Kurs online: Poznawanie świata

100,00

W cenie 5 zajęć + pierwsze zajęcia pilotażowe gratis.

Cena 1 zajęć: 14,80 zł (z VAT).

8 w magazynie

Opis

Gru­pa wie­ko­wa: 10–15 lat (4–8 kla­sa szko­ły podstawowej)

Ter­min zajęć pilo­ta­żo­wych: 11 mar­ca 2021 r., godz. 17.15

Cyklicz­ność: raz w tygodniu

Plat­for­ma: Zoom

Pro­wa­dzą­ca: Doro­ta Monkiewicz-Cybulska

Ilość miejsc: 15

Mini­mal­na ilość osób, by się odby­ły warsz­ta­ty: 6

Cykl „Pozna­nie świa­ta” skła­da się z 6 zajęć. Oto ich tematy: 

  1. Zdzi­wie­nie świa­tem sta­wia­my pyta­nie dla­cze­go? 
  2. Poroz­ma­wiaj­my o zmysłach
  3. Myśli­my logicz­nie, czy­li jak?
  4. Czy rzą­dzi nami przypadek?
  5. Żyje­my i dzia­ła­my w czasie
  6. Skąd te zmiany?

Koszt kur­su: 74 zł (14,80 zł za zaję­cia) – cena pro­mo­cyj­na! + pierw­sze pilo­ta­żo­we zaję­cia gra­tis! Jest moż­li­wość rezy­gna­cji po pierw­szych zajęciach. 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kurs online: Poznawanie świata”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy także zakupy w