Filozofuj! 2017 nr 1 (13)

10,00

Opis

Statek Tezeusza > Kristie Miller

Wyda­je się, że dobrze rozu­miemy, na czym pole­ga tożsamość przed­miotów w cza­sie. Jed­nak dokład­niejsza anal­iza pro­ce­su wymi­any częś­ci ujaw­nia zagad­kę, z którą filo­zo­fowie zma­ga­ją się już od starożyt­noś­ci. Czy trwanie w cza­sie może być tylko złudze­niem lub kwest­ią kon­wencji? A może wyma­ga ono przyję­cia, że oprócz częś­ci przestrzen­nych posi­adamy również częś­ci cza­sowe?

Tajem­nicza oper­ac­ja > Eric Olson

Co stanowi fun­da­ment naszej tożsamoś­ci? Nasza świado­mość? Nasz mózg? Nasz orga­nizm? A może coś jeszcze innego? Jak trudne są to pyta­nia, pokazu­je ekspery­ment myślowy doty­czą­cy pewnej tajem­niczej oper­acji.

Urlop od tożsamoś­ci > Woj­ciech Lewandows­ki

Poniedzi­ałek – ja, wtorek – ja, śro­da – ja, czwartek – ja. Witold Gom­brow­icz, Dzi­en­ni­ki

Ja, sub­stanc­ja duchowa > Tomasz Kąkol

Czy jestem iden­ty­czny z moim orga­nizmem? Ist­nieją poważne argu­men­ty, że nie jestem, a nawet, że nie mogę nim być.

Dlaczego ja to ja? > Rafał Tryś­cień

Najczęś­ciej zgadza­my się, że zachowanie tożsamoś­ci osobowej w cza­sie jest czymś istot­nym. W odpowiedzi na pytanie o to, czy na zdję­ciu szkol­nym jestem ja, czy ktoś inny, odpowiadam, że to ja, bowiem pamię­tam okolicznoś­ci, w jakich zdję­cie zostało zro­bione. Choć moje ciało jest inne niż wtedy, to jed­nak wiem, bowiem pamię­tam, że to jestem ja. W tym wypad­ku pamięć wystar­cza. Co zro­bić nato­mi­ast z przy­pad­ka­mi, kiedy pamięć to za mało? I czy takie w ogóle się zdarza­ją?

Tożsamość nar­o­dowa > Ken­neth Kemp

Czy ist­nieje coś takiego jak nar­o­dowa tożsamość? Czy stanowi ona ważną część tego, kim my jako indy­wid­u­alne oso­by jesteśmy? Czy możli­wy jest zdrowy „nacjon­al­izm”, który z jed­nej strony uni­ka wro­goś­ci wobec innych nar­o­dów, z drugiej zaś ratu­je przed bez­nar­o­dowoś­ciowym kos­mopoli­tyzmem, pozbaw­ia­ją­cym nas ważnej częś­ci naszego człowieczeńst­wa? Pozy­ty­wne odpowiedzi na te pyta­nia są możli­we.

Wywiad
Bycie mną musi być kon­sty­tuowane przez coś niefizy­cznego > Wywiad z prof. Richar­dem Swinburne’em

Narzędzia filo­zo­fa
Warsz­tat log­iczny: #6. Lib­er­al­ny ideał społeczeńst­wa: obliczal­ność i kreaty­wność > Witold Mar­ciszews­ki
Teo­ria argu­men­tacji: #9: Czy czarny kot powodu­je nieszczęś­cie? > Krzysztof A. Wiec­zorek

Spór o kry­teri­um tożsamoś­ci osobowej – info­grafi­ka

Ekspery­ment myślowy: Kto jest za to morder­st­wo odpowiedzial­ny? > Artur Szut­ta

Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi
Tożsamość > Michał Bizoń

Ety­ka w lit­er­aturze
Pro­ces Kaf­ki i siła sytu­a­cyjnego wpły­wu > Natasza Szut­ta

Feli­eton
Ja, czyli moja his­to­ria > Jacek Jaś­tal

Satyra
Tożsamość Y > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
Co byś zro­bił na moim miejs­cu? > Adam Grob­ler

Filo­zofia niemiec­ka
O wol­noś­ci człowieka i isto­cie abso­lu­tu > Han­na Urbankows­ka

Opinie
Współcześnie odpowiedzi na pytanie o tożsamość trze­ba szukać w neu­ronaukach > Jan Woleńs­ki

Wokół tem­atu
Tożsamość nar­ra­cyj­na i rozu­mie­nie samego siebie > Adri­ana Warm­bier

Filo­zofia dla dzieci
Mam swo­je zdanie i szanu­ję two­je > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Filo­zofia w filmie
Nieśmiertel­ny czys­tego umysłu blask > Mał­gorza­ta Szostak

Who is who w pol­skiej filo­zofii
Mar­i­an Zdziechows­ki > Paweł Rzewus­ki

Filo­zoficzne Zoo
Wąż Niet­zschego > Jakub Jer­na­jczyk

Z pół­ki filo­zo­fa…
Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Filozofuj! 2017 nr 1 (13)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz lubić także…

Polecamy także zakupy w