Filozofuj! 2017 nr 5 (17)

10,00

Opis

Czego dzisi­aj potrze­bu­je­my do moral­nego postępowa­nia? > Aldona Pobo­jew­s­ka

Wychowanie moralne nie powin­no prze­b­ie­gać według raz na zawsze ustalonego schematu. Zachodzi ono bowiem zawsze w jak­iś konkret­nych warunk­ach i ma przy­go­towywać do życia w jakiejś rzeczy­wis­toś­ci. Zatem każde pokole­nie od nowa win­no rozwiązać prob­le­my: do jakiej rzeczy­wis­toś­ci i jakiego człowieka chce­my wychować.

Czy auto­ry­tet niszczy naszą autonomię? > Stanisław Gałkows­ki

Podążanie za auto­ry­te­ta­mi niesie ze sobą ryzyko utraty nieza­leżnoś­ci – bądź to intelek­tu­al­nej, bądź moral­nej albo i obu naraz. Niem­niej – paradok­sal­nie – takie pod­porząd­kowanie, o ile spełnione są określone warun­ki, może również mieć charak­ter racjon­al­ny, bo pozwala uzyskać znaczne korzyś­ci o charak­terze prag­maty­cznym bez rezy­gnacji z włas­nej autonomii.

Edukac­ja charak­teru moral­nego > Natasza Szut­ta

W edukacji moral­nej chodzi o wychowanie człowieka, który będzie posi­adał dobry charak­ter, uspraw­ni­a­ją­cy jego dobre moral­nie dzi­ałanie.

O moral­nym wychowa­niu, poz­na­niu cno­ty i lit­er­aturze > David Carr

W świ­etle pla­tońs­kich dialogów główny prob­lem filo­zoficzny dla Sokrate­sa, uznawanego za założy­ciela zachod­niej filo­zofii, doty­czył edukacji moral­nej, a sprowadzał się do pyta­nia: w jaki sposób powin­niśmy przeżyć własne życie oraz jak moglibyśmy poz­nać naj­doskon­al­szą for­mę życia ludzkiego?

Edukac­ja moral­no­-demokraty­cz­na > Mało­grza­ta Steć

Edukac­ja moral­no-demokraty­cz­na jest jed­nym z najwięk­szych wyzwań współczes­nych sys­temów naucza­nia. Przy­go­towanie młodego człowieka do uczest­nict­wa w społeczeńst­wie oby­wa­tel­skim, do funkcjonowa­nia w warunk­ach demokraty­cznej wymi­any kap­i­tału społecznego i do towarzyszącej temu adek­wat­nej wrażli­woś­ci na prob­le­my ety­czne jest zadaniem trud­nym, ale okazu­je się, że nie niemożli­wym.

Dia­log: fak­ty i mity > Agniesz­ka Sala­mucha

W demokraty­cznym społeczeńst­wie zróżni­cow­anym świato­poglą­dowo niezbęd­nym ele­mentem edukacji moral­nej sta­je się umiejęt­ność pode­j­mowa­nia dia­logu. Czym jest dia­log, a czym na pewno nie jest?

Społeczne światy wychowa­nia moral­nego > Grze­gorz Pyszczek

Właśnie w obszarze dzieła lit­er­ack­iego to, co konkretne i szczegółowe, współwys­tępu­je z tym, co abstrak­cyjne, ogólne. Nigdzie indziej jak właśnie w dome­nie obrazu ­lit­er­ack­iego ujrzeć może­my aut­en­ty­czną dynamikę życia moral­nego. Powin­na być więc ona trak­towana jako trze­cia sfera wychowa­nia moral­nego.

Coach­ing czy ety­ka? > Kon­rad Butas, Lud­wik Wol­ta

Coach­ing jest dziś zjawiskiem pop­u­larnym i mod­nym. Dzię­ki stosowa­niu konkret­nych metod zyskał akcep­tację osób cenią­cych efek­ty­wne rozwiąza­nia. Czy jed­nak coach­ing jako meto­da nie gubi złożonych relacji społecznych, aspek­tu pra­cy nad sobą czy możli­woś­ci poraż­ki? Czy nie tworzy wiz­ji przyszłego szczęśli­wego życia, które szy­bko i łat­wo moż­na osiągnąć już dziś?

Wywiad
Edukac­ja moral­na  powin­na pole­gać na wyra­bi­a­n­iu cnót > Wywiad z Lindą Trinkaus-Zagzeb­s­ki, wybit­ną filo­zof, autorką licznych pub­likacji z obszaru epis­te­mologii, filo­zofii religii oraz ety­ki, w tym wychowa­nia moral­nego.

Narzędzia filo­zo­fa
Warsz­tat log­iczny: #11. Logi­ka kwan­ty­fika­torów > Witold Mar­ciszews­ki
Sztu­ka argu­men­tacji: #13. Logi­ka w służ­bie ety­ki, czyli argu­men­ty z analogii > Krzysztof A. Wiec­zorek
Ekspery­ment myślowy: Anioł Stróż 3.0 > Artur Szut­ta

Ety­ka w lit­er­aturze
Książę Myszkin – „idio­ta” czy moral­ny świę­ty? > Natasza Szut­ta

Feli­eton
…i nie wódź nas na pokusze­nie… > Jacek Jaś­tal

Feli­eton
Edukac­ja patri­o­ty­cz­na w Kalopei > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
O szla­chet­nym egoizmie > Adam Grob­ler

Roz­maitoś­ci filo­zoficzne
Kon­tekst edukacji moral­nej > Jan Woleńs­ki

Wokół tem­atu
Wyhodować człowieka niemoral­nego > Han­na Urbankows­ka

Filo­zofia w szkole
Dobro i zło moralne w naszym życiu > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Filo­zoficzne zoo
Konie Pla­tona > Jakub Jer­na­jczyk

Z pół­ki filo­zo­fa…

Filo­zofia w filmie
Lato miłoś­ci > Mał­gorza­ta Szostak

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2017 nr 5 (17)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w