Filozofuj! 2015 nr 6

10,00

 

 

Brak w magazynie

Opis

Kalen­dar­i­um

Prob­lem Boga – między mitem a abstrakcją > Ireneusz Ziemińs­ki

Główną trud­noś­cią w rozważa­niu kwestii ist­nienia i natu­ry Boga jest to, że uży­wa­jąc słowa „Bóg”, nie wiemy, o czym (o kim) mówimy. Wprawdzie w trady­cji filo­zofii europe­jskiej Bogu przyp­isy­wano zwyk­le wszys­tkie doskon­ałoś­ci w stop­niu najwyższym (wszech­moc, wszech­wiedzę, wol­ność, dobroć i wiele innych), to jed­nak dla umysłu ludzkiego są one niepo­jęte: nie wiemy wszak, czy wszech­moc to także zdol­ność czynienia zła, podob­nie jak nie wiemy, czy Boża dobroć pole­ga na spraw­iedli­woś­ci, czy raczej na miłosierdz­iu.

Natu­ra Boga > Jacek Woj­tysi­ak

Najważniejsze spory o Boga to raczej nie spory o jego ist­nie­nie, lecz o jego naturę. O to, czy przekracza fizy­czny świat, czy się z nim utożsamia; czy jest osobą, czy nie; czy powin­niśmy odd­awać mu cześć; czy może­my pozostać wzglę­dem niego obo­jęt­ni. Prob­lem Boga to skład­nik każdej filo­zofii, która zma­ga się z zagad­ką bytu.

Info­grafi­ka: Stanowiska w sporze o ist­nie­nie, naturę i poz­nawal­ność Boga

Info­grafi­ka: Argu­men­ty za ist­nie­niem Boga

O wiedzy Boga i wol­noś­ci człowieka > Dar­iusz Łukasiewicz

Zagad­nie­nie wiedzy Boga wiąże się nieroz­er­wal­nie z pytaniem o wol­ność woli ludzkiej. Rzecz w tym, że jeżeli Bóg wie z góry, co wybierze i zro­bi konkret­na oso­ba, to oso­ba ta nie może już postanow­ić i zro­bić inaczej, niż Bóg wie.

Moral­ność od Boga > Chris­t­ian B. Miller

Mil­iardy ludzi na świecie wierzy, że Bóg stworzył wszechświat i dokon­ał wiele innych cud­ów. Nie zaskaku­je zatem, że duża część tych osób uważa także, że Bóg odgry­wa ważną rolę również w kwes­t­i­ach moral­nych. Rzeczy­wiś­cie uważa się Boga za auto­ra moral­noś­ci. W tym krótkim artykule wprowadzam taki sposób myśle­nia o relacji między Bogiem a moral­noś­cią i bronię go.

Argu­ment z ukry­toś­ci > John L. Schel­len­berg
Rep­li­ka > Char­i­ty Ander­son

Wywiady

Jestem agnos­tykiem ze wskazaniem na ateizm > Wywiad z prof. Janem Woleńskim

Wiemy, że ist­nieje Bóg jako ostate­cz­na rac­ja ist­nienia świa­ta > Wywiad z prof. Anton­im B. Stęp­niem

Narzędzia filo­zo­fa

Sztu­ka argu­men­tacji: #2: Blas­ki i cie­nie ule­ga­nia auto­ry­te­tom > Krzysztof A. Wiec­zorek

Ekspery­ment myślowy: Czy cud z definicji pole­ga na przekrocze­niu praw przy­rody? > Artur Szut­ta

Gre­ka z wielki­mi klasyka­mi: Greck­ie teolo­gie > Michał Bizoń

Filo­zofia indyjs­ka

Czym joga nie jest, czyli indyjs­ki sposób defin­iowa­nia jako „ani to, ani to” > Nina Budziszews­ka

Filo­zofia niemiec­ka

O wielkoś­ci filo­zofii niemieck­iej > Han­na Urbankows­ka

Dylematy moralne

Jane Eyre i jej trud­ny wybór > Natasza Szut­ta

Feli­etony

Reli­gia > Jacek Jaś­tal

O pobożnych ateis­tach i bezbożnych dewotach > Adam Grob­ler

Niet­zsche: wszyscy bogowie umar­li > Marcin Miłkows­ki

Różni­ca zdań w religii > Gra­ham Oppy

Wiedza odrzu­cona

#2: Jak na górze, tak na dole > Maciej B. Stępień

Filo­zofia w filmie

Filo­zofia, moral­ność i Ang­iel­s­ki pac­jent > Thomas Hur­ka

Who is who w pol­skiej filo­zofii

Alfred Tars­ki > Paweł Rzewus­ki

Z pół­ki filo­zo­fa…

Sowa Min­er­wy – komiks filo­zoficzny

Relac­je z wydarzeń – X Pol­s­ki Zjazd Filo­zoficzny

Patronat „Filo­zo­fuj!” – kon­fer­enc­ja „Ety­ka (w) szkole. Filo­zofia (w) edukacji”

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

***

Wstępniak

Szanowni Państ­wo,

tym razem pro­ponu­je­my Wam reflek­sję na tem­at Boga i religii. Wobec tej tem­aty­ki nie sposób prze­jść obo­jęt­nie. Każdy z nas w pewnym momen­cie życia zada­je sobie pytanie, czy ist­nieje Bóg, co mamy na myśli, mówiąc „Bóg”, a jeśli ist­nieje, to co może­my o nim wiedzieć, jaka jest nasza z Nim relac­ja. Wokół nas zna­j­du­je­my zarówno ludzi, którzy z sil­nym przeko­naniem twierdzą, że Bóg ist­nieje, niek­tórzy nawet, że doświad­czyli Jego obec­noś­ci i miłoś­ci, inni nato­mi­ast uważa­ją, że Bóg nie ist­nieje albo że brak wystar­cza­ją­cych racji, aby uznać ist­nie­nie Boga. Jed­ni odd­a­ją Mu cześć, inni uzna­ją takie postępowanie za nier­acjon­alne. Są też i tacy, którzy zaw­iesza­ją sąd w powyższych kwes­t­i­ach. Nieza­leżnie od tego, jakie są Wasze poglądy na tem­at Boga i religii, warto przyjrzeć się staw­ianym przez filo­zofów pytan­iom, racjom i argu­men­tom, jakie rozważa­ją. Bo bez wzglę­du na to, czy wierzy­cie, czy nie, warto wierzyć bądź nie wierzyć po namyśle i na pod­staw­ie moc­nych racji, jak na miłośników mądroś­ci przys­tało.

Dlat­ego też zaprasza­my Was, Drodzy Czytel­ni­cy, do lek­tu­ry naszych tek­stów tem­aty­cznych, których autora­mi są: Ireneusz Ziemińs­ki, Jacek Woj­tysi­ak, Dar­iusz Łukasiewicz, Chris­t­ian Miller, John Schel­len­berg, Char­i­ty Ander­son, Adam Grob­ler, Marcin Miłkows­ki. Tym razem są one rozsiane po numerze, a nie zgrupowane w jed­nym miejs­cu. Głównego tem­atu tego numeru „Filo­zo­fuj!” doty­czą także dwa wywiady – z prof. Janem Woleńskim oraz prof. Anton­im B. Stęp­niem, będące spo­jrze­niem na prob­lem Boga i religii z dwóch różnych per­spek­tyw. Do reflek­sji na ten tem­at zachę­ca­ją także niek­tóre tek­sty pub­likowane w ramach naszych stałych dzi­ałów: tekst Jac­ka Jaś­ta­la, otwier­a­ją­cy nowy cykl feli­etonów, oraz ekspery­ment myślowy Artu­ra Szut­ty. Intere­su­ją­cym dodatkiem do tej reflek­sji będą na pewno odpowiedzi wielu filo­zofów na naszą anki­etę doty­czącą głównego tem­atu numeru. Zadal­iśmy w niej cztery pyta­nia: „Czy wiara w Boga da się pogodz­ić z racjon­al­noś­cią”, „Czy ist­nie­nie Boga stanowi/stanowiłoby zagroże­nie dla wol­noś­ci człowieka?”, „Czy reli­gia odgry­wa pozy­ty­wną, czy negaty­wną rolę w życiu społecznym?”, „Czy boisz się śmier­ci?”. Prezen­towane przez nas głosy reprezen­tu­ją różne per­spek­ty­wy i stanowiska, dzię­ki czemu – mamy nadzieję – zachęcą Was do głęb­szej i dającej intelek­tu­al­ną satys­fakcję reflek­sji.

Oczy­wiś­cie, jak w każdym numerze, nie zabraknie również takich stałych dzi­ałów, jak: kurs gre­ki, sztu­ka argu­men­tacji, filo­zofia indyjs­ka, następ­ny dylemat moral­ny i odcinek o wiedzy odrzu­conej, portret kole­jnego pol­skiego filo­zo­fa oraz filo­zoficz­na krzyżówka. Ten, kto lubi nasz cykl „Filo­zofia w filmie”, z radoś­cią przeczy­ta nawet tak dłu­gi tekst, jak reflek­s­ja Thomasa Hur­ki o wątkach moral­nych w filmie Ang­iel­s­ki pac­jent, który zdobył aż dziewięć Oscarów. Sprawdź­cie, czy gdy­by filo­zof zasi­adał w Amerykańskiej Akademii Fil­mowej, film zgro­madz­ił­by aż tyle nagród. W tym numerze rozpoczy­namy pub­likację bard­zo szczegól­nego komik­su filo­zoficznego z komen­tarzem, którego autora­mi są Lena i Rafał Tylkowie.

Życzymy miłej lek­tu­ry oraz liczymy na Wasze głosy, prze­myśle­nia i pomoc przy upowszech­ni­a­n­iu numeru.

Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja

***

Relację ze spotka­nia w Opolu poświę­conego numerowi moż­na zobaczyć > tutaj. W roli głównej prof. Adam Grob­ler. Mówi o tekś­cie „O pobożnych ateis­tach i bezbożnych dewotach” (s. 40).

***

.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2015 nr 6”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz lubić także…

Polecamy także zakupy w