Filozofuj! 2015 nr 4

10,00

Uwaga! Tego numeru już nie ma w magazynie, ale planujemy dodruk. W tym celu tworzymy listę osób, które chciałby zakupić ten numer. Aby dołączyć do tej listy, wypełnij formularz:

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Czy jesteśmy tylko mózga­mi? > James Tartaglia

Jeśli świado­mość jest czymś fizy­cznym, to mamy dobre powody, aby uważać, że jesteśmy tylko mózga­mi. Jeśli jed­nak nie jest ona czymś fizy­cznym, ist­nieją inne możli­woś­ci jej zrozu­mienia.

Ucieleśnione umysły 〉 Marcin Miłkows­ki

Poz­na­jące pod­mio­ty to nie tylko móz­gi, to ucieleśnione stworzenia odd­zi­ału­jące z otocze­niem.

Mapa stanowisk w filo­zofii umysłu

Zom­bi kon­tra mate­ri­al­izm 〉  Jacek Jaroc­ki

Zom­bi kojar­zone są zazwyczaj z krwiożer­czy­mi bohat­era­mi hol­ly­woodz­kich filmów grozy. Okazu­je się jed­nak, że i w filo­zofii znalazło się dla nich miejsce. I to nie byle jakie – zom­bi to jedne z najpop­u­larniejszych postaci współczes­nych argu­men­tów w filo­zofii umysłu.

Nie­ma­te­ri­al­na dusza 〉 Stanisław Judy­c­ki

W ostat­nich cza­sach wyraźnie daje się zauważyć niemalże pro­pa­gandę na rzecz przeko­na­nia, że człowiek jest „czys­to” mate­ri­al­ny, a za wszys­tko, co robi, odpowiedzialne jest wyłącznie jego ciało, w szczegól­noś­ci zaś mózg: to mózg myśli, czu­je, chce czegoś, przeży­wa stany radoś­ci, depresji itd. Jed­nak są moc­ne rac­je, by włożyć to między baj­ki.

Wywiad
Rozwiąże­my „zagad­kę umysłu”, gdy wyz­wolimy się od błęd­nych założeń > Wywiad z prof. Johnem Searle’em

Narzędzia filo­zo­fa

Logi­ka: Kiedy człowiek przes­ta­je być bied­ny, czyli o potrze­bie wyz­nacza­nia granic, cz. 2 > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Gdzie jest umysł? > Artur Szut­ta
Gre­ka z wielki­mi klasyka­mi: Greck­ie kon­cepc­je umysłu > Michał Bizoń

Filo­zofia indyjs­ka
Mate­ri­al­ny umysł, czyli co Indie myślą o sferze men­tal­nej i jej pon­ad­ma­te­ri­al­nej genezie > Nina Budziszews­ka

Przeło­mowe idee
Immanuel Kant i kwiat wiesioł­ka > Han­na Urbankows­ka

Podróże filo­zoficzne
Kul­tur­owe odkry­wanie innych umysłów > Arka­diusz Gut

Filo­zofia a lit­er­atu­ra
Filo­zof i elik­sir młodoś­ci > Adam Fitas

Ety­ka
Dlaczego ety­ka jest potrzeb­na? > Natasza Szut­ta

Filo­zofia prawa
O god­noś­ci ludzkiego klona > Michał Urbańczyk

Echa poprzed­nich numerów
Budowanie lep­szego świa­ta, cz. 2 > Agniesz­ka Lek­ka-Kowa­lik

Who is who w pol­skiej filo­zofii
Kaz­imierz Ajdukiewicz > Paweł Rzewus­ki

Anal­iza filo­zoficz­na
Czy żyje­my w symu­lacji kom­put­erowej? > Nick Bostrom

Filo­zofia w filmie
Ona filo­zoficznie > Susan Schnei­der

Relac­je z wydarzeń

Po XI Zlocie Filo­zoficznym > Błażej Gębu­ra

Z pół­ki filo­zo­fa…

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Filozofuj! 2015 nr 4”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w