Filozofuj! 2015 nr 2

10,00

Numer poświęcony kwestii sensu życia. Wzbogacony m.in. o bardzo przystępny kurs logiki, eksperymenty myślowe, kurs greki z wielkimi klasykami, felietony i eseje, a także dział książki i anegdoty o słynnych filozofach.

Brak w magazynie

Opis

Sens życia

Suple­ment diety na zdrowy sens > Adam Grob­ler

Ste­fan The­mer­son w powieś­ci Tom Har­ris wielokrot­nie pow­tarzał, że sensem ludzkiego życia jest poszuki­wanie sen­su życia. Egzys­tenc­jal­izm głosi, że jest to zadanie bez­nadziejne. Ulżyć cier­pi­eniom stąd płyną­cym może jedynie uświadomie­nie sobie roz­pac­zli­wego położe­nia.

Odna­j­dowanie sen­su w jego poszuki­wa­niu > Thad­deus Metz

Spędzi­wszy około dziesię­ciu lat na próbach odpowiedzi, co nada­je życiu sens, zdałem sobie sprawę, że bliskie jest mi stare powiedze­nie, tak wdz­ięcznie ujęte w przy­toc­zonych powyżej słowach Edwar­da Albee, wedle którego sens życia leży w jego poszuki­wa­niu.

O co na prawdę chodzi w pyta­niu o sens życia > James Tartaglia

Wielu współczes­nych filo­zofów na pytanie o sens życia próbu­je odpowiedzieć pozy­ty­wnie, odrzu­ca­jąc jed­nocześnie ideę, że sens ten doma­ga się ist­nienia jakiejś zewnętrznej wzglę­dem naszego świa­ta racji ist­nienia. Czyniąc tak jed­nak, przes­ta­ją już mówić o sen­sie życia i zada­ją całkiem inne pytanie.

Sens życia a wartoś­ci > Dun­can Prichard

Syzyf został skazany przez bogów na karę wiecznego wtacza­nia głazu na szczyt olbrzymiej góry, tylko po to, aby zaraz ujrzeć, jak głaz ten z powrotem stacza się w dół. Jego los jest wzor­cowym przykła­dem bezsen­sownego życia, przez to właśnie, że wypeł­nia je bezowoc­ny wysiłek. Zas­tanówmy się jed­nak, czy nasze życie się różni tak bard­zo pod wzglę­dem sen­sownoś­ci od życia Syzy­fa.

Śmierć, przetr­wanie śmier­ci a sen­sowne życie > Joshua W. Seachris

Pewnego dnia każdy z nas umrze i kiedyś cały fizy­czny wszechświat pogrąży się w nicoś­ci. Czy to, jaki będzie nasz koniec, ma wpływ na sens naszego życia? Ist­nieją rac­je, aby sądz­ić, że sens życia i śmierć łączy znacznie więcej, niż wielu uważa.

Sens życia a Bóg > Tim Maw­son

Co daje nam namysł nad pytaniem: w jaki sposób ist­nie­nie Boga wpłynęło­by na sens naszego życia? Czy fakt, że Bóg miał­by dla nas swój plan, spraw­ił­by, że nasze życie nabrało­by głęb­szego sen­su, czy też real­iza­cję sen­sownego życia by utrud­nił?

Poszukaj sen­su życia w euda­j­monii > Natasza Szut­ta

Pytanie o sens życia najczęś­ciej zada­je­my sobie w trud­nych chwilach, gdy coś nie najlepiej się ukła­da. Szukamy wów­czas celu naszych zma­gań. Pod­czas gdy współczes­ny świat przekonu­je, że w życiu chodzi wyłącznie o doz­nawanie jak najwięcej przy­jem­noś­ci, ja pro­ponu­ję poszukać sen­su w euda­j­monii – samo­spełnie­niu, roz­wo­ju, rozk­wi­ta­niu w człowieczeńst­wie.

Tylko człowiek szu­ka sen­su bycia > Han­na Urbankows­ka

Wszys­tko, z czym się stykamy, ist­nieje. Drze­wo i krzesło, rośli­na i zwierzę, a także his­to­ria, filo­zofia… Ale tylko człowiek ma możli­wość zad­u­mać się nad swoim byciem, zapy­tać o jego sens.

Wywiad
Filo­zofia może nam pomóc w wye­lim­i­nowa­niu nierozsąd­nych oczeki­wań wobec życia 〉 Wywiad z prof. Robertem Audim

Filo­zofia indyjs­ka
Cywiliza­c­ja Doliny Indusu oraz Wedy > Nina Budziszews­ka

Z his­torii filo­zofii
Starożyt­ny porad­nik życia szczęśli­wego > Agniesz­ka Kijew­s­ka

Filo­zofia a nau­ka
Dwa stoły Edding­tona i Nicość uwol­niona > Zenon E. Roskal

Narzędzia filo­zo­fa
Logi­ka: Preda­to­ryza­c­ja logi­ki, cz. 1 > Rafał Urba­ni­ak
Ekspery­ment myślowy: Życie pełne sen­su a życie pełne wrażeń > Artur Szut­ta
Gre­ka z wielki­mi klasyka­mi: Ostat­nie przesłanie ojca filo­zofii Sokrate­sa > Andrzej P. Ste­fańczyk

Podróże filo­zoficzne
Umysł „podróżu­ją­cy” > Arka­diusz Gut

Who is who w filo­zofii pol­skiej
Kaz­imierz Twar­dows­ki > Paweł Rzewus­ki

Feli­eton filo­zoficzny
Kari­era filo­zofia? > Robert T. Ptaszek

Olimpia­da Filo­zoficz­na
W stronę finału Olimpiady Filo­zoficznej > Mag­dale­na Gaw­in

Z pół­ki filo­zo­fa…

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Dodatkowe informacje

Waga 0.3 kg
Wymiary 27.1 × 21 × 0.5 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2015 nr 2”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz lubić także…

Polecamy także zakupy w