Aktualności Prenumerata

Prenumerata 2021

Końcówka roku to idealny czas, żeby przemyśleć kwestię rocznej prenumeraty „Filozofuj!”. To najszybsza i najtańsza opcja zakupu numerów, gwarancja, że magazyn trafi do Was zawsze na czas i pewność, że nic Was nie ominie :) Ogłaszamy zatem warunki prenumeraty i sprzedaży egzemplarzy drukowanych magazynu „Filozofuj!” na rok 2021.

Ogła­sza­li­śmy już tema­ty nume­rów maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” w roku 2021 (zob. wpis). Przy­po­mi­na­my, że jeden spo­śród nich wybra­li Czy­tel­ni­cy w przy­go­to­wa­nej przez nas ankie­cie. Tema­tem tym są gry kom­pu­te­ro­we. Pozo­sta­łe wybra­ła Redak­cja. Przy­po­mi­na­my zatem ich peł­ną listę:

 1. Świa­do­mość
 2. Tabu
 3. Nie­skoń­czo­ność
 4. Gry kom­pu­te­ro­we
 5. Antro­po­cen
 6. Wąt­pie­nie 

Cena pre­nu­me­ra­ty 2021 to 70 zł (w tym 5% VAT).

 • Dosta­wa gra­tis! W cenie pre­nu­me­ra­ty są kosz­ty prze­sył­ki wszyst­kich egzem­pla­rzy listem zwykłym.
 • Zama­wia­ją­cy, któ­rzy chcą zamó­wić prze­sył­kę pole­co­ną dla wszyst­kich egzem­pla­rzy, będą musie­li dopła­cić 14,99 zł (w tym 23% VAT). W tym celu nale­ży w koszy­ku, w opcjach wysył­ki wybrać: Prze­sył­ka pole­co­na x 6 — pre­nu­me­ra­ta.

Pre­nu­me­ra­tę moż­na zamó­wić już teraz tutaj.

Poda­je­my Wam też od razu krót­ką ścią­gaw­kę z tego, gdzie może­cie kupić egzem­pla­rze poza prenumeratą:

 • w naszym skle­pie inter­ne­to­wym > tutaj.

A tak­że, po znie­sie­niu obec­nych epi­de­mio­lo­gicz­nych ograniczeń:

 • salo­nach Empi­ku w całej Pol­sce – wię­cej infor­ma­cji > tutaj
 • salo­ni­kach pra­so­wych Ruchu, Inme­dio, Relay, Świat Pra­sy i innych w całej Pol­sce – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.
 • w punk­tach two­rzą­cej się sie­ci sprze­da­ży „Filo­zo­fuj!” – wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

 

Czy WIECIE, ŻE…

Życzy­my miłej i owoc­nej lek­tu­ry! Filozofujcie!

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy