Aktualności Audycje Filozofia religii

Prof. Jacek Wojtysiak i Prof. Jacek Hołówka o filozofii religii w audycji „Rachunek myśli”

Zapisz się do naszego newslettera

Prof. Jacek Woj­tysi­ak, współau­tor podręczni­ka Źródła mądroś­ci oraz Prof. Jacek Hołówka, jeden z redak­torów książ­ki Filo­zofia religii. Kon­trow­er­sje wzięli udzi­ał w audy­cji Rachunek myśli w Pro­gramie II Pol­skiego Radia. W roz­mowie z red. Michałem Nowakiem odnieśli się m.in. do kwestii zachowywa­nia obiek­ty­wiz­mu przy upraw­ia­n­iu filo­zofii religii, a także skra­jnych stanowisk utrzymy­wanych w jej obrę­bie.

Zachę­camy do wysłucha­nia pro­gra­mu: https://www.polskieradio.pl/8/5534/Artykul/2278498,Wiara-nauka-dobro-i-zlo

Będziemy Wam bard­zo wdz­ięczni za wspar­cie wyda­nia Źródeł mądroś­ci. Po udanym pro­jek­cie wyda­nia porad­ni­ka do filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi chce­my razem z Wami wydać podręcznik do filo­zofii dla uczniów klasy I liceum ogól­nok­sz­tałcącego. Jego autora­mi są prof. dr hab. Jacek Woj­tysi­ak i dr Marcin Iwan­ic­ki. Podręcznik jest napisany prostym i przys­tęp­nym językiem oraz real­izu­je aktu­al­ną pod­stawę pro­gramową naucza­nia filo­zofii w zakre­sie pod­sta­wowym.

Więcej infor­ma­cji na tem­at podręczni­ka moż­na znaleźć tutaj: https://zrzutka.pl/jvk43v#

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy