Filozofuj! 2015 nr 5

(1 opinia klienta)

10,00

Opis

O dynam­ice demo-kracji i niezbęd­nych cno­tach 〉 Jan Kłos
Słowo „demo-krac­ja” odnosi się do wspól­nych dzi­ałań oby­wa­teli mają­cych na celu real­iza­cję jakiegoś dobra. Jest to zatem rzeczy­wis­tość dynam­icz­na, wyma­ga­ją­ca świadomego i moral­nego zaan­gażowa­nia osób zdol­nych do rzetel­nej pra­cy na rzecz dobra wspól­nego.

Współczes­na demokrac­ja – władza ludu? 〉 Marcin Rach­wał
Biorąc pod uwagę ety­mologię ter­minu „demokrac­ja”, sprawa wyda­je się niezwyk­le pros­ta – demokrac­ja to władza ludu. Jed­nakże nie trze­ba być wytrawnym obser­wa­torem sce­ny poli­ty­cznej, aby zauważyć, że taka definic­ja współczes­nej demokracji jest co najm­niej wąt­pli­wa. Jak zaak­cen­tował Gae­tano Mosca, „we wszys­t­kich orga­ni­za­c­jach społecznych więk­szoś­ci były i zawsze są bierne, a rządzą zor­ga­ni­zowane mniejs­zoś­ci”. Na czym zatem pole­ga demokrac­ja i jaki jest wpływ oby­wa­teli na jej funkcjonowanie?

Demokrac­ja ustro­jem Zachodu? 〉 Jerzy W. Gałkows­ki
Czy rzeczy­wiś­cie demokrac­ja jest sys­te­mem, który sprawdza się tylko na Zachodzie, a gdzie indziej ludzie jej nie potrze­bu­ją? A może jed­nak potrze­ba demokraty­cznych rządów jest uni­w­er­sal­na?
Info­grafi­ka: Rodza­je demokracji

Pro­gram par­tii pro­gramem nar­o­du 〉 Adam Grob­ler
Tak brzmi­ało hasło demokracji ludowej, czyli soc­jal­isty­cznej. Od dwudzi­es­tu kilku lat mamy demokrację bezprzymiotnikową. Jed­nak Democ­ra­cy Index 2014 loku­je nas wśród kra­jów świa­ta na 40. miejs­cu i zal­icza do „wadli­wych demokracji”.

Napraw­ian­ie demokracji 〉 Adam Chmielews­ki
Wiele pro­jek­tów naprawy demokracji, zami­ast szukać sposobów pobudza­nia akty­wnoś­ci i spraw­c­zoś­ci poli­ty­cznej oby­wa­teli, dąży do ode­bra­nia im poli­ty­cznej pod­miotowoś­ci.

Wywiad
Demokrac­ja stanowi wyraz sza­cunku dla pod­sta­wowej równoś­ci moral­nej wszys­t­kich oby­wa­teli 〉 Wywiad z prof. Stephen­em Mace­do

Narzędzia filo­zo­fa
Logi­ka: Preda­to­ryza­c­ja logi­ki, cz. 3 〉 Rafał Urba­ni­ak
Sztu­ka argu­men­tacji: #1: Jak dostrzec argu­ment? 〉 
Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: W poszuki­wa­niu zasad spraw­iedli­woś­ci 〉 Artur Szut­ta
Gre­ka z wielki­mi klasyka­mi: Klasy­cy o demokracji 〉 Michał Bizoń

Filo­zofia indyjs­ka
Ahim­sa paramo dhar­ma, niekrzy­wdze­nie najwyższą zasadą… 〉 Nina Budziszews­ka

Dylematy moralne
Dylemat pana Madeleine’a 〉 Natasza Szut­ta

Filo­zofia prawa
Pię­ta achille­sowa demokracji, czyli o wadze sys­temów wybor­czych 〉 Michał Urbańczyk

Wiedza odrzu­cona
#1: Żywe i martwe 〉 Maciej B. Stępień
Echa poprzed­nich numerów – Sens życia

#3: Pas­ja poz­na­nia prawdy 〉 Agniesz­ka Lekka–Kowalik

Who is who w pol­skiej filo­zofii
Stanisław Leśniews­ki 〉 Paweł Rzewus­ki

Filo­zofia w filmie
Argu­men­ty scep­ty­ck­ie w filmie 〉 Jacek Jaroc­ki

Filo­zofia dla dzieci
Potrze­ba filo­zofii dla dzieci – pro­gram Lip­mana 〉 Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Z pół­ki filo­zo­fa…
Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2015 nr 5

  1. Dr. Paul Kopet­zky

    Demokrac­ja jest znamie­niem upad­ku.”
    vide Arys­tote­les, Pla­ton, Sokrates, E. Cio­ran, SI Witkiewicz, JO y Gas­set, O. Spen­gler, JKM and more, more…

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w