Filozofuj! 2016 nr 1 (7)

10,00

Uchodźcy i multikulturalizm

 

Opis

Kalen­dar­i­um

Otwarte granice jako ideał > Joseph H. Carens

Uchodź­cy mają pra­wo do migracji w imię naszej odpowiedzial­noś­ci za ich obec­ną sytu­ację, ale także w imię wol­noś­ci i równoś­ci szans. Zamknięte dla uchodźców granice to nieda­ją­ca się niczym uspraw­iedli­wić współczes­na for­ma feu­dal­iz­mu.

Kryzys migra­cyjny okiem filo­zo­fa > David Miller

Zaist­ni­ały w 2015 roku europe­js­ki kryzys migra­cyjny stanowi nie tylko spore wyzwanie poli­ty­czne dla państw, które muszą odpowiedzieć na masową migrację ludzi z Bliskiego Wschodu i innych miejsc, ale również poważny prob­lem filo­zoficzny dla każdego, kto próbu­je określić zasady, jakie powin­ny przyświecać poli­tyce imi­gra­cyjnej państw demokraty­cznych. Mamy tu do czynienia z kon­flik­tem pewnych utr­walonych wartoś­ci.

Uchodź­cy a imi­granci eko­nom­iczni > Kier­an Ober­man

W dyskusji doty­czącej obec­nej fali imi­gracji pada­ją głosy, że więk­szość z ludzi przy­by­wa­ją­cych obec­nie do Europy to nie uchodź­cy, tylko imi­granci eko­nom­iczni, i w związku z tym nie jesteśmy zobow­iązani ich przyj­mować. Uważam jed­nak, że rozróżnie­nie pomiędzy uchodź­ca­mi a imi­granta­mi eko­nom­iczny­mi z moral­nego punk­tu widzenia nie ma sen­su.

Argu­ment z analogii w dyskusji o migrantach > Marek Lech­ni­ak

W poprzed­nich artykułach tego numeru zna­j­du­je­my różne typy argu­men­tacji za tym, by pomóc migrantom. W tek­stach Josepha Caren­sa i Kier­ana Ober­mana pod­sta­wową rolę gra analo­gia. Przyjrzyjmy się pro­ponowanym argu­men­tom z analogii od strony log­icznej.

Prze­ciw otwartym grani­com > Jacek Jaroc­ki

Spór o uchodźców i imi­grantów roz­pala opinię pub­liczną głównie ze wzglę­du na reto­rykę, jaką posługu­ją się niek­tórzy zwolen­ni­cy i prze­ci­wni­cy otwar­cia granic. Jak zwyk­le w takich sytu­ac­jach, intenc­je obu stron są dobre, lecz zbyt­nia ogól­ność tez głos­zonych przez obrońców migracji oraz upraszczanie oczy­wistych prob­lemów spraw­ia­ją, że ich stanowisko nie wytrzy­mu­je kon­frontacji z rzeczy­wis­toś­cią.

Kłopotli­wa cno­ta > Bernard Williams

Prob­lematy­czność tol­er­ancji pole­ga na tym, że wyda­je się ona zarazem koniecz­na i niemożli­wa. Tol­er­anc­ja jest koniecz­na w sytu­acji, gdy różne grupy uzna­ją wza­jem­nie niez­godne przeko­na­nia moralne, poli­ty­czne lub religi­jne, i uświadami­a­ją sobie, że są skazane na współist­nie­nie, to znaczy, że jedyną alter­naty­wą jest zbro­jny kon­flikt, który nie rozstrzyg­nie ich sporów i przys­porzy im wielkiego cier­pi­enia. Wyda­je się jed­nak, że w tych samych okolicznoś­ci­ach jest ona niemożli­wa.

Mul­ti­kul­tur­al­izm, prawa mniejs­zoś­ci i prawa kobi­et > Avi­gail Eisen­berg

Uznanie praw i zwycza­jów mniejs­zoś­ci stanowi ważne osiąg­nię­cie wielokul­tur­owych państw zachod­nich. Zarazem niek­tóre z tych praw i zwycza­jów budzą w nas sil­ny sprze­ciw moral­ny, zwłaszcza jeśli wyda­ją się niez­godne z zasadą równoś­ci płci. Przykła­dem tego kon­flik­tu jest zwyczaj noszenia chust przez muzuł­man­ki, który nadal wywołu­je oży­wioną dyskusję w państ­wach europe­js­kich. Omówie­nie możli­wych rozwiązań tego kon­flik­tu stanowi dobrą sposob­ność do dal­szego namysłu nad istotą i grani­ca­mi tol­er­ancji.

Narzędzia filo­zo­fa

Sztu­ka argu­men­tacji: #3: Jak oce­ni­ać argu­men­ty z auto­ry­te­tu > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Eleuthe­ria > Artur Szut­ta
Reto­ry­ka: (Nie) kłóć się! > Maria Załęs­ka

Filo­zofia indyjs­ka

Kim jestem? – w poszuki­wa­niu tożsamoś­ci i miejs­ca > Nina Budziszews­ka

Dylematy moralne

Dra­mat Zofii > Natasza Szut­ta

Feli­etony

Pol­s­ka dla Polaków, ziemia dla ziem­ni­aków > Adam Grob­ler
Uchodź­cy > Jacek Jaś­tal

Dia­log

Tem­ponau­ci z koniecznoś­ci > Achille Varzi, Rober­to Casati

Spotka­nia z Arys­tote­le­sem

Kawa z Arys­tote­le­sem > Anna Mar­modoro

Anal­iza filo­zoficz­na

Dziesięć zas­tanaw­ia­ją­cych kłamstw > Ger­ald Dworkin
Co jest złego w ter­ro­ryzmie? > Thomas Nagel
Komen­tarz do tek­stu Thomasa Nagela > Jacek Hołówka

Filo­zofia w filmie

Lekc­ja her­storii > Jolan­ta Pro­chow­icz

O równoś­ci – komiks filo­zoficzny

Who is who w pol­skiej filo­zofii

Leon Chwis­tek > Paweł Rzewus­ki

Z pół­ki filo­zo­fa…

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

 

***

Wstępniak

Szanowni Państ­wo,

filo­zo­fowie zaj­mu­ją się głównie prob­le­ma­mi uni­w­er­sal­ny­mi, czyli taki­mi, które przekracza­ją granice „tu i ter­az”, są ważne w każdym miejs­cu i cza­sie. Do takich należały poruszane w poprzed­nich numer­ach kwest­ie sen­su życia, wol­noś­ci słowa, umysłu, demokracji czy Boga. Nie oznacza to jed­nak, że filo­zo­fowie siedzą zamknię­ci w swoich wieżach z koś­ci sło­niowej, ignoru­jąc aktu­alne wydarzenia, takie jak na przykład obec­ny kryzys uchodźczy. Nie pozosta­ją oni obo­jęt­ni wobec takich wydarzeń z kilku powodów. Po pier­wsze, są to wydarzenia o wielkiej wadze dla losu wielu ludzi. Gdzie zaś dzieje się coś ważnego, tam na pewno jest filo­zofia. Po drugie, wbrew pozorom mają one sil­ny związek z cen­tral­ny­mi zagad­nieni­a­mi filo­zofii – czyż dylematy, przed jaki­mi sto­ją poli­ty­cy zas­tanaw­ia­ją­cy się, co zro­bić w obliczu napły­wu wielkiej fali uchodźców, nie są w ścisłym związku z kwes­t­i­a­mi spraw­iedli­woś­ci, sen­su życia i ideałów demokracji? Po trze­cie, kto inny jak nie filo­zo­fowie ma wskazać wartoś­ci i normy, który­mi win­niśmy się kierować, by pode­j­mować słuszne decyz­je? Wartoś­ci i normy należą do najważniejszych przed­miotów dociekań filo­zoficznych. Ktokol­wiek się nad nimi roztrop­nie zas­tanaw­ia, sta­je się filo­zofem, nawet jeśli o tym nie wie. Po czwarte, filo­zofia dys­ponu­je narzędzi­a­mi do tego, by lep­iej rozu­mieć poję­cia i rac­je, jakie są wyko­rzysty­wane w deba­cie nad prob­le­mem uchodźców. Bez ogłady filo­zoficznej trud­no prowadz­ić kon­struk­ty­wną dyskusję na ten tem­at.

Te powody pch­nęły nas do śmi­ałej pró­by pod­ję­cia tem­atu uchodźców. Prob­lematy­ka jest bard­zo trud­na i kon­trow­er­syj­na, a deba­ta nad nią niezwyk­le potrzeb­na. W numerze staral­iśmy się uwzględ­nić różne, nawet skra­jne wzglę­dem siebie stanowiska w spraw­ie uchodźców, a także omówić lub przy­na­jm­niej zasyg­nal­i­zować ważne w tym kon­tekś­cie zagad­nienia, jak np. kwest­ie mul­ti­kul­tur­al­iz­mu, tol­er­ancji czy ter­ro­ryz­mu. Pomocą w śledze­niu argu­men­tacji zawartych w tek­stach tem­aty­cznych będą anal­izy tychże tek­stów przy­go­towane przez logików. Uzu­pełnie­nie częś­ci tem­aty­cznej stanow­ić będzie krót­ka anki­eta przeprowad­zona wśród filo­zofów na tem­at uchodźców.

Nie mogło oczy­wiś­cie zabraknąć również naszych stałych dzi­ałów: ekspery­men­tu myślowego, kur­su argu­men­tacji, moral­nego dylematu, feli­etonu filo­zoficznego, anal­izy filo­zoficznej, kole­jnego odcin­ka poświę­conego filo­zofii indyjskiej, filo­zofii w filmie, a także omówień książek filo­zoficznych. Z okazji ustanowienia przez UNESCO roku 2016 rok­iem Arys­tote­le­sa otwier­amy cykl tek­stów poświę­conych temu wielkiemu filo­zo­fowi. Na zakończe­nie pro­ponu­je­my chwilę wytch­nienia z komik­sem filo­zoficznym, filo­zoficzny­mi aneg­do­ta­mi, zachę­camy także do sprawdzenia swo­jej wiedzy nabytej w trak­cie lek­tu­ry siód­mego numeru „Filo­zo­fuj!” poprzez rozwiązanie krzyżów­ki.

Jak się już z pewnoś­cią zori­en­towal­iś­cie, ten numer „Filo­zo­fuj!” wyglą­da nieco inaczej, zmie­nil­iśmy jego sza­tę graficzną. Ponieważ bard­zo nam zależy na Waszej opinii na ten tem­at, przy­go­tu­je­my w ser­wisie cza­sopis­ma anki­etę i poprosimy o udzi­ał w niej. Może­cie też przesłać nam swo­ją opinię w e‑mailu (redakcja@filozofuj.eu). Liczymy także – jak zawsze – na Wasze głosy i prze­myśle­nia doty­czące zawartoś­ci mery­to­rycznej cza­sopis­ma oraz pomoc w jego upowszech­ni­a­n­iu.

Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja

***

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2016 nr 1 (7)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz lubić także…

Polecamy także zakupy w