Filozofuj! 2020 nr 3 (33)

(1 opinia klienta)

12,00

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Opis

Spis treś­ci

Atlas niemiejsc roz­maitych > Artur Szut­ta
U‑topologia – czyli o przek­sz­tałce­ni­ach przestrzeni moral­nej > Jan Kłos

Wybrane utopie
Wyobraź­nia w służ­bie niemożli­wego > Piotr Bił­go­ra­js­ki
Pochwała utopii > Leszek Kleszcz

Wywiad
Utopie stanow­ią odpowiedź na złożoność ludzkiej cywiliza­cji > Wywiad z pro­fe­sorem Patrick­iem Par­rinderem, jed­nym z najwięk­szych na świecie znaw­ców tem­aty­ki utopii

Narzędzia filo­zo­fa
Ekspery­ment myślowy: Wola ludu > Artur Szut­ta
Teo­ria argu­men­tacji: #27. Gdzie tu jest argu­ment? > Krzysztof A. Wiec­zorek
Gawędy o języku: #15. Męs­ki, żeńs­ki, nija­ki > Woj­ciech Żełaniec

Feli­etony
Spraw­iedli­wość na hory­zon­cie > Adam Grob­ler
Czy oby­wa­tele Utopii mogą obe­jść się bez utopii? > Jacek Jaś­tal
Skazani na „niemiejs­ca”? > Roman Kubic­ki

Satyra
Nic z wąsikiem > Piotr Bar­tu­la

Filo­zofia w lit­er­aturze
Wys­pa Nipu i Nipuanie – marze­nie o ide­al­nej wspól­no­cie > Natasza Szut­ta

Narzędzia filo­zo­fa
Gre­ka i łaci­na z wielki­mi klasyka­mi: Utopia > Michał Bizoń

Wokół tem­atu
Nusquam albo nigdzie > Krzysztof M. Maj
O Utopii. Bernar­da Suit­sa > Fil­ip Kobiela
Prag­nie­nie utopii > Bar­tosz Ciem­ni­ak

Meandry metafory
#2. Arys­tote­le­sows­ka podróż ku metaforze > Marek Het­mańs­ki

Gdzie na stu­dia filo­zoficzne? Dodatek mat­u­ral­ny 2020

Filo­zofia w szkole
Tożsamość – skąd wiem, że ja to ja? Sce­nar­iusz lekcji filo­zofii dla uczniów szkół pod­sta­wowych > Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka

Filo­zofia w filmie
Marzenia w cza­sach zarazy doskon­ałoś­ci > Artur Szut­ta

Z pół­ki filo­zo­fa…
O co chodzi w filo­zofii? > Piotr Bił­go­ra­js­ki
Kląć jak szewc i rzu­cać mięsem – po co nam przek­leńst­wa? > Albert Łukasik

Dodatek spec­jal­ny. 2020 rok­iem Romana Ingar­de­na
Ogród. Ingar­de­na > Jacek Woj­tysi­ak
Ingar­den i kry­ty­ka Husser­la z punk­tu widzenia real­iz­mu > Rob Luzecky
Świado­mość > Robert Poc­zobut
Ingar­den o ontologii egzys­tenc­jal­nej > Peter Simons
Teo­ria idei > Paweł Rojek
Trafić z for­mą… > Marek Piwowar­czyk
Prob­lematy­ka cza­su w filo­zofii Romana Ingar­de­na > Fil­ip Kobiela
Wokół teorii dzieła lit­er­ack­iego Romana Witol­da Ingar­de­na > Bea­ta Gar­lej
Este­ty­ka Romana Ingar­de­na > Char­lene Els­by
Dzieło muzy­czne w este­tyce Romana Ingar­de­na > Mał­gorza­ta A. Szyszkows­ka
Roman Ingar­den – biografia > Rafał Lewandows­ki
O dyskusji owoc­nej słów kil­ka > Roman Ingar­den
Ety­ka Romana Ingar­de­na > Piotr Duch­lińs­ki
Antropolo­gia filo­zoficz­na Ingar­de­na > Maciej Smo­lak
Pon­ad cza­sem. Frag­ment wywiadu z Romanem Ingar­den­em > Jacek Woj­tysi­ak
Roman Ingar­den. Filo­zof i fotograf w Muzeum Sztu­ki Współczes­nej w Krakowie MOCAK

Filo­zofia z przym­ruże­niem oka

1 opinia dla Filozofuj! 2020 nr 3 (33)

 1. PI Grem­bow­icz

  Wszys­tko ok, lecz bard­zo proszę więcej tex­tow źródłowych, fun­da­men­tal­nych czy kon­tex­tu­al­nych. Po tym gdy pol­skie bib­liote­ki, czytel­nie, uni­w­er­syteck­ie od kilku lat pozby­wa­ją się (maku­latu­ra, wysypiska śmieci etc.) swoich starszych zbiorów (książek, cza­sop­ism), powo­jen­nych a nawet wydanych przed 1989 rok­iem! To nie ponury żart lub grotes­ka. To jest fakt.
  Poprzed­nicz­ka “Przeglą­du Filo­zoficznego” tzn. “Stu­dia Filo­zoficzne” cała seria wylą­dowała jak­iś czas temu na składzie maku­latu­ry. Ze wzglę­du na ówczes­ny remont miejs­cowej czytel­ni pub­licznej nie zdążyłem jej ura­tować przed zniszcze­niem. Kilka­dziesiąt tomów!
  Swego cza­su inter­we­niował w tej spraw­ie w min­is­terst­wie /listy protestacyjne/ his­to­ryk filo­zofii obec­ny pro­fe­sor UW Wawrzyniec Rymkiewicz wraz z redakcją pis­ma filo­zoficznego “Kro­nos”. Sądząc po kole­jnych i widocznych dzi­ała­ni­ach oczyszcza­nia bib­liotek wszelkiego rodza­ju, nic to nie dało i ten destruk­cyjny pro­ced­er trwa nadal. Zresztą jak mnie poin­for­mował pewien bib­liotekarz dzieje się to wzorem innych bib­liotek i czytel­ni w UE /francuskich, angielskich/.
  Zgroza! Makabra! Para­no­ja!
  Z czego mogą korzys­tać współcześni stu­den­ci albo ludzie nau­ki, jeśli pod­sta­wowe, starsze lek­tu­ry m.in. z filo­zofii, ety­ki lub logi­ki fizy­cznie nie są tam obec­ne?!
  Xero?! Nawet nie ma skąd/z czego?! Inter­net?! Tak, ale sa tam tylko frag­men­ty.
  Być może trze­ba uru­chomić nowa ser­ię klasyków filo­zofii pol­skiej i obcej, do kon­ca XX stule­cia.
  Z góry dzięku­ję i pozdrowienia dla Redakcji!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w