Filozofuj! 2016 nr 6 (12)

(1 opinia klienta)

10,00

Opis

Adam Małysz i światy możli­we > Maciej Sendłak

Bertrand Rus­sell, jeden z najbardziej wpły­wowych logików oraz filo­zofów XX wieku, wierzył, że „w filo­zofii rzecz pole­ga na tym, by zacząć od czegoś tak prostego, że wyda­je się niewarte wypowiedzenia, a skończyć na czymś tak paradok­sal­nym, że nikt w to nie uwierzy”. Dobrym potwierdze­niem jego słów jest toczą­ca się od pół wieku dyskus­ja wokół poję­cia światów możli­wych. Poniżej przyjrzymy się pokrótce temu, skąd takie zain­tere­sowanie tym poję­ciem wśród filo­zofów.

Czym mogą być światy możli­we? > Tadeusz Ciecier­s­ki

Co takiego mamy na myśli, gdy stwierdza­my, że Bernie Sanders wygrał­by wybo­ry, gdy­by był ofic­jal­nym kandy­datem demokratów? Jed­na z pop­u­larnych w filo­zofii sug­estii głosi, że mamy wtedy na myśli to, iż w każdym odpowied­nio podob­nym do naszego świecie możli­wym, w którym par­tia demokraty­cz­na wys­taw­ia Sander­sa, ten wygry­wa wybo­ry. Czym jed­nak są te tajem­nicze światy możli­we, na które się tu powołu­je­my?

Do czego służy poję­cie światów możli­wych? – info­grafi­ka

Kot Schrödingera > Jakub Jer­na­jczyk

Fizy­ka kwan­towa ma charak­ter prob­a­bilisty­czny. Wedle jej kopen­hask­iej inter­pre­tacji przed doko­naniem pomi­aru układ kwan­towy zna­j­du­je się w tzw. stanie mieszanym – przyj­mu­je wszys­tkie możli­we stany opisy­wane przez funkcję falową Schrödingera. Dopiero akt obserwacji nie­jako zmusza układ kwan­towy do przyję­cia konkret­nego stanu (w wyniku zała­ma­nia funkcji falowej).

Z wiz­ytą w (możli­wym) świecie zom­bi > Jacek Jaroc­ki

Filo­zofia anal­i­ty­cz­na miała być w założe­niu wzorowana na meto­dach nauk ścisłych, takich jak fizy­ka czy chemia. Jed­nakże filo­zof – w prze­ci­wieńst­wie do swoich kolegów naukow­ców – nie dys­ponu­je klasy­cznym lab­o­ra­to­ri­um. Odpowied­nikiem przestrzeni do badań bywa jed­nak jego wyobraź­nia, zamieszki­wana przez różne stwory: bag­noludy, neu­roloż­ki-dal­ton­ist­ki oraz zom­bi.

Czy możli­wy jest świat bez Boga? > Dar­iusz Łukasiewicz

Czy poję­cie świa­ta możli­wego może być użyteczne dla ateisty w dyskus­jach nad tezą o ist­nie­niu Boga? Moim zdaniem może być użyteczne w pre­cy­zowa­niu poję­cia ateiz­mu i rozróż­ni­a­n­iu jego odmi­an.

Przech­wał­ka króla Alfon­sa > Nicholas Resch­er

Król Alfons X (1221–1284), zwany „Mądrym” (El Sabio), który w połowie trzy­nastego wieku rządz­ił Kastylią (jak i wielo­ma inny­mi kraina­mi), był uczonym z prawdzi­wego zdarzenia. Studi­u­jąc astro­nom­iczny sys­tem Ptole­meusza, pos­tu­lu­ją­cy liczne cyk­le i epicyk­le, miał powiedzieć: „Gdy­by Bóg Wszech­mogą­cy, zan­im zabrał się za stworze­nie, zapy­tał mnie o zdanie, zapro­ponowałbym coś znacznie prost­szego”.

O trzech zło­tych klatkach królewny Scholasty­ki > Fil­ip Kobiela

Wywiad

Nasz świat nie jest najlep­szym z możli­wych > Wywiad z Gra­hamem Priestem, jed­nym z najwybit­niejszych logików na świecie.

Narzędzia filo­zo­fa
Warsz­tat log­iczny: #5. Jak stereo­typ zwal­czać kon­tr­przykła­dem za pomocą logi­ki języ­ka nat­u­ral­nego > Witold Mar­ciszews­ki
Teo­ria argu­men­tacji: #8: Argu­men­ty ad inter­ne­tum > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Nowy Adam > Artur Szut­ta

Ety­ka w lit­er­aturze
Czar­o­dziejs­ka góra i wal­ka o duszę > Natasza Szut­ta

Feli­eton
Uchro­nia > Jacek Jaś­tal

Satyra
Filo­zoficz­na prog­noza Glob­al­nego Ocieple­nia Możli­wego Świa­ta Między­ludzkiego > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
Dwaj panowie L. i teodycea > Adam Grob­ler

Wokół tem­atu
Od gier wideo do światów wirtu­al­nych > Sidey Myoo
Światy możli­we w ekspery­men­tach myślowych > Krzysztof Czer­ni­aws­ki

Wywiad
Wywiad z Got­tfrie­dem Wil­helmem Leib­nizem > Jacek Woj­tysi­ak

Who is who w pol­skiej filo­zofii
Roman Ingar­den – pol­s­ki wkład do świa­towej fenom­e­nologii > Paweł Rzewus­ki

Filo­zofia w filmie
Życie świadome > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Z pół­ki filo­zo­fa…

Matrix – komiks filo­zoficzny

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2016 nr 6 (12)

  1. Dr. Paul Kopet­zky

    Vide Ph. K. Dick “Dos­to­jew­s­ki SF

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz lubić także…

Polecamy także zakupy w