Filozofuj! 2018 nr 2 (20)

(1 opinia klienta)

10,00

Opis

Kło­po­ty z cza­sem > Tomasz Bigaj
Czym jest czas? Świę­ty Augu­styn powie­dział kie­dyś: „jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pyta­ją­ce­mu usi­łu­ję wytłu­ma­czyć, nie wiem”. Ten zna­ny cytat zgrab­nie ilu­stru­je zasad­ni­czą trud­ność, z jaką przy­cho­dzi się zmie­rzyć każ­de­mu, kto usi­łu­je ubrać w sło­wa nasze doświad­cze­nie cza­su.

O tym, co było, co jest, co będzie > Brad Dowden
Meta­fi­zy­cy róż­nią się w swo­ich poglą­dach na to, czy prze­szłość i przy­szłość ist­nie­ją real­nie. Przy­kła­do­wo, jeże­li kie­dyś obla­łeś się gorą­cą kawą, to będziesz bar­dzo uważ­ny, gdy ktoś poda ci kubek kawy na pod­staw­ce i powie: „Oto two­ja kawa”. Zauważ, że two­je obec­ne doświad­cze­nie tego kub­ka jest znacz­nie bar­dziej wyraź­ne ani­że­li two­ja pamięć o kub­ku, któ­ry poda­no ci w zeszłym tygo­dniu.

Fizy­ka i zagad­ka cza­su > Paweł Horo­dec­ki
O cza­sie dys­ku­tu­ją nie tyl­ko filo­zo­fo­wie. Jest on tak­że zagad­ką dla fizy­ków i to wca­le nie mniej­szą.

Logi­ka, czas i wol­ność > Mar­cin Tka­czyk
Jeże­li prze­czy­tasz ten tekst, to musisz go prze­czy­tać. Jeże­li nie prze­czy­tasz tego tek­stu, to nie jesteś w sta­nie go prze­czy­tać. A jeże­li Ci się zda­je, że prze­czy­ta­nie tego tek­stu zale­ży od Two­jej wol­nej decy­zji, to prze­czy­taj ten tekst.

Ponad cza­sem. Wywiad z Roma­nem Ingar­de­nem > Jacek Woj­ty­siak
Wywiad z Roma­nem Ingar­de­nem prze­pro­wa­dzo­no 5 II 2018 r. – w 125. rocz­ni­cę uro­dzin filo­zo­fa.

Czy moż­na nie mieć cza­su? > Han­na Urban­kow­ska
Czy moż­na nie mieć cza­su? Co tak napraw­dę kry­je się za tymi sło­wa­mi? I czy w poszu­ki­wa­niu cza­su może pomóc Mar­tin Heideg­ger?

Czwar­ty wymiar w kul­tu­rze. Rzecz o cza­sie > Artur Kawiń­ski
Czym jest czas? Zale­ży dla kogo. Per­spek­ty­wy rozu­mie­nia i odczu­wa­nia cza­su moż­na mno­żyć: czym innym jest czas czło­wie­ka Zacho­du, ina­czej postrze­ga go uczest­nik pier­wot­nych kul­tur. Inna była per­spek­ty­wa tem­po­ral­na Kho­isa­nów – pier­wot­nych miesz­kań­ców Afry­ki – niż czas prze­ży­wa­ny przez współ­cze­snych pra­cow­ni­ków wiel­kiej japoń­skiej kor­po­ra­cji.

Wywiad
Jeże­li podróż do prze­szło­ści się zda­rzy, to zna­czy, że już się zda­rzy­ła > Wywiad z prof. Adria­nem Bar­do­nem, jed­nym z naj­więk­szych obec­nie znaw­ców filo­zo­fii cza­su

Narzę­dzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­ta­cji: #16. To, co mówisz, to czy­sty absurd! > Krzysz­tof A. Wie­czo­rek
Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Czas > Michał Bizoń
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Myszy cza­su > Artur Szut­ta
Gawę­dy o języ­ku: #2. Dla­cze­go gru­pa nomi­nal­na nie jest listą nazw? > Woj­ciech Żeła­niec

Filo­zo­fia w lite­ra­tu­rze
Jacek Sopli­ca – wol­ność i odpo­wie­dzial­ność moral­na > Nata­sza Szut­ta

Saty­ra
Mowa pogrze­bo­wa pro­fe­so­ra Hic et Nunc > Piotr Bar­tu­la

Felie­ton
Kairos i Kosmos > Jacek Jaś­tal
Trwaj, chwi­lo! > Adam Gro­bler
Janu­so­wa natu­ra cza­su > Jan Woleń­ski

Filo­zo­fia pra­wa
#1. Czas jako kate­go­ria praw­na > Mar­ta Sonie­wic­ka

Lek­cja filo­zo­fii
#1. Poję­cie filo­zo­fii > Jacek Woj­ty­siak

Filo­zo­fia w szko­le
Żyje­my i dzia­ła­my w cza­sie > Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska

Filo­zo­ficz­ne zoo
Mał­py Bor­ge­sa > Jakub Jer­naj­czyk

Z pół­ki filo­zo­fa…
John C. Len­nox kon­tra Ste­phen Haw­king: w obro­nie filo­zo­fii > Piotr Bił­go­raj­ski

Filo­zo­fia w fil­mie
Abo­ut Time (Czas na miłość) > Mał­go­rza­ta Szo­stak

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2018 nr 2 (20)

  1. Dr. Paul Kopetz­ky

    Cza­su nie ma.
    “Jutro to dziś tyl­ko cokol­wiek dalej” S. Mro­żek

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w