Promocja!

Filozofuj! 2017 nr 5 (17)

3,00

Opis

Cze­go dzi­siaj potrze­bu­je­my do moral­ne­go postę­po­wa­nia? > Aldo­na Pobojewska

Wycho­wa­nie moral­ne nie powin­no prze­bie­gać według raz na zawsze usta­lo­ne­go sche­ma­tu. Zacho­dzi ono bowiem zawsze w jakiś kon­kret­nych warun­kach i ma przy­go­to­wy­wać do życia w jakiejś rze­czy­wi­sto­ści. Zatem każ­de poko­le­nie od nowa win­no roz­wią­zać pro­ble­my: do jakiej rze­czy­wi­sto­ści i jakie­go czło­wie­ka chce­my wychować.

Czy auto­ry­tet nisz­czy naszą auto­no­mię? > Sta­ni­sław Gałkowski

Podą­ża­nie za auto­ry­te­ta­mi nie­sie ze sobą ryzy­ko utra­ty nie­za­leż­no­ści – bądź to inte­lek­tu­al­nej, bądź moral­nej albo i obu naraz. Nie­mniej – para­dok­sal­nie – takie pod­po­rząd­ko­wa­nie, o ile speł­nio­ne są okre­ślo­ne warun­ki, może rów­nież mieć cha­rak­ter racjo­nal­ny, bo pozwa­la uzy­skać znacz­ne korzy­ści o cha­rak­te­rze prag­ma­tycz­nym bez rezy­gna­cji z wła­snej autonomii.

Edu­ka­cja cha­rak­te­ru moral­ne­go > Nata­sza Szutta

W edu­ka­cji moral­nej cho­dzi o wycho­wa­nie czło­wie­ka, któ­ry będzie posia­dał dobry cha­rak­ter, uspraw­nia­ją­cy jego dobre moral­nie działanie.

O moral­nym wycho­wa­niu, pozna­niu cno­ty i lite­ra­tu­rze > David Carr

W świe­tle pla­toń­skich dia­lo­gów głów­ny pro­blem filo­zo­ficz­ny dla Sokra­te­sa, uzna­wa­ne­go za zało­ży­cie­la zachod­niej filo­zo­fii, doty­czył edu­ka­cji moral­nej, a spro­wa­dzał się do pyta­nia: w jaki spo­sób powin­ni­śmy prze­żyć wła­sne życie oraz jak mogli­by­śmy poznać naj­do­sko­nal­szą for­mę życia ludzkiego?

Edu­ka­cja moral­no­-demo­kra­tycz­na > Mało­grza­ta Steć

Edu­ka­cja moral­no-demo­kra­tycz­na jest jed­nym z naj­więk­szych wyzwań współ­cze­snych sys­te­mów naucza­nia. Przy­go­to­wa­nie mło­de­go czło­wie­ka do uczest­nic­twa w spo­łe­czeń­stwie oby­wa­tel­skim, do funk­cjo­no­wa­nia w warun­kach demo­kra­tycz­nej wymia­ny kapi­ta­łu spo­łecz­ne­go i do towa­rzy­szą­cej temu ade­kwat­nej wraż­li­wo­ści na pro­ble­my etycz­ne jest zada­niem trud­nym, ale oka­zu­je się, że nie niemożliwym.

Dia­log: fak­ty i mity > Agniesz­ka Salamucha

W demo­kra­tycz­nym spo­łe­czeń­stwie zróż­ni­co­wa­nym świa­to­po­glą­do­wo nie­zbęd­nym ele­men­tem edu­ka­cji moral­nej sta­je się umie­jęt­ność podej­mo­wa­nia dia­lo­gu. Czym jest dia­log, a czym na pew­no nie jest?

Spo­łecz­ne świa­ty wycho­wa­nia moral­ne­go > Grze­gorz Pyszczek

Wła­śnie w obsza­rze dzie­ła lite­rac­kie­go to, co kon­kret­ne i szcze­gó­ło­we, współ­wy­stę­pu­je z tym, co abs­trak­cyj­ne, ogól­ne. Nigdzie indziej jak wła­śnie w dome­nie obra­zu ­lite­rac­kie­go ujrzeć może­my auten­tycz­ną dyna­mi­kę życia moral­ne­go. Powin­na być więc ona trak­to­wa­na jako trze­cia sfe­ra wycho­wa­nia moralnego.

Coaching czy ety­ka? > Kon­rad Butas, Ludwik Wolta

Coaching jest dziś zja­wi­skiem popu­lar­nym i mod­nym. Dzię­ki sto­so­wa­niu kon­kret­nych metod zyskał akcep­ta­cję osób cenią­cych efek­tyw­ne roz­wią­za­nia. Czy jed­nak coaching jako meto­da nie gubi zło­żo­nych rela­cji spo­łecz­nych, aspek­tu pra­cy nad sobą czy moż­li­wo­ści poraż­ki? Czy nie two­rzy wizji przy­szłe­go szczę­śli­we­go życia, któ­re szyb­ko i łatwo moż­na osią­gnąć już dziś?

Wywiad
Edu­ka­cja moral­na  powin­na pole­gać na wyra­bia­niu cnót > Wywiad z Lin­dą Trin­kaus-Zagzeb­ski, wybit­ną filo­zof, autor­ką licz­nych publi­ka­cji z obsza­ru epi­ste­mo­lo­gii, filo­zo­fii reli­gii oraz ety­ki, w tym wycho­wa­nia moralnego.

Narzę­dzia filozofa
Warsz­tat logicz­ny: #11. Logi­ka kwan­ty­fi­ka­to­rów > Witold Marciszewski
Sztu­ka argu­men­ta­cji: #13. Logi­ka w służ­bie ety­ki, czy­li argu­men­ty z ana­lo­gii > Krzysz­tof A. Wieczorek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Anioł Stróż 3.0 > Artur Szutta

Ety­ka w literaturze
Ksią­żę Mysz­kin – „idio­ta” czy moral­ny świę­ty? > Nata­sza Szutta

Felie­ton
…i nie wódź nas na poku­sze­nie… > Jacek Jaśtal

Felie­ton
Edu­ka­cja patrio­tycz­na w Kalo­pei > Piotr Bartula

Felie­ton
O szla­chet­nym ego­izmie > Adam Grobler

Roz­ma­ito­ści filozoficzne
Kon­tekst edu­ka­cji moral­nej > Jan Woleński

Wokół tema­tu
Wyho­do­wać czło­wie­ka nie­mo­ral­ne­go > Han­na Urbankowska

Filo­zo­fia w szkole
Dobro i zło moral­ne w naszym życiu > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Filo­zo­ficz­ne zoo
Konie Pla­to­na > Jakub Jernajczyk

Z pół­ki filozofa…

Filo­zo­fia w filmie
Lato miło­ści > Mał­go­rza­ta Szostak

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2017 nr 5 (17)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w