Epistemologia Radio Sonda uliczna

Co to jest prawda? — gdańska sonda uliczna

Radio MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie przeprowadziło specjalnie dla „Filozofuj!” kolejną sondę uliczną. Tym razem młodzi adepci dziennikarstwa zapytali mieszkańców Gdańska o to, czym jest prawda. Posłuchajcie ich odpowiedzi.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.

Stu­den­ci dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego – redak­torzy Radia MORS przeprowadzili dla nas kole­jną sondę uliczną. Mieszkań­com Gdańs­ka zadali następu­jące pyta­nia: Co to jest praw­da? Czy da się ją poz­nać? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­turze i w życiu społecznym? Jakie są główne „grzechy” popeł­ni­ane prze­ciw prawdzie i które z nich są najbardziej poważne? Zachę­camy do wysłucha­nia odpowiedzi prze­chod­niów

Radio MORS współpracu­je z redakcją „Filo­zo­fuj!” już od paru miesię­cy. Poprzed­nie sondy uliczne przeprowad­zone przez stu­den­tów także doty­czyły tem­aty­ki naszych numerów: uchodźcówwol­nej woli. Możesz ich wysłuchać > tutaj.


Zaprasza­my do współpra­cy radia stu­denck­ie z całej Pol­s­ki! Zain­tere­sowanych prosimy o kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

radioMors

Part­ner medi­al­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy