Filozofuj! 2020 nr 5 (35)

12,00

Opis

Spis tre­ści

Zło jako brak dobra. Pry­wa­cyj­na teo­ria zła > Agniesz­ka Wosz­czyk
Pro­blem zła był podej­mo­wa­ny i rozu­mia­ny w dzie­jach filo­zo­fii na wie­le spo­so­bów. Pyta­nie: unde malum? („skąd zło?”) nale­ży do istot­nych kwe­stii meta­fi­zy­ki, rozu­mia­nej kla­sycz­nie jako nauka o pierw­szych zasa­dach bytu bądź jako sfe­ra tego, co nie może być roz­strzy­gnię­te na pod­sta­wie danych dostęp­nych w doświad­cze­niu.

Gene­za zła > Tomasz Kupś
Bogu­sław Wol­nie­wicz uwa­żał, że cywi­li­za­cja Zacho­du opie­ra się na dwóch fun­da­men­tach: chrze­ści­jań­stwie i naukach ści­słych. Nie ma zna­cze­nia, w jaki spo­sób obec­nie odno­si­my się do chrze­ści­jań­skiej tra­dy­cji reli­gij­nej, któ­rej korze­niem jest tekst Biblii, tak samo jak bez zna­cze­nia jest nasza wie­dza o osią­gnię­ciach nauk mate­ma­tycz­no-przy­rod­ni­czych. Fak­tem jest, że zarów­no Biblia, jak i nauka przez ponad dwa tysią­ce lat histo­rii kul­tu­ry euro­pej­skiej ukształ­to­wa­ły nasz świat idei. Jeśli więc podej­mu­je­my jakieś pod­sta­wo­we pyta­nia, to w spo­sób natu­ral­ny odpo­wie­dzi na nie odno­szą się też do fun­da­men­tów naszej cywi­li­za­cji. Podob­nie jest w przy­pad­ku pyta­nia o gene­zę zła.

Kalen­da­rium pro­ble­mo­we

Dziw­na współ­za­leż­ność zła i bez­myśl­no­ści”. O potrze­bie roz­wi­ja­nia cno­ty uważ­no­ści > Gra­ży­na Osi­ka
Nie wie­my, czy rację miał Antho­ny A.C. Sha­ftes­bu­ry, kie­dy zwra­cał uwa­gę na moż­li­wość ist­nie­nia tzw. zmy­słu moral­ne­go, czy­li intu­icji, któ­ra pozwa­la nam oce­nić, co jest dobre, a co złe, nato­miast wie­my, że sama pro­ble­ma­ty­ka dobra i zła towa­rzy­szy czło­wie­ko­wi od samych począt­ków jego inte­lek­tu­al­ne­go mie­rze­nia się ze świa­tem.

Róż­ne obli­cza zła > Alfred Marek Wierz­bic­ki
Pod­czas gdy zło fizycz­ne ma swo­je źró­dło poza czło­wie­kiem i dla­te­go moż­na o nim powie­dzieć, że nie­za­leż­nie od tego, jak głę­bo­ko go doty­ka i nisz­czy, jest ono złem „poza­ludz­kim”, to zło moral­ne tkwi w samym czło­wie­ku, któ­ry jako jego spraw­ca sam sta­je się moral­nie zły.

Frag­ment z kla­sy­ka

O fascy­na­cji złem > Robert Rogo­ziec­ki
Edmund Bur­ke w Docie­ka­niach filo­zo­ficz­nych o pocho­dze­niu naszych idei wznio­sło­ści i pięk­na zauwa­żył, że praw­dzi­we nie­szczę­ścia i cier­pie­nia potra­fią ludzi przy­pra­wiać o nie­ma­łe zado­wo­le­nie.

Bóg kon­tra zło > Krzysz­tof Huba­czek
„Bóg albo chce usu­nąć zło, ale nie może, albo może, ale nie chce, albo ani nie jest chęt­ny, ani zdol­ny, by to uczy­nić. Jeśli jest chęt­ny, ale nie może, jest sła­by, co nie jest zgod­ne z cha­rak­te­rem Boga. Jeśli może, lecz nie chce, jest zło­śli­wy, co rów­nież kłó­ci się z isto­tą Boga. Jeśli nie może i nie chce, to jest sła­by i zło­śli­wy, więc nie jest Bogiem. Jeśli może i chce usnąć zło, dla­cze­go tego nie robi?”

Mrocz­ny urok Scha­den­freu­de > Filip Kobie­la
Daw­na bia­ło­ru­ska pieśń ludo­wa zaczy­na się w te sło­wa:
„Oj Wasy­lu, Wasy­lu, cóż tak się wese­lisz?
Czy ci żona poczę­ła? Czy się kro­wa ocie­li­ła?
– Kro­wa mi się nie cie­li, a żona nie poczę­ła.
To wój­ta dobro­dzie­ja cho­ro­ba wzię­ła!”.
Czy­tel­nik, któ­ry nigdy nie dozna­wał tego rodza­ju rado­ści, może sobie chy­ba pogra­tu­lo­wać nie­zwy­kle rzad­kie­go szla­chet­ne­go cha­rak­te­ru moral­ne­go. Choć radość z cudze­go nie­szczę­ścia – zazwy­czaj zwa­na z nie­miec­ka Scha­den­freu­de – jest zja­wi­skiem bar­dzo pospo­li­tym, to jed­nak pozo­sta­je czymś wyso­ce zagad­ko­wym.

Wywiad
Nie każ­dy brak dobra musi ozna­czać zło > Wywiad z prof. Joan­ną Gór­nic­ką-Kali­now­ską, spe­cja­list­ką w dzie­dzi­nie filo­zo­fii moral­nej, autor­ką wie­lu waż­nych publi­ka­cji poświę­co­nych ety­ce.

Narzę­dzia filo­zo­fa
Teo­ria argu­men­ta­cji: #30. Sche­ma­ty w służ­bie argu­men­ta­cji, cz. 2 > Krzysz­tof A. Wie­czo­rek
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Świat bez zła > Artur Szut­ta

Filo­zo­fia w lite­ra­tu­rze
Sko­rum­po­wa­na wola Staw­ro­gi­na – przy­kład rady­kal­ne­go zła > Nata­sza Szut­ta

Felie­to­ny
Zawsze wybie­ra­my dobro > Adam Gro­bler
Via Mala > Jacek Jaś­tal

Saty­ra
Jestem! > Piotr Bar­tu­la

Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi kla­sy­ka­mi
Zło > Michał Bizoń

Wokół tema­tu
Bóg a zło > Marek Dobrze­niec­ki

Z pół­ki filo­zo­fa…
Język dla bólu? > Jolan­ta Pro­cho­wicz

Filo­zo­fia w szko­le
Zabaw­na pra­ca, pra­co­wi­ta zaba­wa. Sce­na­riusz lek­cji ety­ki dla uczniów klas IV–V szkół pod­sta­wo­wych > Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska

Felie­ton
Czy zło ma natu­rę nega­tyw­ną? > Jan Woleń­ski

Mean­dry meta­fo­ry
#4. Meta­fo­ra w gra­ni­cach poetyc­kiej wyobraź­ni > Marek Het­mań­ski

Filo­zo­fia w fil­mie
M‑Morderca > Piotr Lip­ski

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka


* Reali­za­cja zamó­wień od 2 wrze­śnia

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2020 nr 5 (35)”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecamy także zakupy w