Filozofuj! 2015 nr 2 – brak w magazynie

Numer poświęcony kwestii sensu życia. Wzbogacony m.in. o bardzo przystępny kurs logiki, eksperymenty myślowe, kurs greki z wielkimi klasykami, felietony i eseje, a także dział książki i anegdoty o słynnych filozofach.

Opis

Sens życia

Suple­ment die­ty na zdro­wy sens > Adam Grobler

Ste­fan The­mer­son w powie­ści Tom Har­ris wie­lo­krot­nie powta­rzał, że sen­sem ludz­kie­go życia jest poszu­ki­wa­nie sen­su życia. Egzy­sten­cja­lizm gło­si, że jest to zada­nie bez­na­dziej­ne. Ulżyć cier­pie­niom stąd pły­ną­cym może jedy­nie uświa­do­mie­nie sobie roz­pacz­li­we­go położenia.

Odnaj­do­wa­nie sen­su w jego poszu­ki­wa­niu > Thad­deus Metz

Spę­dziw­szy oko­ło dzie­się­ciu lat na pró­bach odpo­wie­dzi, co nada­je życiu sens, zda­łem sobie spra­wę, że bli­skie jest mi sta­re powie­dze­nie, tak wdzięcz­nie uję­te w przy­to­czo­nych powy­żej sło­wach Edwar­da Albee, wedle któ­re­go sens życia leży w jego poszukiwaniu.

O co na praw­dę cho­dzi w pyta­niu o sens życia > James Tartaglia

Wie­lu współ­cze­snych filo­zo­fów na pyta­nie o sens życia pró­bu­je odpo­wie­dzieć pozy­tyw­nie, odrzu­ca­jąc jed­no­cze­śnie ideę, że sens ten doma­ga się ist­nie­nia jakiejś zewnętrz­nej wzglę­dem nasze­go świa­ta racji ist­nie­nia. Czy­niąc tak jed­nak, prze­sta­ją już mówić o sen­sie życia i zada­ją cał­kiem inne pytanie.

Sens życia a war­to­ści > Dun­can Prichard

Syzyf został ska­za­ny przez bogów na karę wiecz­ne­go wta­cza­nia gła­zu na szczyt olbrzy­miej góry, tyl­ko po to, aby zaraz ujrzeć, jak głaz ten z powro­tem sta­cza się w dół. Jego los jest wzor­co­wym przy­kła­dem bez­sen­sow­ne­go życia, przez to wła­śnie, że wypeł­nia je bez­owoc­ny wysi­łek. Zasta­nów­my się jed­nak, czy nasze życie się róż­ni tak bar­dzo pod wzglę­dem sen­sow­no­ści od życia Syzyfa.

Śmierć, prze­trwa­nie śmier­ci a sen­sow­ne życie > Joshua W. Seachris

Pew­ne­go dnia każ­dy z nas umrze i kie­dyś cały fizycz­ny wszech­świat pogrą­ży się w nico­ści. Czy to, jaki będzie nasz koniec, ma wpływ na sens nasze­go życia? Ist­nie­ją racje, aby sądzić, że sens życia i śmierć łączy znacz­nie wię­cej, niż wie­lu uważa.

Sens życia a Bóg > Tim Mawson

Co daje nam namysł nad pyta­niem: w jaki spo­sób ist­nie­nie Boga wpły­nę­ło­by na sens nasze­go życia? Czy fakt, że Bóg miał­by dla nas swój plan, spra­wił­by, że nasze życie nabra­ło­by głęb­sze­go sen­su, czy też reali­za­cję sen­sow­ne­go życia by utrudnił?

Poszu­kaj sen­su życia w eudaj­mo­nii > Nata­sza Szutta

Pyta­nie o sens życia naj­czę­ściej zada­je­my sobie w trud­nych chwi­lach, gdy coś nie naj­le­piej się ukła­da. Szu­ka­my wów­czas celu naszych zma­gań. Pod­czas gdy współ­cze­sny świat prze­ko­nu­je, że w życiu cho­dzi wyłącz­nie o dozna­wa­nie jak naj­wię­cej przy­jem­no­ści, ja pro­po­nu­ję poszu­kać sen­su w eudaj­mo­nii – samo­speł­nie­niu, roz­wo­ju, roz­kwi­ta­niu w człowieczeństwie.

Tyl­ko czło­wiek szu­ka sen­su bycia > Han­na Urbankowska

Wszyst­ko, z czym się sty­ka­my, ist­nie­je. Drze­wo i krze­sło, rośli­na i zwie­rzę, a tak­że histo­ria, filo­zo­fia… Ale tyl­ko czło­wiek ma moż­li­wość zadu­mać się nad swo­im byciem, zapy­tać o jego sens.

Wywiad
Filo­zo­fia może nam pomóc w wyeli­mi­no­wa­niu nie­roz­sąd­nych ocze­ki­wań wobec życia 〉 Wywiad z prof. Rober­tem Audim

Filo­zo­fia indyjska
Cywi­li­za­cja Doli­ny Indu­su oraz Wedy > Nina Budziszewska

Z histo­rii filozofii
Sta­ro­żyt­ny porad­nik życia szczę­śli­we­go > Agniesz­ka Kijewska

Filo­zo­fia a nauka
Dwa sto­ły Edding­to­na i Nicość uwol­nio­na > Zenon E. Roskal

Narzę­dzia filozofa
Logi­ka: Pre­da­to­ry­za­cja logi­ki, cz. 1 > Rafał Urbaniak
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Życie peł­ne sen­su a życie peł­ne wra­żeń > Artur Szutta
Gre­ka z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Ostat­nie prze­sła­nie ojca filo­zo­fii Sokra­te­sa > Andrzej P. Stefańczyk

Podró­że filozoficzne
Umysł „podró­żu­ją­cy” > Arka­diusz Gut

Who is who w filo­zo­fii polskiej
Kazi­mierz Twar­dow­ski > Paweł Rzewuski

Felie­ton filozoficzny
Karie­ra filo­zo­fia? > Robert T. Ptaszek

Olim­pia­da Filozoficzna
W stro­nę fina­łu Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej > Mag­da­le­na Gawin

Z pół­ki filozofa…

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Informacje dodatkowe

Waga 0.3 kg
Wymiary 27.1 × 21 × 0.5 cm

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2015 nr 2 – brak w magazynie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…

Polecamy także zakupy w