Filozofuj! 2020 nr 1 (31)

(2 opinie klienta)

12,00

Opis

Spis tre­ści

Meta­fi­zy­ka i esen­cja­lizm > Maciej Sen­dłak, Tade­usz Szubka
Za cel meta­fi­zy­ki uzna­je się opis i wyja­śnie­nie struk­tu­ry sze­ro­ko rozu­mia­nej rze­czy­wi­sto­ści. Już tak posta­wio­ne zada­nie może świad­czyć o dużym zna­cze­niu tej dys­cy­pli­ny. Jeśli uwzględ­ni­my przy tym, że sam Ary­sto­te­les bada­nia z zakre­su meta­fi­zy­ki nazy­wał „filo­zo­fią pierw­szą”, jej donio­słość poznaw­cza powin­na znaj­do­wać się poza wszel­ki­mi wątpliwościami.

Praw­dzi­wy esen­cja­lizm? > David S. Oderberg
Czy jaki­kol­wiek przed­miot może być czym­kol­wiek, czy też wszyst­ko jest z koniecz­no­ści czymś? Jest to to jed­no z dzi­wacz­nych pytań, któ­re zada­ją tyl­ko filo­zo­fo­wie. Wyda­je się, że znaj­du­je się ono na gra­ni­cy tego, co da się spój­nie pomy­śleć, jed­nak tak napraw­dę jest ono bar­dzo istot­ne. Czy żyje­my w cha­otycz­nym świe­cie, w któ­rym możesz nagle zmie­nić sie­bie w owa­da (zob. Prze­mia­na Fran­za Kaf­ki), samo­chód w kro­wę, a zło­to w śnieg? Tak się nie dzie­je, a więc świat nie wyda­je się cha­otycz­ny, ale uporządkowany.

Czy kró­lo­wa Elż­bie­ta II mogła­by mieć innych rodzi­ców? > Harold Noonan
Czy kró­lo­wa Elż­bie­ta II mogła mieć innych rodzi­ców? Czy drew­nia­ny stół, przy któ­rym sie­dzę, mógł zostać zro­bio­ny z inne­go drew­na niż to, z któ­re­go fak­tycz­nie powstał? Jeśli nie uwa­żasz, że jest to moż­li­we, obsta­jesz przy tezie o koniecz­no­ści pocho­dze­nia: że Kró­lo­wa z koniecz­no­ści mia­ła tych rodzi­ców, któ­rych mia­ła, i że ów stół z koniecz­no­ści powstał z dane­go ory­gi­nal­ne­go kawał­ka drewna.

Frag­ment z klasyka

O koniecz­no­ści pocho­dze­nia > Peter Simons
Teza o koniecz­no­ści pocho­dze­nia jest sta­no­wi­skiem meta­fi­zycz­nym, któ­re spo­pu­la­ry­zo­wał Saul Krip­ke w swo­ich wykła­dach na Uni­wer­sy­te­cie w Prin­ce­ton pt. Nazy­wa­nie a koniecz­ność. Jed­nym z wie­lu zagad­nień, któ­re Krip­ke w nich oma­wiał, było pyta­nie o to, czy przed­mio­ty indy­wi­du­al­ne mają wła­sno­ści istotne.

Puchar z ubi­tym uchem. Isto­ty, czę­ści i toż­sa­mość rze­czy > Michał Głowala
W słow­ni­ku filo­zo­ficz­nym, jakim jest V księ­ga Meta­fi­zy­ki Ary­sto­te­le­sa, naj­bar­dziej dzi­wi hasło numer 27: grec­kie kolo­bon. Jest to całość pozba­wio­na waż­nej czę­ści, np. puchar z ubi­tym uchem lub orga­nizm bez kończyny.

Dla­cze­go kro­wa daje mle­ko? > Marek Piwowarczyk
Pew­ne­go let­nie­go dnia posze­dłem z moją pię­cio­let­nią cór­ką na spa­cer. W pew­nym momen­cie zna­leź­li­śmy się obok łąki, na któ­rej pasły się koń i kro­wa. W dzi­siej­szych cza­sach jest to na pol­skiej wsi widok już bar­dzo rzad­ki, dla­te­go cór­ka zare­ago­wa­ła na ten obra­zek dość żywo i chcia­ła podejść bli­żej. Nie­ste­ty na nasz widok zwie­rzę­ta sta­ły się nie­spo­koj­ne. Koń zaczął rżeć i bry­kać, a kro­wa muczeć. Cof­nę­li­śmy się, ale ja mimo wszyst­ko posta­no­wi­łem wyko­rzy­stać tę sytu­ację do celów edukacyjnych.

Kalen­da­rium problemowe

Wywiad
Jaką rolę peł­ni poję­cie isto­ty w docie­ka­niach filo­zo­ficz­nych? > Wywiad z Fabri­cem Cor­re­ią, jed­nym z naj­wy­bit­niej­szych współ­cze­snych metafizyków

Narzę­dzia filozofa
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Esen­cjal­nie o esen­cjach, czy­li co do istot nale­ży oraz cze­go są one isto­ta­mi > Artur Szutta
Teo­ria argu­men­ta­cji: #26. Dwie dro­gi sku­tecz­nej per­swa­zji – jak się po nich spraw­nie poru­szać? > Krzysz­tof A. Wieczorek
Gawę­dy o języ­ku: #13. Nic wię­cej i nic mniej > Woj­ciech Żełaniec

Felie­to­ny
Kot, pies i czło­wiek w swo­jej isto­cie > Adam Grobler
Ja, mikro­ko­smos > Jacek Jaśtal

Saty­ra
Isto­ta rze­czy i resz­ta świa­ta > Piotr Bartula

Filo­zo­fia w literaturze
Mały Ksią­żę i isto­ta dobra > Nata­sza Szutta

Narzę­dzia filozofa
Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi: Isto­ta rze­czy > Michał Bizoń

Felie­ton
O isto­cie samot­no­ści > Marek Błaszczyk

Filo­zo­fia w szkole
Skąd te zmia­ny? Sce­na­riusz lek­cji filo­zo­fii dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych > Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Wokół tema­tu
Skan­dal kul­tu­ry – czy­li o tym, że… wszy­scy nosi­my oku­la­ry! > Tomasz Błaszczyk

Z pół­ki filozofa…
Psi geniusz > Mał­go­rza­ta Szostak

Filo­zo­fia w filmie
Zie­lo­na książ­ka > Piotr Biłgorajski

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

2 opinie dla Filozofuj! 2020 nr 1 (31)

  1. Dr. Paul Kopetzky

    Dzień bez obej­rza­ne­go obra­zu, prze­czy­ta­nej książ­ki czy wysłu­cha­nej muzy­ki jest dniem stra­co­nym.” JW Goethe.

    Goethe, Heine, Schil­ler — Wiel­ka Trójca.

  2. Dr. Paul Kopetzky

    vide tzw. “brzy­twa Ockhama”.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w