Filozofuj! 2015 nr 4 – brak w magazynie

Uwaga! Tego numeru już nie ma w magazynie, ale planujemy dodruk. W tym celu tworzymy listę osób, które chciałby zakupić ten numer. Aby dołączyć do tej listy, wypełnij formularz:

Kategoria:

Opis

Czy jeste­śmy tyl­ko mózga­mi? > James Tartaglia

Jeśli świa­do­mość jest czymś fizycz­nym, to mamy dobre powo­dy, aby uwa­żać, że jeste­śmy tyl­ko mózga­mi. Jeśli jed­nak nie jest ona czymś fizycz­nym, ist­nie­ją inne moż­li­wo­ści jej zrozumienia.

Ucie­le­śnio­ne umy­sły 〉 Mar­cin Miłkowski

Pozna­ją­ce pod­mio­ty to nie tyl­ko mózgi, to ucie­le­śnio­ne stwo­rze­nia oddzia­łu­ją­ce z otoczeniem.

Mapa sta­no­wisk w filo­zo­fii umysłu

Zom­bi kon­tra mate­ria­lizm 〉  Jacek Jarocki

Zom­bi koja­rzo­ne są zazwy­czaj z krwio­żer­czy­mi boha­te­ra­mi hol­ly­wo­odz­kich fil­mów gro­zy. Oka­zu­je się jed­nak, że i w filo­zo­fii zna­la­zło się dla nich miej­sce. I to nie byle jakie – zom­bi to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych posta­ci współ­cze­snych argu­men­tów w filo­zo­fii umysłu.

Nie­ma­te­rial­na dusza 〉 Sta­ni­sław Judycki

W ostat­nich cza­sach wyraź­nie daje się zauwa­żyć nie­mal­że pro­pa­gan­dę na rzecz prze­ko­na­nia, że czło­wiek jest „czy­sto” mate­rial­ny, a za wszyst­ko, co robi, odpo­wie­dzial­ne jest wyłącz­nie jego cia­ło, w szcze­gól­no­ści zaś mózg: to mózg myśli, czu­je, chce cze­goś, prze­ży­wa sta­ny rado­ści, depre­sji itd. Jed­nak są moc­ne racje, by wło­żyć to mię­dzy bajki.

Wywiad
Roz­wią­że­my „zagad­kę umy­słu”, gdy wyzwo­li­my się od błęd­nych zało­żeń > Wywiad z prof. Joh­nem Searle’em

Narzę­dzia filozofa

Logi­ka: Kie­dy czło­wiek prze­sta­je być bied­ny, czy­li o potrze­bie wyzna­cza­nia gra­nic, cz. 2 > Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Gdzie jest umysł? > Artur Szutta
Gre­ka z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Grec­kie kon­cep­cje umy­słu > Michał Bizoń

Filo­zo­fia indyjska
Mate­rial­ny umysł, czy­li co Indie myślą o sfe­rze men­tal­nej i jej ponadma­te­rial­nej gene­zie > Nina Budziszewska

Prze­ło­mo­we idee
Imma­nu­el Kant i kwiat wie­sioł­ka > Han­na Urbankowska

Podró­że filozoficzne
Kul­tu­ro­we odkry­wa­nie innych umy­słów > Arka­diusz Gut

Filo­zo­fia a literatura
Filo­zof i elik­sir mło­do­ści > Adam Fitas

Ety­ka
Dla­cze­go ety­ka jest potrzeb­na? > Nata­sza Szutta

Filo­zo­fia prawa
O god­no­ści ludz­kie­go klo­na > Michał Urbańczyk

Echa poprzed­nich numerów
Budo­wa­nie lep­sze­go świa­ta, cz. 2 > Agniesz­ka Lekka-Kowalik

Who is who w pol­skiej filozofii
Kazi­mierz Ajdu­kie­wicz > Paweł Rzewuski

Ana­li­za filozoficzna
Czy żyje­my w symu­la­cji kom­pu­te­ro­wej? > Nick Bostrom

Filo­zo­fia w filmie
Ona filo­zo­ficz­nie > Susan Schneider

Rela­cje z wydarzeń

Po XI Zlo­cie Filo­zo­ficz­nym > Bła­żej Gębura

Z pół­ki filozofa…

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2015 nr 4 – brak w magazynie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w