Promocja!

Filozofuj! 2018 nr 2 (20)

(1 opinia klienta)

4,00

Opis

Kło­po­ty z cza­sem > Tomasz Bigaj
Czym jest czas? Świę­ty Augu­styn powie­dział kie­dyś: „jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pyta­ją­ce­mu usi­łu­ję wytłu­ma­czyć, nie wiem”. Ten zna­ny cytat zgrab­nie ilu­stru­je zasad­ni­czą trud­ność, z jaką przy­cho­dzi się zmie­rzyć każ­de­mu, kto usi­łu­je ubrać w sło­wa nasze doświad­cze­nie czasu.

O tym, co było, co jest, co będzie > Brad Dowden
Meta­fi­zy­cy róż­nią się w swo­ich poglą­dach na to, czy prze­szłość i przy­szłość ist­nie­ją real­nie. Przy­kła­do­wo, jeże­li kie­dyś obla­łeś się gorą­cą kawą, to będziesz bar­dzo uważ­ny, gdy ktoś poda ci kubek kawy na pod­staw­ce i powie: „Oto two­ja kawa”. Zauważ, że two­je obec­ne doświad­cze­nie tego kub­ka jest znacz­nie bar­dziej wyraź­ne ani­że­li two­ja pamięć o kub­ku, któ­ry poda­no ci w zeszłym tygodniu.

Fizy­ka i zagad­ka cza­su > Paweł Horodecki
O cza­sie dys­ku­tu­ją nie tyl­ko filo­zo­fo­wie. Jest on tak­że zagad­ką dla fizy­ków i to wca­le nie mniejszą.

Logi­ka, czas i wol­ność > Mar­cin Tkaczyk
Jeże­li prze­czy­tasz ten tekst, to musisz go prze­czy­tać. Jeże­li nie prze­czy­tasz tego tek­stu, to nie jesteś w sta­nie go prze­czy­tać. A jeże­li Ci się zda­je, że prze­czy­ta­nie tego tek­stu zale­ży od Two­jej wol­nej decy­zji, to prze­czy­taj ten tekst.

Ponad cza­sem. Wywiad z Roma­nem Ingar­de­nem > Jacek Wojtysiak
Wywiad z Roma­nem Ingar­de­nem prze­pro­wa­dzo­no 5 II 2018 r. – w 125. rocz­ni­cę uro­dzin filozofa.

Czy moż­na nie mieć cza­su? > Han­na Urbankowska
Czy moż­na nie mieć cza­su? Co tak napraw­dę kry­je się za tymi sło­wa­mi? I czy w poszu­ki­wa­niu cza­su może pomóc Mar­tin Heidegger?

Czwar­ty wymiar w kul­tu­rze. Rzecz o cza­sie > Artur Kawiński
Czym jest czas? Zale­ży dla kogo. Per­spek­ty­wy rozu­mie­nia i odczu­wa­nia cza­su moż­na mno­żyć: czym innym jest czas czło­wie­ka Zacho­du, ina­czej postrze­ga go uczest­nik pier­wot­nych kul­tur. Inna była per­spek­ty­wa tem­po­ral­na Kho­isa­nów – pier­wot­nych miesz­kań­ców Afry­ki – niż czas prze­ży­wa­ny przez współ­cze­snych pra­cow­ni­ków wiel­kiej japoń­skiej korporacji.

Wywiad
Jeże­li podróż do prze­szło­ści się zda­rzy, to zna­czy, że już się zda­rzy­ła > Wywiad z prof. Adria­nem Bar­do­nem, jed­nym z naj­więk­szych obec­nie znaw­ców filo­zo­fii czasu

Narzę­dzia filozofa
Teo­ria argu­men­ta­cji: #16. To, co mówisz, to czy­sty absurd! > Krzysz­tof A. Wieczorek
Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Czas > Michał Bizoń
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Myszy cza­su > Artur Szutta
Gawę­dy o języ­ku: #2. Dla­cze­go gru­pa nomi­nal­na nie jest listą nazw? > Woj­ciech Żełaniec

Filo­zo­fia w literaturze
Jacek Sopli­ca – wol­ność i odpo­wie­dzial­ność moral­na > Nata­sza Szutta

Saty­ra
Mowa pogrze­bo­wa pro­fe­so­ra Hic et Nunc > Piotr Bartula

Felie­ton
Kairos i Kosmos > Jacek Jaśtal
Trwaj, chwi­lo! > Adam Grobler
Janu­so­wa natu­ra cza­su > Jan Woleński

Filo­zo­fia prawa
#1. Czas jako kate­go­ria praw­na > Mar­ta Soniewicka

Lek­cja filozofii
#1. Poję­cie filo­zo­fii > Jacek Wojtysiak

Filo­zo­fia w szkole
Żyje­my i dzia­ła­my w cza­sie > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Filo­zo­ficz­ne zoo
Mał­py Bor­ge­sa > Jakub Jernajczyk

Z pół­ki filozofa…
John C. Len­nox kon­tra Ste­phen Haw­king: w obro­nie filo­zo­fii > Piotr Biłgorajski

Filo­zo­fia w filmie
Abo­ut Time (Czas na miłość) > Mał­go­rza­ta Szostak

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2018 nr 2 (20)

  1. Dr. Paul Kopetzky

    Cza­su nie ma.
    “Jutro to dziś tyl­ko cokol­wiek dalej” S. Mrożek

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w