Ogłoszenia

Powrót legendarnej serii „Stanisław Lem poleca” 

Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema wznowiona zostanie seria książek polecanych przez pisarza swoim czytelnikom. Zbiór 18 pozycji będzie udostępniony za darmo w formie audiobooków i e-booków.  

We wrze­śniu przy­pa­da okrą­gła 100. rocz­ni­ca uro­dzin genial­ne­go pol­skie­go pisa­rza oraz myśli­cie­la i w związ­ku z tym Sejm RP ogło­sił rok 2021 rokiem Lem (w gro­nie patro­nów tego roku zna­leź­li się m.in. rów­nież poeci: Nor­wid, Baczyń­ski, Róże­wicz i inni). W lutym zaś ogło­szo­no hasło pro­mu­ją­ce rocz­ni­cę „Widzia­łem przy­szłość”. Fani nato­miast będą mogli zoba­czyć czy­tel­ni­czą prze­szłość auto­ra Sola­ris.

Biblio­te­ka inter­ne­to­wa Wol­ne Lek­tu­ry we współ­pra­cy z Fun­da­cją Pol­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju opu­bli­ku­je łącz­nie 18 tytu­łów, któ­re Sta­ni­sław Lem okre­ślał jako książ­ki mają­ce wpływ na nie­go same­go i jego twór­czość. Część kolek­cji już znaj­du­je się na plat­for­mie, część zaś dopie­ro zosta­nie udo­stęp­nio­na na prze­strze­ni roku 2021. W kolek­cji znaj­dą się m.in.:

  • R.U.R. Kare­la Čapka
  • Wspo­mnie­nia z mar­twe­go domu Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go (dostęp­ne)
  • Nie­sa­mo­wi­te opo­wie­ści Ste­fa­na Gra­biń­skie­go (dostęp­ne)
  • Ubik P. K. Dic­ka („Ubik jest jedy­ną powie­ścią SF, jaką znam, w któ­rej fan­to­ma­ty­ka praw­dzi­we to czy­ni, do cze­go jest powo­ła­na: roz­sa­dza jedy­ność świa­ta”, opo­wia­dał w wywia­dzie pisarz).

W zakres zbio­ru wcho­dzą rów­nież dzie­ła autor­stwa Her­ber­ta Geo­r­ge­’a Wel­l­sa czy Jerze­go Żuław­skie­go. Wszyst­kie tytu­ły poja­wią się onli­ne w for­mie audio­bo­oka i e‑booka.

Opra­co­wa­nie: Robert Grześkowiak


Źró­dła:

Wol­ne lektury

Książki.wp.pl

Ilu­stra­cja:

wikipedia.org


Do nume­ru 5(41) „Filo­zo­fuj!” pla­nu­je­my dołą­czyć doda­tek spe­cjal­ny o Sta­ni­sła­wie Lemie. Pomóż nam go wydać: https://zrzutka.pl/tpkc7p.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy