Aktualności Audycje Filozofia religii

Prof. Jacek Wojtysiak i Prof. Jacek Hołówka o filozofii religii w audycji „Rachunek myśli”

Prof. Jacek Woj­ty­siak, współ­au­tor pod­ręcz­ni­ka Źró­dła mądro­ści oraz Prof. Jacek Hołów­ka, jeden z redak­to­rów książ­ki Filo­zo­fia reli­gii. Kon­tro­wer­sje wzię­li udział w audy­cji Rachu­nek myśli w Pro­gra­mie II Pol­skie­go Radia. W roz­mo­wie z red. Micha­łem Nowa­kiem odnie­śli się m.in. do kwe­stii zacho­wy­wa­nia obiek­ty­wi­zmu przy upra­wia­niu filo­zo­fii reli­gii, a tak­że skraj­nych sta­no­wisk utrzy­my­wa­nych w jej obrębie.

Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia pro­gra­mu: https://www.polskieradio.pl/8/5534/Artykul/2278498,Wiara-nauka-dobro-i-zlo

Będzie­my Wam bar­dzo wdzięcz­ni za wspar­cie wyda­nia Źró­deł mądro­ści. Po uda­nym pro­jek­cie wyda­nia porad­ni­ka do filo­zo­fo­wa­nia z dzieć­mi chce­my razem z Wami wydać pod­ręcz­nik do filo­zo­fii dla uczniów kla­sy I liceum ogól­no­kształ­cą­ce­go. Jego auto­ra­mi są prof. dr hab. Jacek Woj­ty­siak i dr Mar­cin Iwa­nic­ki. Pod­ręcz­nik jest napi­sa­ny pro­stym i przy­stęp­nym języ­kiem oraz reali­zu­je aktu­al­ną pod­sta­wę pro­gra­mo­wą naucza­nia filo­zo­fii w zakre­sie podstawowym.

Wię­cej infor­ma­cji na temat pod­ręcz­ni­ka moż­na zna­leźć tutaj: https://zrzutka.pl/jvk43v#

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy