Filozofuj! 2021 nr 5 (41) e‑wydanie

6,00

Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Opis

Wer­sja elek­tro­nicz­na w pli­ku PDF

Spis tre­ści

 

Spis tre­ści

Antro­po­cen – epo­ka czło­wie­ka > Maya Ozbayoglu

Kalen­da­rium problemowe

Antro­po­cen w uję­ciu geo­lo­gicz­nym > Agniesz­ka Gałuszka

Tygrys amur­ski naj­wyż­szą war­to­ścią? > Anna Dut­kow­ska, Zbi­gniew Wróblewski

Ety­ka na koniec antro­po­ce­nu > Woj­ciech Lewandowski

Pani Rze­ka i Pan Del­fin > Domi­ni­ka Dzwonkowska

Poli­ty­ka (z)równoważonego roz­wo­ju – czy­li dla­cze­go tak trud­no zrów­no­wa­żyć roz­wój > Syl­wia Mrozowska

Wywiad
Glo­bal­ne ocie­ple­nie powo­du­je całą kaska­dę skut­ków > Wywiad z prof. Phi­li­pem Kitcherem

Narzę­dzia filozofa
Eks­pe­ry­ment myślo­wy: Cena prze­trwa­nia > Artur Szutta
Gawę­dy o języ­ku: #20. Poże­gna­nie z „wil­ka­mi” > Woj­ciech Żełaniec
Mean­dry meta­fo­ry: #10. Psycho­analiza zbu­do­wa­na na obra­zach > Marek Hetmański
Kurs logi­ki: #5. Bada­nie popraw­no­ści sylo­gi­zmów > Krzysz­tof A. Wieczorek

Filo­zo­fia w literaturze
Powrót z gwiazd i pro­jekt udo­sko­na­la­nia czło­wie­ka > Nata­sza Szutta

Gre­ka i łaci­na z wiel­ki­mi klasykami
Czło­wiek i natu­ra > Michał Bizoń

Filo­zo­fia społeczna
Śnia­da­nie kon­ty­nen­tal­ne: #5. Liczy się tyl­ko kasa? > Tomasz Kubalica

Frag­ment z klasyka

Felie­ton
A Pań­stwu już dzię­ku­je­my… > Jacek Jaśtal
Czy antro­po­cen­tryzm jest waż­ny? > Jan Woleński

Saty­ra
Dobra natu­ra i zły uczeń > Piotr Bartula

Filo­zo­fia w filmie
Sola­ris > Piotr Lipski

Spa­ce­rem po filo­zo­ficz­nym… Lublinie
#2. Sta­ni­sław Kamiń­ski i Kate­dra Meto­do­lo­gii Nauk KUL > Moni­ka Walczak

Filo­zo­fia w szkole
Czy czło­wiek panu­je na Zie­mi? Sce­na­riusz lek­cji ety­ki dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych > Doro­ta Mon­kie­wicz- ‑Cybul­ska

Z pół­ki filozofa…
Popra­wia­nie ewo­lu­cji > Nata­sza Szutta
Zie­lo­na filo­zo­fia > Grze­gorz Embros

Doda­tek spe­cjal­ny. 2021 rokiem Sta­ni­sła­wa Lema

Lukre­cjusz ze Lwo­wa > Wywiad z dr. hab. Paw­łem Okołowskim
Prze­kła­da­niec: Sta­ni­sław Lem wobec dyle­ma­tów trans­plan­ta­cji > Filip Kobiela
Ulep­szyć ludz­ką natu­rę? > Adam Grobler
W ­poszu­ki­wa­niu ­spo­łe­czeń­stwa dosko­na­łe­go > Mar­cin Kochanowski
Czy war­to wie­rzyć w Boga? > Jakub Gomułka
Lem a onto­lo­gia > Woj­ciech Żełaniec
Tech­no­lo­gie ułu­dy – kil­ka słów o fan­to­ma­ty­ce i jej pochod­nych > Paweł Grabarczyk

Fag­ment z klasyka

Fizy­ka peł­na smo­ków > Tomasz Miller
Lem teraz i wte­dy > Paweł Majewski
Kil­ka oso­bi­stych wspo­mnień o Lemie > Bernd Gräfrath
Filo­zof wbrew woli. Kalen­da­rium życia i twór­czo­ści filo­zo­ficz­nej Sta­ni­sła­wa Lema > Filip Kobiela

Filo­zo­fia z przy­mru­że­niem oka

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Filozofuj! 2021 nr 5 (41) e‑wydanie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w