Aktualności Ontologia Popularyzacja Video Wydarzenia

Prof. Andrzej Niemczuk: Dialog między optymizmem a pesymizmem

Czy optymizm i pesymizm to stanowiska filozoficzne dające się obiektywnie uzasadnić, czy też są one jedynie subiektywnymi postawami względem świata? Inaczej mówiąc, czy spór między optymizmem i pesymizmem da się prowadzić na gruncie filozofii, czy też tylko na gruncie psychologii?

Wykład został wygłos­zony 18 listopa­da 2014 r. pod­czas obchodów XII Świa­towego Dnia Filo­zofii w Lublin­ie, który odby­wał się pt. „Filo­zofia, lit­er­atu­ra, film”.


Dr hab. Andrzej Niem­czuk, prof. UMCS jest kierown­ikiem Zakładu Filo­zofii Współczes­nej UMCS. We wczes­nych lat­ach 90. był kilkulet­nim członkiem Lubel­skiej Komisji Olimpiady Filo­zoficznej. Zaję­cia dydak­ty­czne na stu­di­ach filo­zoficznych prowadzi z zakre­su his­torii filo­zofii współczes­nej oraz aksjologii (wykłady i kon­wer­sato­ria).


Zob. też wykład prof. Prze­mysława Guta na ten sam tem­at.

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy