Filozofuj! 2015 nr 1

10,00

Numer poświęcamy samej filozofii i jej charakterystyce.

Brak w magazynie

Opis

Czym jest filo­zofia? > Thomas Warten­berg

Błę­dem jest sądz­ić, że filo­zofia to trud­ny przed­miot, którego opanowanie wyma­ga czy­ta­nia trud­nych tek­stów? Filo­zofia to sposób myśle­nia, który wyła­nia się z nor­mal­nego życia, to rodzaj samoświadomej reflek­sji nad znacze­niem i sensem zwycza­jnych dzi­ałań, jest zatem zna­jo­ma do pewnego stop­nia każde­mu.

Filo­zofia staw­ia ważne pyta­nia > Jonathan Jacobs

Filo­zofia doty­czy kwestii, których nie da się rozstrzygnąć za pomocą odkryć empirycznych, czy ustaleń teo­re­tyków. Bez wzglę­du na to, jak dobrze rozu­miemy dany rodzaj zjawiska czy aspekt świa­ta, zawsze pozosta­ją aut­en­ty­czne i ważne pyta­nia filo­zoficzne. Nie są one jałowe, zaś pró­ba pod­ję­cia odpowiedzi na nie jest jedynie intelek­tu­al­nym luk­susem, for­mą rozry­w­ki, z której nic nie wyni­ka.

Filo­zofia dyscy­plina rodem z Hog­wartu > Artur Szut­ta

Wyobraź­cie sobie zaję­cia, na których nauczy­ciel staw­ia jak­iś przed­miot na biurku, powiedzmy szk­lankę wody. Następ­nie daje wykład na jej tem­at, w wyniku którego szk­lan­ka zni­ka bądź zmienia się w coś zupełnie innego niż zwykła szk­lan­ka wody. Takie rzeczy dzieją się na zaję­ci­ach filo­zofii.

Filo­zofia dla Ciebie > Jarosław Skurzyńs­ki

Sensem ist­nienia filo­zofii jest zadawanie pytań. Czy to znaczy, że filo­zof nic nie wie o świecie? Z jed­nej strony tak właśnie jest, ale z drugiej, to filo­zofia dys­ponu­je narzędzi­a­mi, dzię­ki którym łatwiej będzie znaleźć odpowiedź na niek­tóre z pytań o naturę świa­ta, umysłu czy sen­su życia.

Może spróbować? > Jerzy W. Gałkows­ki

W filo­zofii nie chodzi o to, by koniecznie coś nowego wymyślić. Filo­zofia to umiłowanie mądroś­ci, a mądroś­ci nie ma bez dąże­nia do prawdy. Chodzi o takie nastaw­ie­nie poz­naw­cze, by ująć całość rzeczy­wis­toś­ci, oraz o to, by przeniknąć ją „na wylot”, do koń­ca. Wybier­a­jąc stu­dia filo­zoficzne, trafiłem w „10”. Moż­na więc za naszym znakomi­tym artys­tą i filo­zofem, Witka­cym, zachę­cić do filo­zofii – „spróbuj raz, koteczku”. Ja spróbowałem. I próbu­ję do dzisi­aj.

Filo­zo­fowanie na tem­at nau­ki > Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik

Naukow­cy chęt­nie dys­tan­su­ją się do sfery wartoś­ci, twierdząc, że ich intere­su­ją jedynie fak­ty. Dyskus­je o wartoś­ci­ach pozostaw­ia­ją filo­zo­fom, głównie etykom. Czy nie jest jed­nak tak, że ich bada­nia naukowe, na wielu poziomach, te wartoś­ci zakłada­ją?

Logi­ka jako fizy­ka rozu­mowań > Rafał Urba­ni­ak

Więk­szość ludzi uważa, że jest spry­t­niejsza niż więk­szość ludzi. Cho­ci­aż więk­szość nie jest głup­sza niż więk­szość, to jed­nak w rzeczy­wis­toś­ci jesteśmy zazwyczaj głup­si niż myślimy. Jed­ną z wielu twarzy naszej głupo­ty jest niez­dol­ność do kon­trolowa­nia poprawnoś­ci naszych rozu­mowań. Jed­nym z narzędzi do wal­ki z nią jest logi­ka.

Ekspery­ment myślowy jako narzędzie filo­zo­fa > Artur Szut­ta

Filo­zof nie posi­a­da lab­o­ra­to­ri­um pełnego kosz­townych urządzeń – mikroskopów, detek­torów, ani zderza­cza hadronów – przeprowadza jed­nak ekspery­men­ty myślowe.

Idee filo­zoficzne mogą mieć więk­szą moc raże­nia niż najbardziej wyrafi­nowana broń > Wywiad z prof. Piotrem Gutowskim, prze­wod­niczą­cym Komite­tu Nauk Filo­zoficznych Pol­skiej Akademii Nauk

Oświece­nie, guru i joga, czyli czym jest filo­zofia indyjs­ka > Nina Budziszews­ka [Tekst bonu­sowy tylko w wer­sji drukowanej]

Kiedy myślimy o filo­zofii indyjskiej, to zwyk­le pojaw­ia się przed naszy­mi ocza­mi obraz jogi, medy­tacji, guru i fan­tazyjne opowieś­ci o oświece­niu, nir­wanie. Filo­zofia indyjs­ka jest jed­nak czymś więcej… cho­ci­aż właś­ci­wie nie do koń­ca.

Kon­fer­enc­je filo­zoficzne

Krzyżówka filo­zoficz­na

Dodatkowe informacje

Waga 0.3 kg
Wymiary 27.1 × 21 × 0.5 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2015 nr 1”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w