Ogłoszenia

Prenumerata 2019

Znamy już wyniki ankiety dotyczącej tematu 5 numeru z 2019 roku. Zwycięski temat uzyskał ogromną przewagę nad konkurencją. Tym samym możemy ogłosić tematy wszystkich numerów „Filozofuj!” w roku 2019 oraz podać warunki prenumeraty i sprzedaży egzemplarzy drukowanych magazynu „Filozofuj!” na rok 2019. Ciekawi? Zapraszamy do lektury.

Zapisz się do naszego newslettera

Najpierw o ankiecie doty­czącej numeru 5 / 2019. Zwyciężył tem­at „Spory bioe­ty­czne”, który uzyskał 18% głosów. Na podi­um znalazły się również tem­aty: „Ewoluc­ja i inteligent­ny pro­jekt” oraz ex equo „Miłość i przy­jaźń” i „Reli­gia a moral­ność”, które jed­nak uzyskały zaled­wie – odpowied­nio – 9% i po 8%. Zatem ogłasza­my, że zestaw­ie­nie tem­atów numerów mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” w roku 2018 wyglą­da następu­ją­co:

 1. Filo­zofia humoru i śmiechu
 2. Wiedza a pri­ori
 3. Przy­czynowość
 4. Relaty­wizm
 5. Spory bioe­ty­czne
 6. Filo­zofia śmier­ci i nieśmiertel­noś­ci

Spieszymy poin­for­mować również, że cena egzem­plarza (już 4 rok) pozosta­je bez zmi­an10 zł (w tym 5% VAT). Będzie je moż­na kupić:

 • w naszym sklepie inter­ne­towym > tutaj.
 • salonach Empiku w całej Polsce – więcej infor­ma­cji > tutaj.
 • salonikach pra­sowych Ruchu, Inmedio, Relay, Świat Prasy i innych w całej Polsce – więcej infor­ma­cji > tutaj.
 • w punk­tach tworzącej się sieci sprzedaży „Filo­zo­fuj!” – więcej infor­ma­cji > tutaj.

Cena prenumeraty 2019 również pozostanie bez zmian – 60 zł (w tym 5% VAT).

 • Dostawa gratis! W cenie prenu­mer­aty są kosz­ty przesył­ki wszys­t­kich egzem­plarzy lis­tem zwykłym.
 • Zamaw­ia­ją­cy, którzy chcą zamówić przesyłkę pole­coną dla wszys­t­kich egzem­plarzy, będą musieli dopłacić 14,99 zł (w tym 23% VAT). W tym celu należy w koszyku, w opc­jach wysył­ki wybrać: Przesył­ka pole­cona x 6 — prenu­mer­a­ta.

Prenumeratę można zamówić już teraz > tutaj.

Czy WIECIE, ŻE…

Życzymy miłej i owoc­nej lek­tu­ry! Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy