Filozofuj! 2016 nr 6 (12)

(1 opinia klienta)

10,00

Opis

Adam Małysz i świa­ty moż­li­we > Maciej Sendłak

Ber­trand Rus­sell, jeden z naj­bar­dziej wpły­wo­wych logi­ków oraz filo­zo­fów XX wie­ku, wie­rzył, że „w filo­zo­fii rzecz pole­ga na tym, by zacząć od cze­goś tak pro­ste­go, że wyda­je się nie­war­te wypo­wie­dze­nia, a skoń­czyć na czymś tak para­dok­sal­nym, że nikt w to nie uwie­rzy”. Dobrym potwier­dze­niem jego słów jest toczą­ca się od pół wie­ku dys­ku­sja wokół poję­cia świa­tów moż­li­wych. Poni­żej przyj­rzy­my się pokrót­ce temu, skąd takie zain­te­re­so­wa­nie tym poję­ciem wśród filozofów.

Czym mogą być świa­ty moż­li­we? > Tade­usz Ciecierski

Co takie­go mamy na myśli, gdy stwier­dza­my, że Ber­nie San­ders wygrał­by wybo­ry, gdy­by był ofi­cjal­nym kan­dy­da­tem demo­kra­tów? Jed­na z popu­lar­nych w filo­zo­fii suge­stii gło­si, że mamy wte­dy na myśli to, iż w każ­dym odpo­wied­nio podob­nym do nasze­go świe­cie moż­li­wym, w któ­rym par­tia demo­kra­tycz­na wysta­wia San­der­sa, ten wygry­wa wybo­ry. Czym jed­nak są te tajem­ni­cze świa­ty moż­li­we, na któ­re się tu powołujemy?

Do cze­go słu­ży poję­cie świa­tów moż­li­wych? – infografika

Kot Schrödin­ge­ra > Jakub Jernajczyk

Fizy­ka kwan­to­wa ma cha­rak­ter pro­ba­bi­li­stycz­ny. Wedle jej kopen­ha­skiej inter­pre­ta­cji przed doko­na­niem pomia­ru układ kwan­to­wy znaj­du­je się w tzw. sta­nie mie­sza­nym – przyj­mu­je wszyst­kie moż­li­we sta­ny opi­sy­wa­ne przez funk­cję falo­wą Schrödin­ge­ra. Dopie­ro akt obser­wa­cji nie­ja­ko zmu­sza układ kwan­to­wy do przy­ję­cia kon­kret­ne­go sta­nu (w wyni­ku zała­ma­nia funk­cji falowej).

Z wizy­tą w (moż­li­wym) świe­cie zom­bi > Jacek Jarocki

Filo­zo­fia ana­li­tycz­na mia­ła być w zało­że­niu wzo­ro­wa­na na meto­dach nauk ści­słych, takich jak fizy­ka czy che­mia. Jed­nak­że filo­zof – w prze­ci­wień­stwie do swo­ich kole­gów naukow­ców – nie dys­po­nu­je kla­sycz­nym labo­ra­to­rium. Odpo­wied­ni­kiem prze­strze­ni do badań bywa jed­nak jego wyobraź­nia, zamiesz­ki­wa­na przez róż­ne stwo­ry: bagno­lu­dy, neu­ro­loż­ki-dal­to­nist­ki oraz zombi.

Czy moż­li­wy jest świat bez Boga? > Dariusz Łukasiewicz

Czy poję­cie świa­ta moż­li­we­go może być uży­tecz­ne dla ate­isty w dys­ku­sjach nad tezą o ist­nie­niu Boga? Moim zda­niem może być uży­tecz­ne w pre­cy­zo­wa­niu poję­cia ate­izmu i roz­róż­nia­niu jego odmian.

Prze­chwał­ka kró­la Alfon­sa > Nicho­las Rescher

Król Alfons X (1221–1284), zwa­ny „Mądrym” (El Sabio), któ­ry w poło­wie trzy­na­ste­go wie­ku rzą­dził Kasty­lią (jak i wie­lo­ma inny­mi kra­ina­mi), był uczo­nym z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Stu­diu­jąc astro­no­micz­ny sys­tem Pto­le­me­usza, postu­lu­ją­cy licz­ne cykle i epi­cy­kle, miał powie­dzieć: „Gdy­by Bóg Wszech­mo­gą­cy, zanim zabrał się za stwo­rze­nie, zapy­tał mnie o zda­nie, zapro­po­no­wał­bym coś znacz­nie prostszego”.

O trzech zło­tych klat­kach kró­lew­ny Scho­la­sty­ki > Filip Kobiela

Wywiad

Nasz świat nie jest naj­lep­szym z moż­li­wych > Wywiad z Gra­ha­mem Prie­stem, jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych logi­ków na świecie.

Narzę­dzia filozofa
Warsz­tat logicz­ny: #5. Jak ste­reo­typ zwal­czać kontr­przy­kła­dem za pomo­cą logi­ki języ­ka natu­ral­ne­go > Witold Marciszewski
Teo­ria argu­men­ta­cji: #8: Argu­men­ty ad inter­ne­tum > Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Nowy Adam > Artur Szutta

Ety­ka w literaturze
Cza­ro­dziej­ska góra i wal­ka o duszę > Nata­sza Szutta

Felie­ton
Uchro­nia > Jacek Jaśtal

Saty­ra
Filo­zo­ficz­na pro­gno­za Glo­bal­ne­go Ocie­ple­nia Moż­li­we­go Świa­ta Mię­dzy­ludz­kie­go > Piotr Bartula

Felie­ton
Dwaj pano­wie L. i teo­dy­cea > Adam Grobler

Wokół tema­tu
Od gier wideo do świa­tów wir­tu­al­nych > Sidey Myoo
Świa­ty moż­li­we w eks­pe­ry­men­tach myślo­wych > Krzysz­tof Czerniawski

Wywiad
Wywiad z Got­t­frie­dem Wil­hel­mem Leib­ni­zem > Jacek Wojtysiak

Who is who w pol­skiej filozofii
Roman Ingar­den – pol­ski wkład do świa­to­wej feno­me­no­lo­gii > Paweł Rzewuski

Filo­zo­fia w filmie
Życie świa­do­me > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Z pół­ki filozofa…

Matrix – komiks filozoficzny

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2016 nr 6 (12)

  1. Dr. Paul Kopetzky

    Vide Ph. K. Dick “Dosto­jew­ski SF

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…

Polecamy także zakupy w