Ogłoszenia

Prenumerata 2019

Znamy już wyniki ankiety dotyczącej tematu 5 numeru z 2019 roku. Zwycięski temat uzyskał ogromną przewagę nad konkurencją. Tym samym możemy ogłosić tematy wszystkich numerów „Filozofuj!” w roku 2019 oraz podać warunki prenumeraty i sprzedaży egzemplarzy drukowanych magazynu „Filozofuj!” na rok 2019. Ciekawi? Zapraszamy do lektury.

Zapisz się do naszego newslettera

Naj­pierw o ankie­cie doty­czą­cej nume­ru 5 / 2019. Zwy­cię­żył temat „Spo­ry bio­etycz­ne”, któ­ry uzy­skał 18% gło­sów. Na podium zna­la­zły się rów­nież tema­ty: „Ewo­lu­cja i inte­li­gent­ny pro­jekt” oraz ex equo „Miłość i przy­jaźń” i „Reli­gia a moral­ność”, któ­re jed­nak uzy­ska­ły zale­d­wie – odpo­wied­nio – 9% i po 8%. Zatem ogła­sza­my, że zesta­wie­nie tema­tów nume­rów maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” w roku 2018 wyglą­da następująco:

 1. Filo­zo­fia humo­ru i śmiechu
 2. Wie­dza a prio­ri
 3. Przy­czy­no­wość
 4. Rela­ty­wizm
 5. Spo­ry bioetyczne
 6. Filo­zo­fia śmier­ci i nieśmiertelności

Spie­szy­my poin­for­mo­wać rów­nież, że cena egzem­pla­rza (już 4 rok) pozo­sta­je bez zmian10 zł (w tym 5% VAT). Będzie je moż­na kupić:

 • w naszym skle­pie inter­ne­to­wym > tutaj.
 • salo­nach Empi­ku w całej Pol­sce – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.
 • salo­ni­kach pra­so­wych Ruchu, Inme­dio, Relay, Świat Pra­sy i innych w całej Pol­sce – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.
 • w punk­tach two­rzą­cej się sie­ci sprze­da­ży „Filo­zo­fuj!” – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Cena prenumeraty 2019 również pozostanie bez zmian – 60 zł (w tym 5% VAT).

 • Dosta­wa gra­tis! W cenie pre­nu­me­ra­ty są kosz­ty prze­sył­ki wszyst­kich egzem­pla­rzy listem zwykłym.
 • Zama­wia­ją­cy, któ­rzy chcą zamó­wić prze­sył­kę pole­co­ną dla wszyst­kich egzem­pla­rzy, będą musie­li dopła­cić 14,99 zł (w tym 23% VAT). W tym celu nale­ży w koszy­ku, w opcjach wysył­ki wybrać: Prze­sył­ka pole­co­na x 6 — prenumerata.

Prenumeratę można zamówić już teraz > tutaj.

Czy WIECIE, ŻE…

Życzy­my miłej i owoc­nej lek­tu­ry! Filozofujcie!

Redak­cja

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy