Aktualności Audycje Filozofia religii

Prof. Jacek Wojtysiak i Prof. Jacek Hołówka o filozofii religii w audycji „Rachunek myśli”

Prof. Jacek Woj­tysi­ak, współau­tor podręczni­ka Źródła mądroś­ci oraz Prof. Jacek Hołówka, jeden z redak­torów książ­ki Filo­zofia religii. Kon­trow­er­sje wzięli udzi­ał w audy­cji Rachunek myśli w Pro­gramie II Pol­skiego Radia. W roz­mowie z red. Michałem Nowakiem odnieśli się m.in. do kwestii zachowywa­nia obiek­ty­wiz­mu przy upraw­ia­n­iu filo­zofii religii, a także skra­jnych stanowisk utrzymy­wanych w jej obrę­bie.

Zachę­camy do wysłucha­nia pro­gra­mu: https://www.polskieradio.pl/8/5534/Artykul/2278498,Wiara-nauka-dobro-i-zlo

Będziemy Wam bard­zo wdz­ięczni za wspar­cie wyda­nia Źródeł mądroś­ci. Po udanym pro­jek­cie wyda­nia porad­ni­ka do filo­zo­fowa­nia z dzieć­mi chce­my razem z Wami wydać podręcznik do filo­zofii dla uczniów klasy I liceum ogól­nok­sz­tałcącego. Jego autora­mi są prof. dr hab. Jacek Woj­tysi­ak i dr Marcin Iwan­ic­ki. Podręcznik jest napisany prostym i przys­tęp­nym językiem oraz real­izu­je aktu­al­ną pod­stawę pro­gramową naucza­nia filo­zofii w zakre­sie pod­sta­wowym.

Więcej infor­ma­cji na tem­at podręczni­ka moż­na znaleźć tutaj: https://zrzutka.pl/jvk43v#

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy