Filozofuj! 2015 nr 3

10,00

Uwaga! Tego numeru już nie ma w magazynie, ale planujemy dodruk. W tym celu tworzymy listę osób, które chciałby zakupić ten numer. Aby dołączyć do tej listy, wypełnij formularz:

Brak w magazynie

Opis

Wol­ność słowa

O dobre słowo > Adam Grob­ler

– Pani jest bard­zo brzy­d­ka. – A pan jest pijany. – Ale jutro będę trzeźwy!

Trzy słowa o wol­noś­ci słowa > Artur Szut­ta

Wszel­ka dyskus­ja doty­czą­ca wol­noś­ci słowa powin­na zacząć się od uświadomienia sobie, czego ta wol­ność doty­czy, wskaza­nia argu­men­tów, dlaczego nam się należy, oraz zakreśle­nia jej granic.

Je suis Char­lie? > John Hor­ton

Jesteśmy oburzeni okrut­nym atakiem na redakcję „Char­lie Heb­do”, a wol­ność słowa jest dla nas jed­ną z pod­sta­wowych wartoś­ci i należy jej bronić. Jed­nak hasło „Je suis Char­lie” niepokoi, zbyt łat­wo prowadzi do pomyle­nia akcep­tacji dla pub­likowa­nia obraźli­wych treś­ci z uznaniem, że jest to postępowanie słuszne.

Jak mądrze bronić wol­noś­ci słowa? > Glen Newey

Nasz sto­sunek do wol­noś­ci słowa jest ambi­wa­lent­ny. Z jed­nej strony uzna­je­my ją za pod­sta­wową wartość i domagamy się jej jak najsz­er­szego zakre­su, z drugiej jed­nak strony obwarowu­je­my nasze prak­ty­ki wyraża­nia słowa wielo­ma ograniczeni­a­mi i zakaza­mi. Jak wyjaśnić tę ambi­wa­lencję?

Abso­lut czy frazes? > Michał Urbańczyk

Wol­ność słowa w teorii częs­to jawi się jako abso­lut­nie niezbęd­ny ele­ment społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego i demokraty­cznego państ­wa. Równie częs­to jed­nak w prak­tyce okazu­je się, że jej isto­ta rozu­mi­ana jest pobieżnie jako „wytrych” pozwala­ją­cy na wszys­tko. Wskutek tego ta jed­na z najważniejszych swobód sta­je się nie do koń­ca rozu­mi­anym fraze­sem.

O cen­zurze w PRL > Alek­san­dra Bagieńs­ka-Masio­ta

W Polsce przed 1990 rok­iem wol­ność słowa była bard­zo ogranic­zona. Ist­ni­ał bowiem sys­tem cen­zury, czyli zor­ga­ni­zowanej przez aparat państ­wowy kon­troli wypowiedzi. Jak dzi­ałał i co obe­j­mował?

Wywiad
Brak edukacji filo­zoficznej odbi­ja się na jakoś­ci życia poli­ty­cznego > Wywiad z prof. dr hab. Justyną Mik­laszewską

Filo­zofia indyjs­ka

Upaniszady i Mahab­hara­ta, czyli joga w drodze ku wyz­wole­niu > Nina Budziszews­ka

Filo­zofia a lit­er­atu­ra

Ja piszę, ty filo­zo­fu­jesz > Adam Fitas

Anal­iza filo­zoficz­na

Filo­zofia flir­towa­nia > Car­rie Jenk­ins

Echa poprzed­nich numerów
Warto pytać o sens życia? > Jerzy W. Gałkows­ki
W poszuki­wa­niu sen­su życia > Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik

Filo­zofia a nau­ka

Metafizy­ka w ogrodzie anar­chii > Marek Woszczek

Narzędzia filo­zo­fa
Logi­ka: Preda­to­ryza­c­ja logi­ki, cz. 2 > Rafał Urba­ni­ak
Logi­ka: Od Eubu­lidesa do Gor­ta­ta, czyli jak udowod­nić, że koszykarze są nis­cy, a mil­ion­erzy bied­ni, cz. 1 > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Repub­li­ka Bezhe­j­tu i Lajk­lonii > Artur Szut­ta
Gre­ka z wielki­mi klasyka­mi: Tukidy­des i Pla­ton o wol­noś­ci i rozsąd­ku > Andrzej P. Ste­fańczyk

Nauczanie filo­zofii

Dia­log – dyskus­ja – deba­ta > Joan­na Maria Chrzanows­ka

Who is who w filo­zofii pol­skiej

Jan Łukasiewicz > Paweł Rzewus­ki

Filo­zofia w filmie

Ex machi­na, czyli test Turinga w fil­mowej fab­ule > Robert Kryńs­ki, Moni­ka Woj­ciechow­icz

Relac­je z wydarzeń

Finał XXVII Olimpiady Filo­zoficznej > Mag­dale­na Gaw­in
Finał III Konkur­su Log­icznego > Boże­na Czer­nec­ka-Rej

Z pół­ki filo­zo­fa…

List – kalen­dar­i­um – wydarzenia

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Dodatkowe informacje

Waga 0.3 kg
Wymiary 27.1 × 21 × 0.5 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2015 nr 3”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz lubić także…

Polecamy także zakupy w