Aktualności Ontologia Popularyzacja Video Wydarzenia

Prof. Andrzej Niemczuk: Dialog między optymizmem a pesymizmem

Czy optymizm i pesymizm to stanowiska filozoficzne dające się obiektywnie uzasadnić, czy też są one jedynie subiektywnymi postawami względem świata? Inaczej mówiąc, czy spór między optymizmem i pesymizmem da się prowadzić na gruncie filozofii, czy też tylko na gruncie psychologii?

Wykład został wygło­szo­ny 18 listo­pa­da 2014 r. pod­czas obcho­dów XII Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii w Lubli­nie, któ­ry odby­wał się pt. „Filo­zo­fia, lite­ra­tu­ra, film”.


Dr hab. Andrzej Niem­czuk, prof. UMCS jest kie­row­ni­kiem Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej UMCS. We wcze­snych latach 90. był kil­ku­let­nim człon­kiem Lubel­skiej Komi­sji Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej. Zaję­cia dydak­tycz­ne na stu­diach filo­zo­ficz­nych pro­wa­dzi z zakre­su histo­rii filo­zo­fii współ­cze­snej oraz aksjo­lo­gii (wykła­dy i konwersatoria).


Zob. też wykład prof. Prze­my­sła­wa Guta na ten sam temat.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy