Promocja!

Filozofuj! 2017 nr 3 (15)

4,00

Opis

Ist­nie­nie – mię­dzy bana­łem a tajem­ni­cą > Jacek Wojtysiak

Nigdy nie zapo­mnę, gdy jako stu­dent filo­zo­fii na KUL‑u po raz pierw­szy mia­łem oka­zję roz­ma­wiać ze stu­den­ta­mi z Oxfor­du. Jeden z nich zapy­tał: „Jaki jest twój ulu­bio­ny pro­blem filo­zo­ficz­ny?”. Odpo­wie­dzia­łem bez namy­słu: „Pro­blem ist­nie­nia”. „Pro­blem ist­nie­nia?” – usły­sza­łem po chwi­li. – „Ale w czym tu problem?”.

W ogro­dzie Meinon­ga > Maciej Sendłak

Austriac­ki filo­zof, Ale­xius Meinong, wygło­sił na począt­ku ubie­głe­go wie­ku tezę, któ­ra zapew­ni­ła mu dłu­gie deka­dy ostra­cy­zmu wśród filo­zo­fów. Teza ta gło­si­ła, że wśród ogó­łu sze­ro­ko rozu­mia­nych przed­mio­tów są rów­nież takie, któ­re nie ist­nie­ją. W tym krót­kim tek­ście przyj­rzy­my się temu, co skło­ni­ło Meinon­ga do posta­wie­nia takiej tezy.

Spór o uni­wer­sa­lia > Arka­diusz Chrudzimski

Spór o uni­wer­sa­lia doty­czy pyta­nia, czy w naszym świe­cie – obok przed­mio­tów indy­wi­du­al­nych (indy­wi­du­ów), takich jak kamie­nie czy budyn­ki miesz­kal­ne – znaj­du­ją się rów­nież przed­mio­ty ogól­ne, czy­li tak zwa­ne uni­wer­sa­lia. Kan­dy­da­ta­mi na uni­wer­sa­lia są tu przede wszyst­kim wła­sno­ści, takie jak bycie czer­wo­nym czy kulistym.

Jak ist­nie­ją licz­by? > Krzysz­tof Wójtowicz

Co mamy na myśli, mówiąc, że jakieś twier­dze­nie mate­ma­tycz­ne jest praw­dzi­we? Zgod­nie z kla­sycz­ną kon­cep­cją praw­dy ozna­cza to po pro­stu, że jest ono zgod­ne z rze­czy­wi­sto­ścią. Czym jed­nak może być owa rze­czy­wi­stość, o któ­rej orze­ka­ją zda­nia mate­ma­tycz­ne? O czym mówią zda­nia „2 + 2 = 4” czy „Ist­nie­je nie­skoń­cze­nie wie­le liczb pierw­szych”? Jakiej rze­czy­wi­sto­ści dotyczą?

Mate­ria­lizm > Daniel Stoljar

Wil­frid Sel­lars – dwu­dzie­sto­wiecz­ny filo­zof ame­ry­kań­ski – zapro­po­no­wał nie­gdyś zna­ną defi­ni­cję tego, czym zaj­mu­je się filo­zo­fia. W jego oce­nie „celem filo­zo­fii jest zro­zu­mie­nie, jak rze­czy, naj­ogól­niej poję­te, są ze sobą powią­za­ne w naj­szer­szym sen­sie tego sło­wa”. Bez wzglę­du na to, czy zgo­dzi­my się, iż taki jest w isto­cie wyłącz­ny cel filo­zo­fii, jed­nym z jej zadań jest bez wąt­pie­nia sfor­mu­ło­wa­nie czy opi­sa­nie tego, co czę­sto zwie się „obra­zem świa­ta”: wizji wszyst­kich ist­nie­ją­cych rze­czy oraz zacho­dzą­cych mię­dzy nimi relacji.

Życie po śmier­ci > Eric T. Olson

Wie­lu ludzi wie­rzy w życie poza­gro­bo­we. Uwa­ża­ją, że po śmier­ci będzie­my nadal ist­nieć jako świa­do­me isto­ty. Śmierć nie jest zatem koń­cem, lecz jedy­nie przej­ściem z tego świa­ta do inne­go, a dokład­nie – do nieba.

Wywiad
Ist­nie­nie jest wła­sno­ścią kon­kret­nych bytów > Wywiad z Micha­elem Nelsonem
Narzę­dzia filozofa
Warsz­tat logicz­ny: #9. Współ­pra­ca koniunk­cji z nega­cją w defi­nio­wa­niu innych ope­ra­to­rów > Witold Marciszewski
Sztu­ka argu­men­ta­cji: Argu­men­ty ad igno­ran­tiam > Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Ska­za­ny na pra­wie-nie­ist­nie­nie > Artur Szutta

Kalen­da­rium problemu

Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi klasykami
Ist­nie­nie > Michał Bizoń

Ety­ka w literaturze
Auschwitz i spór o ist­nie­nie moral­ne­go zła > Nata­sza Szutta

Saty­ra
„My” i „Nic” > Piotr Bartula

Felie­ton
Wiel­ka Tajem­ni­ca Liter > Jacek Jaśtal
Wyrzut­ki z kró­le­stwa bytu > Adam Grobler

Czy ist­nie­nie jest tajem­ni­cze? > Jan Woleński
Czy moż­na zro­zu­mieć swo­je ist­nie­nie? > Han­na Urbankowska

Filo­zo­fia dla dzieci
Este­ty­ka dla dzie­ci, czy­li edu­ka­cja pięk­na > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Gdzie na stu­dia filozoficzne?
Insty­tut Filo­zo­fii Aka­de­mii Igna­tia­num w Krakowie 

Filo­zo­ficz­ne zoo
Żuk Wit­t­gen­ste­ina > Jakub Jernajczyk

Filo­zo­fia w filmie
Wydę­ci ze szkła > Jacek Jarocki

Who is who w pol­skiej filozofii
Hen­ryk Elzen­berg > Paweł Rzewuski

Z pół­ki filozofa…
Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2017 nr 3 (15)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…

Polecamy także zakupy w