Filozofuj! 2018 nr 2 (20)

(1 opinia klienta)

10,00

Opis

Kłopo­ty z cza­sem > Tomasz Bigaj
Czym jest czas? Świę­ty Augustyn powiedzi­ał kiedyś: „jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pyta­jące­mu usiłu­ję wytłu­maczyć, nie wiem”. Ten znany cytat zgrab­nie ilus­tru­je zasad­niczą trud­ność, z jaką przy­chodzi się zmierzyć każde­mu, kto usiłu­je ubrać w słowa nasze doświad­cze­nie cza­su.

O tym, co było, co jest, co będzie > Brad Dow­den
Metafizy­cy różnią się w swoich poglą­dach na to, czy przeszłość i przyszłość ist­nieją real­nie. Przykład­owo, jeżeli kiedyś oblałeś się gorącą kawą, to będziesz bard­zo uważny, gdy ktoś poda ci kubek kawy na pod­staw­ce i powie: „Oto two­ja kawa”. Zauważ, że two­je obec­ne doświad­cze­nie tego kub­ka jest znacznie bardziej wyraźne aniżeli two­ja pamięć o kubku, który podano ci w zeszłym tygod­niu.

Fizy­ka i zagad­ka cza­su > Paweł Horodec­ki
O cza­sie dysku­tu­ją nie tylko filo­zo­fowie. Jest on także zagad­ką dla fizyków i to wcale nie mniejszą.

Logi­ka, czas i wol­ność > Marcin Tkaczyk
Jeżeli przeczy­tasz ten tekst, to musisz go przeczy­tać. Jeżeli nie przeczy­tasz tego tek­stu, to nie jesteś w stanie go przeczy­tać. A jeżeli Ci się zda­je, że przeczy­tanie tego tek­stu zależy od Two­jej wol­nej decyzji, to przeczy­taj ten tekst.

Pon­ad cza­sem. Wywiad z Romanem Ingar­den­em > Jacek Woj­tysi­ak
Wywiad z Romanem Ingar­den­em przeprowad­zono 5 II 2018 r. – w 125. rocznicę urodzin filo­zo­fa.

Czy moż­na nie mieć cza­su? > Han­na Urbankows­ka
Czy moż­na nie mieć cza­su? Co tak naprawdę kry­je się za tymi słowa­mi? I czy w poszuki­wa­niu cza­su może pomóc Mar­tin Hei­deg­ger?

Czwarty wymi­ar w kul­turze. Rzecz o cza­sie > Artur Kaw­ińs­ki
Czym jest czas? Zależy dla kogo. Per­spek­ty­wy rozu­mienia i odczuwa­nia cza­su moż­na mnożyć: czym innym jest czas człowieka Zachodu, inaczej postrze­ga go uczest­nik pier­wot­nych kul­tur. Inna była per­spek­ty­wa tem­po­ral­na Khoisanów – pier­wot­nych mieszkańców Afry­ki – niż czas przeży­wany przez współczes­nych pra­cown­ików wielkiej japońskiej kor­po­racji.

Wywiad
Jeżeli podróż do przeszłoś­ci się zdarzy, to znaczy, że już się zdarzyła > Wywiad z prof. Adri­anem Bar­donem, jed­nym z najwięk­szych obec­nie znaw­ców filo­zofii cza­su

Narzędzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­tacji: #16. To, co mówisz, to czysty absurd! > Krzysztof A. Wiec­zorek
Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi: Czas > Michał Bizoń
Ekspery­ment myślowy: Myszy cza­su > Artur Szut­ta
Gawędy o języku: #2. Dlaczego gru­pa nom­i­nal­na nie jest listą nazw? > Woj­ciech Żełaniec

Filo­zofia w lit­er­aturze
Jacek Sopli­ca – wol­ność i odpowiedzial­ność moral­na > Natasza Szut­ta

Satyra
Mowa pogrze­bowa pro­fe­so­ra Hic et Nunc > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
Kairos i Kos­mos > Jacek Jaś­tal
Trwaj, chwi­lo! > Adam Grob­ler
Janu­sowa natu­ra cza­su > Jan Woleńs­ki

Filo­zofia prawa
#1. Czas jako kat­e­go­ria praw­na > Mar­ta Soniewic­ka

Lekc­ja filo­zofii
#1. Poję­cie filo­zofii > Jacek Woj­tysi­ak

Filo­zofia w szkole
Żyje­my i dzi­ałamy w cza­sie > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Filo­zoficzne zoo
Małpy Borge­sa > Jakub Jer­na­jczyk

Z pół­ki filo­zo­fa…
John C. Lennox kon­tra Stephen Hawk­ing: w obronie filo­zofii > Piotr Bił­go­ra­js­ki

Filo­zofia w filmie
About Time (Czas na miłość) > Mał­gorza­ta Szostak

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2018 nr 2 (20)

  1. Dr. Paul Kopet­zky

    Cza­su nie ma.
    “Jutro to dziś tylko cokol­wiek dalej” S. Mrożek

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w