Ogłoszenia

Prenumerata „Filozofuj!” pod choinkę – mądrość na cały rok

Dla miłośników mądrości i nietuzinkowych prezentów trafionym upominkiem może stać się prenumerata „Filozofuj!” na 2018 rok w formie vouchera pod choinkę. Z rabatem!

Tema­ty przy­szło­rocz­nych nume­rów będą doty­kać cie­ka­wych i istot­nych dla czło­wie­ka zagadnień:

   • Pięk­no
   • Czas
   • Spra­wie­dli­wość
   • Oso­ba
   • Język
   • Poza­ludz­kie umysły

  Przy świą­tecz­nym zamó­wie­niu ofe­ru­je­my rabat 10%. Kod raba­to­wy: poda­ruj. Waż­ny do 23 grudnia.

 Zamó­wie­nie moż­na skła­dać > tutaj.

Po wyku­pie­niu pre­nu­me­ra­ty do 24 grud­nia (decy­du­je data wpła­ty) wyśle­my Pań­stwu imien­ny, oka­zjo­nal­ny voucher do wydru­ko­wa­nia. Uprzej­mie pro­si­my o infor­ma­cję via e‑mail (redakcja@filozofuj.eu), jaką dedy­ka­cję wpisać.

Moż­na go poło­żyć pod cho­in­kę lub prze­słać obda­ro­wa­nej oso­bie. Taki upo­mi­nek nie da o sobie zapo­mnieć przez cały rok, bo co dwa mie­sią­ce oso­ba obda­ro­wa­na otrzy­ma kolo­ro­wy numer nasze­go maga­zy­nu, peł­ny filo­zo­ficz­nych inspiracji.

Z pre­nu­me­ra­tą wią­żą się kon­kret­ne korzyści:

 • nasi pre­nu­me­ra­to­rzy dosta­ją naj­now­szy numer szyb­ciej niż uka­że się on w sprzedaży,
 • maga­zyn dostar­cza­ny jest pro­sto do domu prenumeratora,
 • prze­sył­ka nic Was nie kosztuje.

 Z życze­nia­mi reflek­syj­nych i rado­snych świąt
Redak­cja „Filo­zo­fuj!”


Aby zamó­wić pre­nu­me­ra­tę klik­nij > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy