Filozofuj! 2017 nr 2 (14)

10,00

Per­cep­cja, czy­li spo­strze­ga­nie > Jan Woleń­ski Wyda­je się, że naj­waż­niej­szym zmy­słem jest wzrok, bo dostar­cza naj­wię­cej wra­żeń. Jed­nak bez inne­go ze zmy­słów nie mogli­by­śmy prze­trwać. Co tak napraw­dę postrze­ga­my? > Paweł Siko­ra Per­cep­cję zmy­sło­wą ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta trak­tu­je­my zazwy­czaj jako coś tak oczy­wi­ste­go i natu­ral­ne­go, że skłon­ni jeste­śmy twier­dzić, iż nie ma nad czym deli­be­ro­wać. Z per­spek­ty­wy potocz­ne­go nasta­wie­nia wszyst­ko jest … Czy­taj dalej Filo­zo­fuj! 2017 nr 2 (14)

Kup teraz Czy­taj dalej