Epistemologia Radio Sonda uliczna

Co to jest prawda? — gdańska sonda uliczna

Radio MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie przeprowadziło specjalnie dla „Filozofuj!” kolejną sondę uliczną. Tym razem młodzi adepci dziennikarstwa zapytali mieszkańców Gdańska o to, czym jest prawda. Posłuchajcie ich odpowiedzi.
Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.

Stu­den­ci dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go – redak­to­rzy Radia MORS prze­pro­wa­dzi­li dla nas kolej­ną son­dę ulicz­ną. Miesz­kań­com Gdań­ska zada­li nastę­pu­ją­ce pyta­nia: Co to jest praw­da? Czy da się ją poznać? Jaką rolę odgry­wa praw­da w kul­tu­rze i w życiu spo­łecz­nym? Jakie są głów­ne „grze­chy” popeł­nia­ne prze­ciw praw­dzie i któ­re z nich są naj­bar­dziej poważ­ne? Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia odpo­wie­dzi przechodniów

Radio MORS współ­pra­cu­je z redak­cją „Filo­zo­fuj!” już od paru mie­się­cy. Poprzed­nie son­dy ulicz­ne prze­pro­wa­dzo­ne przez stu­den­tów tak­że doty­czy­ły tema­ty­ki naszych nume­rów: uchodź­cówwol­nej woli. Możesz ich wysłu­chać > tutaj.


Zapra­sza­my do współ­pra­cy radia stu­denc­kie z całej Pol­ski! Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

radioMors

Part­ner medial­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy