Filozofuj! 2015 nr 5

(1 opinia klienta)

10,00

Opis

O dyna­mi­ce demo-kra­cji i nie­zbęd­nych cno­tach 〉 Jan Kłos
Sło­wo „demo-kra­cja” odno­si się do wspól­nych dzia­łań oby­wa­te­li mają­cych na celu reali­za­cję jakie­goś dobra. Jest to zatem rze­czy­wi­stość dyna­micz­na, wyma­ga­ją­ca świa­do­me­go i moral­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia osób zdol­nych do rze­tel­nej pra­cy na rzecz dobra wspólnego.

Współ­cze­sna demo­kra­cja – wła­dza ludu? 〉 Mar­cin Rachwał
Bio­rąc pod uwa­gę ety­mo­lo­gię ter­mi­nu „demo­kra­cja”, spra­wa wyda­je się nie­zwy­kle pro­sta – demo­kra­cja to wła­dza ludu. Jed­nak­że nie trze­ba być wytraw­nym obser­wa­to­rem sce­ny poli­tycz­nej, aby zauwa­żyć, że taka defi­ni­cja współ­cze­snej demo­kra­cji jest co naj­mniej wąt­pli­wa. Jak zaak­cen­to­wał Gaeta­no Mosca, „we wszyst­kich orga­ni­za­cjach spo­łecz­nych więk­szo­ści były i zawsze są bier­ne, a rzą­dzą zor­ga­ni­zo­wa­ne mniej­szo­ści”. Na czym zatem pole­ga demo­kra­cja i jaki jest wpływ oby­wa­te­li na jej funkcjonowanie?

Demo­kra­cja ustro­jem Zacho­du? 〉 Jerzy W. Gałkowski
Czy rze­czy­wi­ście demo­kra­cja jest sys­te­mem, któ­ry spraw­dza się tyl­ko na Zacho­dzie, a gdzie indziej ludzie jej nie potrze­bu­ją? A może jed­nak potrze­ba demo­kra­tycz­nych rzą­dów jest uniwersalna?
Info­gra­fi­ka: Rodza­je demokracji

Pro­gram par­tii pro­gra­mem naro­du 〉 Adam Grobler
Tak brzmia­ło hasło demo­kra­cji ludo­wej, czy­li socja­li­stycz­nej. Od dwu­dzie­stu kil­ku lat mamy demo­kra­cję bez­przy­miot­ni­ko­wą. Jed­nak Demo­cra­cy Index 2014 loku­je nas wśród kra­jów świa­ta na 40. miej­scu i zali­cza do „wadli­wych demokracji”.

Napra­wia­nie demo­kra­cji 〉 Adam Chmielewski
Wie­le pro­jek­tów napra­wy demo­kra­cji, zamiast szu­kać spo­so­bów pobu­dza­nia aktyw­no­ści i spraw­czo­ści poli­tycz­nej oby­wa­te­li, dąży do ode­bra­nia im poli­tycz­nej podmiotowości.

Wywiad
Demo­kra­cja sta­no­wi wyraz sza­cun­ku dla pod­sta­wo­wej rów­no­ści moral­nej wszyst­kich oby­wa­te­li 〉 Wywiad z prof. Ste­phe­nem Macedo

Narzę­dzia filozofa
Logi­ka: Pre­da­to­ry­za­cja logi­ki, cz. 3 〉 Rafał Urbaniak
Sztu­ka argu­men­ta­cji: #1: Jak dostrzec argument? 〉 
Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: W poszu­ki­wa­niu zasad spra­wie­dli­wo­ści 〉 Artur Szutta
Gre­ka z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Kla­sy­cy o demo­kra­cji 〉 Michał Bizoń

Filo­zo­fia indyjska
Ahim­sa para­mo dhar­ma, nie­krzyw­dze­nie naj­wyż­szą zasa­dą… 〉 Nina Budziszewska

Dyle­ma­ty moralne
Dyle­mat pana Madeleine’a 〉 Nata­sza Szutta

Filo­zo­fia prawa
Pię­ta achil­le­so­wa demo­kra­cji, czy­li o wadze sys­te­mów wybor­czych 〉 Michał Urbańczyk

Wie­dza odrzucona
#1: Żywe i mar­twe 〉 Maciej B. Stępień
Echa poprzed­nich nume­rów – Sens życia

#3: Pasja pozna­nia praw­dy 〉 Agniesz­ka Lekka–Kowalik

Who is who w pol­skiej filozofii
Sta­ni­sław Leśniew­ski 〉 Paweł Rzewuski

Filo­zo­fia w filmie
Argu­men­ty scep­tyc­kie w fil­mie 〉 Jacek Jarocki

Filo­zo­fia dla dzieci
Potrze­ba filo­zo­fii dla dzie­ci – pro­gram Lip­ma­na 〉 Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Z pół­ki filozofa…
Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2015 nr 5

  1. Dr. Paul Kopetzky

    Demo­kra­cja jest zna­mie­niem upadku.”
    vide Ary­sto­te­les, Pla­ton, Sokra­tes, E. Cio­ran, SI Wit­kie­wicz, JO y Gas­set, O. Spen­gler, JKM and more, more…

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w