Filozofuj! 2016 nr 1 (7)

10,00

Uchodźcy i multikulturalizm

 

Opis

Kalen­da­rium

Otwar­te gra­ni­ce jako ide­ał > Joseph H. Carens

Uchodź­cy mają pra­wo do migra­cji w imię naszej odpo­wie­dzial­no­ści za ich obec­ną sytu­ację, ale tak­że w imię wol­no­ści i rów­no­ści szans. Zamknię­te dla uchodź­ców gra­ni­ce to nie­da­ją­ca się niczym uspra­wie­dli­wić współ­cze­sna for­ma feudalizmu.

Kry­zys migra­cyj­ny okiem filo­zo­fa > David Miller

Zaist­nia­ły w 2015 roku euro­pej­ski kry­zys migra­cyj­ny sta­no­wi nie tyl­ko spo­re wyzwa­nie poli­tycz­ne dla państw, któ­re muszą odpo­wie­dzieć na maso­wą migra­cję ludzi z Bli­skie­go Wscho­du i innych miejsc, ale rów­nież poważ­ny pro­blem filo­zo­ficz­ny dla każ­de­go, kto pró­bu­je okre­ślić zasa­dy, jakie powin­ny przy­świe­cać poli­ty­ce imi­gra­cyj­nej państw demo­kra­tycz­nych. Mamy tu do czy­nie­nia z kon­flik­tem pew­nych utrwa­lo­nych wartości.

Uchodź­cy a imi­gran­ci eko­no­micz­ni > Kie­ran Oberman

W dys­ku­sji doty­czą­cej obec­nej fali imi­gra­cji pada­ją gło­sy, że więk­szość z ludzi przy­by­wa­ją­cych obec­nie do Euro­py to nie uchodź­cy, tyl­ko imi­gran­ci eko­no­micz­ni, i w związ­ku z tym nie jeste­śmy zobo­wią­za­ni ich przyj­mo­wać. Uwa­żam jed­nak, że roz­róż­nie­nie pomię­dzy uchodź­ca­mi a imi­gran­ta­mi eko­no­micz­ny­mi z moral­ne­go punk­tu widze­nia nie ma sensu.

Argu­ment z ana­lo­gii w dys­ku­sji o migran­tach > Marek Lechniak

W poprzed­nich arty­ku­łach tego nume­ru znaj­du­je­my róż­ne typy argu­men­ta­cji za tym, by pomóc migran­tom. W tek­stach Jose­pha Caren­sa i Kie­ra­na Obe­r­ma­na pod­sta­wo­wą rolę gra ana­lo­gia. Przyj­rzyj­my się pro­po­no­wa­nym argu­men­tom z ana­lo­gii od stro­ny logicznej.

Prze­ciw otwar­tym gra­ni­com > Jacek Jarocki

Spór o uchodź­ców i imi­gran­tów roz­pa­la opi­nię publicz­ną głów­nie ze wzglę­du na reto­ry­kę, jaką posłu­gu­ją się nie­któ­rzy zwo­len­ni­cy i prze­ciw­ni­cy otwar­cia gra­nic. Jak zwy­kle w takich sytu­acjach, inten­cje obu stron są dobre, lecz zbyt­nia ogól­ność tez gło­szo­nych przez obroń­ców migra­cji oraz uprasz­cza­nie oczy­wi­stych pro­ble­mów spra­wia­ją, że ich sta­no­wi­sko nie wytrzy­mu­je kon­fron­ta­cji z rzeczywistością.

Kło­po­tli­wa cno­ta > Ber­nard Williams

Pro­ble­ma­tycz­ność tole­ran­cji pole­ga na tym, że wyda­je się ona zara­zem koniecz­na i nie­moż­li­wa. Tole­ran­cja jest koniecz­na w sytu­acji, gdy róż­ne gru­py uzna­ją wza­jem­nie nie­zgod­ne prze­ko­na­nia moral­ne, poli­tycz­ne lub reli­gij­ne, i uświa­da­mia­ją sobie, że są ska­za­ne na współ­ist­nie­nie, to zna­czy, że jedy­ną alter­na­ty­wą jest zbroj­ny kon­flikt, któ­ry nie roz­strzy­gnie ich spo­rów i przy­spo­rzy im wiel­kie­go cier­pie­nia. Wyda­je się jed­nak, że w tych samych oko­licz­no­ściach jest ona niemożliwa.

Mul­ti­kul­tu­ra­lizm, pra­wa mniej­szo­ści i pra­wa kobiet > Avi­ga­il Eisenberg

Uzna­nie praw i zwy­cza­jów mniej­szo­ści sta­no­wi waż­ne osią­gnię­cie wie­lo­kul­tu­ro­wych państw zachod­nich. Zara­zem nie­któ­re z tych praw i zwy­cza­jów budzą w nas sil­ny sprze­ciw moral­ny, zwłasz­cza jeśli wyda­ją się nie­zgod­ne z zasa­dą rów­no­ści płci. Przy­kła­dem tego kon­flik­tu jest zwy­czaj nosze­nia chust przez muzuł­man­ki, któ­ry nadal wywo­łu­je oży­wio­ną dys­ku­sję w pań­stwach euro­pej­skich. Omó­wie­nie moż­li­wych roz­wią­zań tego kon­flik­tu sta­no­wi dobrą spo­sob­ność do dal­sze­go namy­słu nad isto­tą i gra­ni­ca­mi tolerancji.

Narzę­dzia filozofa

Sztu­ka argu­men­ta­cji: #3: Jak oce­niać argu­men­ty z auto­ry­te­tu > Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Eleu­the­ria > Artur Szutta
Reto­ry­ka: (Nie) kłóć się! > Maria Załęska

Filo­zo­fia indyjska

Kim jestem? – w poszu­ki­wa­niu toż­sa­mo­ści i miej­sca > Nina Budziszewska

Dyle­ma­ty moralne

Dra­mat Zofii > Nata­sza Szutta

Felie­to­ny

Pol­ska dla Pola­ków, zie­mia dla ziem­nia­ków > Adam Grobler
Uchodź­cy > Jacek Jaśtal

Dia­log

Tem­po­nau­ci z koniecz­no­ści > Achil­le Varzi, Rober­to Casati

Spo­tka­nia z Arystotelesem

Kawa z Ary­sto­te­le­sem > Anna Marmodoro

Ana­li­za filozoficzna

Dzie­sięć zasta­na­wia­ją­cych kłamstw > Gerald Dworkin
Co jest złe­go w ter­ro­ry­zmie? > Tho­mas Nagel
Komen­tarz do tek­stu Tho­ma­sa Nage­la > Jacek Hołówka

Filo­zo­fia w filmie

Lek­cja her­sto­rii > Jolan­ta Prochowicz

O rów­no­ści – komiks filozoficzny

Who is who w pol­skiej filozofii

Leon Chwi­stek > Paweł Rzewuski

Z pół­ki filozofa…

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

 

***

Wstępniak

Sza­now­ni Państwo,

filo­zo­fo­wie zaj­mu­ją się głów­nie pro­ble­ma­mi uni­wer­sal­ny­mi, czy­li taki­mi, któ­re prze­kra­cza­ją gra­ni­ce „tu i teraz”, są waż­ne w każ­dym miej­scu i cza­sie. Do takich nale­ża­ły poru­sza­ne w poprzed­nich nume­rach kwe­stie sen­su życia, wol­no­ści sło­wa, umy­słu, demo­kra­cji czy Boga. Nie ozna­cza to jed­nak, że filo­zo­fo­wie sie­dzą zamknię­ci w swo­ich wie­żach z kości sło­nio­wej, igno­ru­jąc aktu­al­ne wyda­rze­nia, takie jak na przy­kład obec­ny kry­zys uchodź­czy. Nie pozo­sta­ją oni obo­jęt­ni wobec takich wyda­rzeń z kil­ku powo­dów. Po pierw­sze, są to wyda­rze­nia o wiel­kiej wadze dla losu wie­lu ludzi. Gdzie zaś dzie­je się coś waż­ne­go, tam na pew­no jest filo­zo­fia. Po dru­gie, wbrew pozo­rom mają one sil­ny zwią­zek z cen­tral­ny­mi zagad­nie­nia­mi filo­zo­fii – czyż dyle­ma­ty, przed jaki­mi sto­ją poli­ty­cy zasta­na­wia­ją­cy się, co zro­bić w obli­czu napły­wu wiel­kiej fali uchodź­ców, nie są w ści­słym związ­ku z kwe­stia­mi spra­wie­dli­wo­ści, sen­su życia i ide­ałów demo­kra­cji? Po trze­cie, kto inny jak nie filo­zo­fo­wie ma wska­zać war­to­ści i nor­my, któ­ry­mi win­ni­śmy się kie­ro­wać, by podej­mo­wać słusz­ne decy­zje? War­to­ści i nor­my nale­żą do naj­waż­niej­szych przed­mio­tów docie­kań filo­zo­ficz­nych. Kto­kol­wiek się nad nimi roz­trop­nie zasta­na­wia, sta­je się filo­zo­fem, nawet jeśli o tym nie wie. Po czwar­te, filo­zo­fia dys­po­nu­je narzę­dzia­mi do tego, by lepiej rozu­mieć poję­cia i racje, jakie są wyko­rzy­sty­wa­ne w deba­cie nad pro­ble­mem uchodź­ców. Bez ogła­dy filo­zo­ficz­nej trud­no pro­wa­dzić kon­struk­tyw­ną dys­ku­sję na ten temat.

Te powo­dy pchnę­ły nas do śmia­łej pró­by pod­ję­cia tema­tu uchodź­ców. Pro­ble­ma­ty­ka jest bar­dzo trud­na i kon­tro­wer­syj­na, a deba­ta nad nią nie­zwy­kle potrzeb­na. W nume­rze sta­ra­li­śmy się uwzględ­nić róż­ne, nawet skraj­ne wzglę­dem sie­bie sta­no­wi­ska w spra­wie uchodź­ców, a tak­że omó­wić lub przy­naj­mniej zasy­gna­li­zo­wać waż­ne w tym kon­tek­ście zagad­nie­nia, jak np. kwe­stie mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu, tole­ran­cji czy ter­ro­ry­zmu. Pomo­cą w śle­dze­niu argu­men­ta­cji zawar­tych w tek­stach tema­tycz­nych będą ana­li­zy tych­że tek­stów przy­go­to­wa­ne przez logi­ków. Uzu­peł­nie­nie czę­ści tema­tycz­nej sta­no­wić będzie krót­ka ankie­ta prze­pro­wa­dzo­na wśród filo­zo­fów na temat uchodźców.

Nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć rów­nież naszych sta­łych dzia­łów: eks­pe­ry­men­tu myślo­we­go, kur­su argu­men­ta­cji, moral­ne­go dyle­ma­tu, felie­to­nu filo­zo­ficz­ne­go, ana­li­zy filo­zo­ficz­nej, kolej­ne­go odcin­ka poświę­co­ne­go filo­zo­fii indyj­skiej, filo­zo­fii w fil­mie, a tak­że omó­wień ksią­żek filo­zo­ficz­nych. Z oka­zji usta­no­wie­nia przez UNESCO roku 2016 rokiem Ary­sto­te­le­sa otwie­ra­my cykl tek­stów poświę­co­nych temu wiel­kie­mu filo­zo­fo­wi. Na zakoń­cze­nie pro­po­nu­je­my chwi­lę wytchnie­nia z komik­sem filo­zo­ficz­nym, filo­zo­ficz­ny­mi aneg­do­ta­mi, zachę­ca­my tak­że do spraw­dze­nia swo­jej wie­dzy naby­tej w trak­cie lek­tu­ry siód­me­go nume­ru „Filo­zo­fuj!” poprzez roz­wią­za­nie krzyżówki.

Jak się już z pew­no­ścią zorien­to­wa­li­ście, ten numer „Filo­zo­fuj!” wyglą­da nie­co ina­czej, zmie­ni­li­śmy jego sza­tę gra­ficz­ną. Ponie­waż bar­dzo nam zale­ży na Waszej opi­nii na ten temat, przy­go­tu­je­my w ser­wi­sie cza­so­pi­sma ankie­tę i popro­si­my o udział w niej. Może­cie też prze­słać nam swo­ją opi­nię w e‑mailu (redakcja@filozofuj.eu). Liczy­my tak­że – jak zawsze – na Wasze gło­sy i prze­my­śle­nia doty­czą­ce zawar­to­ści mery­to­rycz­nej cza­so­pi­sma oraz pomoc w jego upowszechnianiu.

Filo­zo­fuj­cie!

Redak­cja

***

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2016 nr 1 (7)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…

Polecamy także zakupy w