Filozofuj! 2017 nr 3 (15)

10,00

Opis

Ist­nie­nie – między banałem a tajem­nicą > Jacek Woj­tysi­ak

Nigdy nie zapom­nę, gdy jako stu­dent filo­zofii na KUL‑u po raz pier­wszy miałem okazję roz­maw­iać ze stu­den­ta­mi z Oxfor­du. Jeden z nich zapy­tał: „Jaki jest twój ulu­biony prob­lem filo­zoficzny?”. Odpowiedzi­ałem bez namysłu: „Prob­lem ist­nienia”. „Prob­lem ist­nienia?” – usłysza­łem po chwili. – „Ale w czym tu prob­lem?”.

W ogrodzie Meinon­ga > Maciej Sendłak

Aus­tri­ac­ki filo­zof, Alex­ius Meinong, wygłosił na początku ubiegłego wieku tezę, która zapewniła mu długie dekady ostra­cyz­mu wśród filo­zofów. Teza ta głosiła, że wśród ogółu sze­roko rozu­mi­anych przed­miotów są również takie, które nie ist­nieją. W tym krótkim tekś­cie przyjrzymy się temu, co skłoniło Meinon­ga do postaw­ienia takiej tezy.

Spór o uni­w­er­salia > Arka­diusz Chrudz­im­s­ki

Spór o uni­w­er­salia doty­czy pyta­nia, czy w naszym świecie – obok przed­miotów indy­wid­u­al­nych (indy­widuów), takich jak kamie­nie czy budyn­ki mieszkalne – zna­j­du­ją się również przed­mio­ty ogólne, czyli tak zwane uni­w­er­salia. Kandy­data­mi na uni­w­er­salia są tu przede wszys­tkim włas­noś­ci, takie jak bycie czer­wonym czy kulistym.

Jak ist­nieją licz­by? > Krzysztof Wój­tow­icz

Co mamy na myśli, mówiąc, że jakieś twierdze­nie matem­aty­czne jest prawdzi­we? Zgod­nie z klasy­czną kon­cepcją prawdy oznacza to po pros­tu, że jest ono zgodne z rzeczy­wis­toś­cią. Czym jed­nak może być owa rzeczy­wis­tość, o której orzeka­ją zda­nia matem­aty­czne? O czym mówią zda­nia „2 + 2 = 4” czy „Ist­nieje nieskończe­nie wiele liczb pier­wszych”? Jakiej rzeczy­wis­toś­ci doty­czą?

Mate­ri­al­izm > Daniel Stol­jar

Wil­frid Sel­l­ars – dwudziestowieczny filo­zof amerykańs­ki – zapro­ponował niegdyś znaną definicję tego, czym zaj­mu­je się filo­zofia. W jego oce­nie „celem filo­zofii jest zrozu­mie­nie, jak rzeczy, najogól­niej pojęte, są ze sobą pow­iązane w najsz­er­szym sen­sie tego słowa”. Bez wzglę­du na to, czy zgodz­imy się, iż taki jest w isto­cie wyłączny cel filo­zofii, jed­nym z jej zadań jest bez wąt­pi­enia sfor­mułowanie czy opisanie tego, co częs­to zwie się „obrazem świa­ta”: wiz­ji wszys­t­kich ist­nieją­cych rzeczy oraz zachodzą­cych między nimi relacji.

Życie po śmier­ci > Eric T. Olson

Wielu ludzi wierzy w życie poza­grobowe. Uważa­ją, że po śmier­ci będziemy nadal ist­nieć jako świadome isto­ty. Śmierć nie jest zatem końcem, lecz jedynie prze­jś­ciem z tego świa­ta do innego, a dokład­nie – do nie­ba.

Wywiad
Ist­nie­nie jest włas­noś­cią konkret­nych bytów > Wywiad z Michaelem Nel­sonem
Narzędzia filo­zo­fa
Warsz­tat log­iczny: #9. Współpra­ca koni­unkcji z negacją w defin­iowa­niu innych oper­a­torów > Witold Mar­ciszews­ki
Sztu­ka argu­men­tacji: Argu­men­ty ad igno­ran­ti­am > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Skazany na praw­ie-nieist­nie­nie > Artur Szut­ta

Kalen­dar­i­um prob­le­mu

Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi
Ist­nie­nie > Michał Bizoń

Ety­ka w lit­er­aturze
Auschwitz i spór o ist­nie­nie moral­nego zła > Natasza Szut­ta

Satyra
„My” i „Nic” > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
Wiel­ka Tajem­ni­ca Liter > Jacek Jaś­tal
Wyrzut­ki z królest­wa bytu > Adam Grob­ler

Czy ist­nie­nie jest tajem­nicze? > Jan Woleńs­ki
Czy moż­na zrozu­mieć swo­je ist­nie­nie? > Han­na Urbankows­ka

Filo­zofia dla dzieci
Este­ty­ka dla dzieci, czyli edukac­ja pięk­na > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Gdzie na stu­dia filo­zoficzne?
Insty­tut Filo­zofii Akademii Igna­tianum w Krakowie

Filo­zoficzne zoo
Żuk Wittgen­steina > Jakub Jer­na­jczyk

Filo­zofia w filmie
Wydę­ci ze szkła > Jacek Jaroc­ki

Who is who w pol­skiej filo­zofii
Hen­ryk Elzen­berg > Paweł Rzewus­ki

Z pół­ki filo­zo­fa…
Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2017 nr 3 (15)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz lubić także…

Polecamy także zakupy w