Filozofuj! 2018 nr 3 (21)

(2 opinie klienta)

10,00

Opis

Różne oblicza spraw­iedli­woś­ci > Artur Szut­ta
Już w przed­szkolu moż­na usłyszeć wykrzy­czane w emoc­jach „To niespraw­iedli­we! On dostał dwa cukier­ki, a ja tylko jeden!”. Wyda­je się, że nasze intu­ic­je doty­czące spraw­iedli­woś­ci są tak powszechne, że nie powin­niśmy mieć kłopotów z ustal­e­niem, czym ona jest. Tym­cza­sem nad jej określe­niem i stosowaniem w różnych kon­tek­stach toczą się nieustanne spory pośród poli­tyków, prawników, a przede wszys­tkim filo­zofów.

Spraw­iedli­wość jako cno­ta > Michael Slote
Wszyscy mówimy o spraw­iedli­woś­ci, ale zwyk­le sku­pi­amy się na spraw­iedli­woś­ci społecznej, na tym, co czyni społeczeńst­wo spraw­iedli­wym lub niespraw­iedli­wym. Jed­nakże w cza­sach starożyt­nych – tutaj mam na myśli nie tylko starożyt­ną Grecję i Rzym, ale także starożytne Chiny – spraw­iedli­wość była postrze­gana jako cnotli­wa cecha charak­teru konkret­nego człowieka.

Lib­er­al­na spraw­iedli­wość społecz­na > Woj­ciech Ciszews­ki
„Jak praw­da w sys­temach wiedzy, tak spraw­iedli­wość jest pier­wszą cnotą społecznych insty­tucji. Teorię nieprawdzi­wą, choć­by nawet wielce eko­nom­iczną i ele­gancką, trze­ba odrzu­cić albo zrewid­ować; podob­nie prawa i społeczne insty­tuc­je […] muszą zostać zre­for­mowane bądź znie­sione, jeśli są niespraw­iedli­we”.

Zasady wybier­ane przez puste „ja” – czyli o komu­ni­tari­ańskiej kry­tyce teorii spraw­iedli­woś­ci Johna Rawl­sa > Rafał Prostak
Czy mogę wybrać zasady spraw­iedli­woś­ci, jeśli w swo­jej oce­nie mam ignorować swo­ją wspól­no­tową tożsamość, moje rozu­mie­nie dobra, wartoś­ci czy sen­su życia? Tego doma­ga się teo­ria spraw­iedli­woś­ci pro­ponowana przez Johna Rawl­sa. Zdaniem komu­ni­tarys­tów, pod­kreśla­ją­cych wagę wspól­no­towego zako­rze­nienia jed­nos­t­ki dla jej zdol­noś­ci do wszel­kich istot­nych wyborów, jest to wymóg niemożli­wy do spełnienia.

W imię państ­wa min­i­mum – lib­er­tar­i­an­ie wobec spraw­iedli­woś­ci społecznej > Artur Szut­ta
Pewien ojciec przekazał trójce swoich dzieci po jed­nej trze­ciej swo­jego majątku. Pier­wsze z nich, korzys­ta­jąc z tal­en­tów i szczęś­cia, stało się bogaczem. Drugie z powodu lenist­wa i rozrzut­noś­ci roztr­woniło swo­je dziedz­ict­wo. Trze­cie zapadło na ciężką chorobę i pomi­mo starań pom­noże­nia otrzy­manego majątku stało się biedne. Czy nierówność w bogactwie pomiędzy trójką rodzeńst­wa jest niespraw­iedli­wa? Czy najs­tarsze z rodzeńst­wa w imię spraw­iedli­woś­ci powin­no odd­ać część swo­jego majątku pozostałej dwójce? A może państ­wo w imię spraw­iedli­woś­ci społecznej powin­no ode­brać mu część jego majątku i przekazać go gorzej usy­tuowanym?

Spraw­iedli­we pra­wo, praw­na spraw­iedli­wość > Jerzy Zajadło
Jakie powin­no być pra­wo? Na tak zadane pytanie różni ludzie udzielili­by różnych odpowiedzi – pewne, sta­bilne, jasne, pre­cyzyjne, zrozu­mi­ałe itd., ale wśród wielu tego typu przymiotników znalazł­by się także z pewnoś­cią jeszcze jeden: spraw­iedli­we. Co to jed­nak znaczy?

Spraw­iedli­wość na świecie > Mar­ta Soniewic­ka
W dzisiejszych cza­sach sze­rokość geograficz­na jest najbardziej znaczą­cym czyn­nikiem określa­ją­cym poziom naszego życia i wyz­nacza­ją­cym granice naszych możli­woś­ci. Jeśli mieszkasz w takim kra­ju jak Pol­s­ka, jesteś wybrańcem losu. Kraj ten na początku XXI wieku dołączył do eli­tarnej grupy najbardziej rozwinię­tych kra­jów świa­ta według rapor­tu ONZ utwor­zonego na bazie współczyn­ni­ka roz­wo­ju społecznego.

Czy woj­na może być spraw­iedli­wa? > Bri­an Orend
W tej spraw­ie są trzy możli­we odpowiedzi:
a) woj­na spraw­iedli­wa to poję­cie sprzeczne;
b) na wojnie wszys­tko ujdzie; c) jest możli­wa woj­na spraw­iedli­wa, ale pod pewny­mi warunk­a­mi.

Boża spraw­iedli­wość i miłosierdzie > Ryszard Mor­dars­ki
Moż­na by pomyśleć, że doskon­ałe miłosierdzie Boga i jego doskon­ała spraw­iedli­wość to cechy, które nie mogą współwys­tępować w jed­nej oso­bie. Spraw­iedli­wy Bóg za zło karze, miłosierny zło prze­bacza. Albo jed­no, albo drugie. Czy rzeczy­wiś­cie?

Wywiad
Spraw­iedli­wość jest pod­sta­wową doskon­ałoś­cią  moral­ną człowieka > Wywiad z prof. Markiem Piechowiakiem, filo­zofem zaj­mu­ją­cym się prawem, pier­wszym Rzecznikiem Praw Dziec­ka

Narzędzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­tacji: #17. Argu­men­ty z kon­sek­wencji > Krzysztof A. Wiec­zorek
Kon­cepc­je spraw­iedli­woś­ci społecznej – info­grafi­ka
Ekspery­ment myślowy: W poszuki­wa­niu spraw­iedli­woś­ci jutra > Artur Szut­ta
Gawędy o języku: #3. Czy Moni­ka jest piękną dziew­czyną? > Woj­ciech Żełaniec

Filo­zofia w lit­er­aturze
Formy niesprawie­dli­wości w Orwel­lowskiej antyu­topii > Natasza Szut­ta

Satyra
Sym­pozjon katów > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
Dwa oblicza spraw­iedli­woś­ci (ćwicze­nie z filo­zofii poli­ty­cznej) > Jacek Jaś­tal
Miłosierne oblicze spraw­iedli­woś­ci > Adam Grob­ler
Spraw­iedli­wość niejed­no ma imię > Jan Woleńs­ki

Gdzie na stu­dia filo­zoficzne? Dodatek mat­u­ral­ny 2018

Lekc­ja filo­zofii
#2. Pier­wsze pytanie filo­zoficzne > Jacek Woj­tysi­ak

Filo­zofia w szkole
W poszuki­wa­niu spraw­iedli­woś­ci > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Z pół­ki filo­zo­fa…
Rowan Williams o społecznej potrze­bie religii > Piotr Bił­go­ra­js­ki

Filo­zofia w filmie
Dwu­nas­tu gniewnych ludzi – studi­um demokracji w dzi­ała­niu > Artur Szut­ta

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

2 opinie dla Filozofuj! 2018 nr 3 (21)

  1. Dr. Paul Kopet­zky

    Ps. w demokracji i soc­jal­izmie, gdyż nie ma nic bardziej glup­szego, bezboznego i bandy­ck­iego.
    Non RIP

  2. Dr. Paul Kopet­zky

    Sum­ma sum­marum: przykro to stwierdz­ić, lecz na tym świecie/na tej zie­mi, nie było, nie ma i nie będzie spraw­iedli­woś­ci /szczególnie w demokracji/.
    Amen

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w