Aktualności Ontologia Popularyzacja Video Wydarzenia

Prof. Andrzej Niemczuk: Dialog między optymizmem a pesymizmem

Czy optymizm i pesymizm to stanowiska filozoficzne dające się obiektywnie uzasadnić, czy też są one jedynie subiektywnymi postawami względem świata? Inaczej mówiąc, czy spór między optymizmem i pesymizmem da się prowadzić na gruncie filozofii, czy też tylko na gruncie psychologii?

Zapisz się do naszego newslettera

Wykład został wygło­szo­ny 18 listo­pa­da 2014 r. pod­czas obcho­dów XII Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii w Lubli­nie, któ­ry odby­wał się pt. „Filo­zo­fia, lite­ra­tu­ra, film”.


Dr hab. Andrzej Niem­czuk, prof. UMCS jest kie­row­ni­kiem Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej UMCS. We wcze­snych latach 90. był kil­ku­let­nim człon­kiem Lubel­skiej Komi­sji Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej. Zaję­cia dydak­tycz­ne na stu­diach filo­zo­ficz­nych pro­wa­dzi z zakre­su histo­rii filo­zo­fii współ­cze­snej oraz aksjo­lo­gii (wykła­dy i kon­wer­sa­to­ria).


Zob. też wykład prof. Prze­my­sła­wa Guta na ten sam temat.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy