Filozofuj! 2018 nr 4 (22)

(1 opinia klienta)

10,00

Opis

Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Spis treści

Oso­ba w praw­ie > Mar­ta Soniewic­ka
Poję­cie oso­by jest jed­ną z tych kat­e­gorii nor­maty­wnych, które najpierw pojaw­iły się w praw­ie, by potem przeniknąć do języ­ka teo­log­icznego, a następ­nie filo­zoficznego. Ściślej rzecz ujmu­jąc, ter­min łacińs­ki per­sona wywodzi się z teatru greck­iego, z którego został przeszczepi­ony na scenę prawno-poli­ty­czną w starożyt­nym Rzymie.

Co mamy na myśli, mówiąc „oso­ba”? > Artur Szut­ta
Różni filo­zo­fowie, uży­wa­jąc tego słowa, co innego mają na myśli. Odmi­enne uję­cia oso­by mają poważne kon­sek­wenc­je o znacze­niu moral­nym. Warto zatem bliżej przyjrzeć się definicjom i kon­cepcjom oso­by.

Kim jest człowiek? > Jacek Woj­tysi­ak
„W 1615 roku odbyła się na Uni­w­er­syte­cie w Cam­bridge deba­ta na tem­at […], czy psy myśli­wskie tropiące w trak­cie łowów sto­su­ją logikę […]. John Pre­ston bronił tezy, że psy sto­su­ją logikę, jego opo­nent, Matthew Wren, argu­men­tował nato­mi­ast, iż psy jedynie kieru­ją się węchem i tylko dlat­ego wybier­a­ją właś­ci­wy kierunek”.

Czy tylko ludzie są osoba­mi? > Michael Lacewing
W potocznej mowie uży­wamy słowa „oso­ba” jedynie w odniesie­niu do ludzi. Czy słusznie? Na czym pole­ga bycie osobą? Czy przy­na­jm­niej niek­tóre zwierzę­ta albo kom­put­ery (te dzisiejsze albo w przyszłoś­ci) mogą za oso­by uchodz­ić?

Per­son­al­izm ety­czny > Kaz­imierz Kra­jew­s­ki
Człowiek w swoim życiu staw­ia pyta­nia typu: czym jest moral­ność, jakie są jej źródła, na czym pole­ga dobro i zło ludzkiego czynu, jak uza­sad­nić oce­ny moralne. Kluczem do odpowiedzi na te i tym podob­ne pyta­nia jest odkrycie kat­e­gorii oso­by i jej god­noś­ci. Owo odkrycie dokonu­je się w doświad­cze­niu moral­nym.

Lep­iej poczuj to w swej duszy > James Tartaglia
Jesteśmy tożsamy­mi w cza­sie osoba­mi dzię­ki naszej subiek­ty­wnej per­spek­ty­wie, z której oglą­damy i odczuwamy świat. W naszym codzi­en­nym doświad­cze­niu per­spek­ty­wę tę określamy słowem „dusza”.

Filo­zof nie powinien być sam > Han­na Urbankows­ka
Reflek­s­ja filo­zoficz­na bywa ego­cen­trycz­na. Jej punkt wyjś­cia stanowi częs­to doświad­cze­nie „ja”: włas­nego bycia, włas­nej świado­moś­ci.

Czy Bóg nosi maskę? > Bar­tosz Kośny
Reli­gia ugrun­towała wyobraże­nie Pana Boga jako… no właśnie – pana, czyli oso­by. Czy jed­nak za taką wiz­ją prze­maw­ia­ją jakieś rac­je filo­zoficzne? Czy tylko oso­ba mogła stworzyć wszechświat?

Wywiad
Każdy człowiek jest osobą, cho­ci­aż nie odwrot­nie > Wywiad z ks. prof. Andrze­jem Szostkiem, uczniem Karo­la Woj­tyły i kon­tynu­a­torem założonej przez niego szkoły pol­skiego per­son­al­iz­mu

Narzędzia filo­zo­fa
Ekspery­ment myślowy: Jak cenne jest bycie osobą? > Artur Szut­ta
Teo­ria argu­men­tacji: #18. Dwa złe nie dają dobrego, czyli o tym, jak nie uspraw­iedli­wiać nagan­nego postępowa­nia > Krzysztof A. Wiec­zorek
Gawędy o języku: #4. …Ale co czyni ją piękną? > Woj­ciech Żełaniec

Filo­zofia w lit­er­aturze
Jądro ciem­noś­ci a zło­ta reguła ety­cz­na > Natasza Szut­ta

Satyra
Per­sona non gra­ta (szkice do portre­tu) > Piotr Bar­tu­la

Feli­eton
Czy rze­ka może być osobą? > Jacek Jaś­tal
Alien­ac­ja Kap­i­tana Metafer­e­j­na > Adam Grob­ler
Oso­ba niejed­no ma imię > Jan Woleńs­ki

Lekc­ja filo­zofii
#3. Pier­wsze spory filo­zoficzne > Jacek Woj­tysi­ak

Filo­zofia w szkole
Czy każdy może zostać bohaterem? > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Z pół­ki filo­zo­fa…
Bóg albo absurd, czyli nau­ka w per­spek­ty­wie teisty­cznej > Piotr Bił­go­ra­js­ki

Filo­zofia w filmie
West­world – czy maszy­na może być prawdzi­wą osobą? > Ola Jarosz, Zuzia Szut­ta

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2018 nr 4 (22)

  1. Dr. Paul Kopet­zky

    Homo homi­ni lupus est.”

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w