Filozofia przyrody Popularyzacja Video

Prof. Krzysztof Meissner: Fizyka a wiara

Pozostając w kręgu tematyki Boga i religii, której poświęcony jest nr 6 „Filozofuj!”, polecamy obejrzeć fascynujący wykład prof. Krzysztofa Meissnera pt. Fizyka i wiara. Wygłosił go 27 kwietnia 2011 roku w ramach Szkoły Otwartej w Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie.

Zapisz się do naszego newslettera

Prof. Meiss­ner objaś­nia w sposób bard­zo klarowny osiąg­nię­cia współczes­nej fizy­ki i his­torię ich wypra­cow­a­nia. Przy­wołu­je słowa Alber­ta Ein­steina:

Najbardziej niezrozu­mi­ałe jest to, że w ogóle cokol­wiek daje się zrozu­mieć.

Tłu­maczy, że Ein­stein w tych słowach wyraz­ił zdu­mie­nie ist­nie­niem uni­w­er­sal­nych praw przy­rody, jako fak­tem – przy głęb­szym zas­tanowie­niu – zupełnie nieoczy­wistym. Są one z mozołem odkry­wane przez fizykę i inne nau­ki. Wskazu­je także, że wyjaśnie­nie fak­tu ist­nienia tych praw, które rządzą orga­ni­za­cją całego wszechświa­ta, wymy­ka się metodom badaw­czym fizy­ki i wskazu­je na ist­nie­nie tran­scen­dencji.

Wykład trwa ok. 30 min, a pon­ad godz­inę prof. Meiss­ner odpowia­da na pyta­nia.


Krzysztof Meiss­ner – fizyk teo­re­tyk, pro­fe­sor nauk fizy­cznych z Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, spec­jal­izu­je się w teorii cząstek ele­men­tarnych. Był dyrek­torem naukowym Insty­tu­tu Prob­lemów Jądrowych im. Andrze­ja Soł­tana. Pracu­je także w Nar­o­dowym Cen­trum Badań Jądrowych. Uczest­niczy w bada­ni­ach Europe­jskiej Orga­ni­za­cji Badań Jądrowych CERN.

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy