Konkursy

Pozytywne i negatywne aspekty kultury współczesnej – konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Aby wziąć w nim udział należy odpowiedzieć na pytanie: co według ciebie jest pozytywne, a co negatywne we współczesnej kulturze? Do wygrania są trzy egzemplarze książki Światy zastępcze. Samotność wobec kultury. Powodzenia!

Regulamin konkursu

  1. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest przez maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każ­dy może wziąć udział w konkursie.
  3. Zada­nie kon­kur­so­we: Odpo­wiedz na pyta­nie: co według cie­bie jest pozy­tyw­ne­go, a co nega­tyw­ne­go we współ­cze­snej kul­tu­rze? Odpo­wiedź powin­na mieć mak­sy­mal­nie 4000 znaków.
  4. Ter­min nad­sy­ła­nia odpo­wie­dzi: 20 listo­pa­da 2018.
  5. Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: Esej z odpo­wie­dzią na posta­wio­ne zada­nie kon­kur­so­we nale­ży wysłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.
  6. Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Trzy naj­cie­kaw­sze pro­po­zy­cje wyło­ni jury redak­cyj­ne w skła­dzie: Robert Kryń­ski i Mar­cin Worek.
  7. Ter­min roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su: 27 listo­pa­da 2018.
  8. Nagro­dy: Trzy egzem­pla­rze książ­ki Paw­ła Woj­cie­chow­skie­go Świa­ty zastęp­cze. Samot­ność wobec kul­tu­ry, któ­ry prze­śle­my do zwy­cięz­ców pocztą.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy