Filozofia przyrody Popularyzacja Video

Prof. Krzysztof Meissner: Fizyka a wiara

Pozostając w kręgu tematyki Boga i religii, której poświęcony jest nr 6 „Filozofuj!”, polecamy obejrzeć fascynujący wykład prof. Krzysztofa Meissnera pt. Fizyka i wiara. Wygłosił go 27 kwietnia 2011 roku w ramach Szkoły Otwartej w Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie.

Prof. Meis­sner obja­śnia w spo­sób bar­dzo kla­row­ny osią­gnię­cia współ­cze­snej fizy­ki i histo­rię ich wypra­co­wa­nia. Przy­wo­łu­je sło­wa Alber­ta Einsteina:

Naj­bar­dziej nie­zro­zu­mia­łe jest to, że w ogó­le cokol­wiek daje się zro­zu­mieć.

Tłu­ma­czy, że Ein­ste­in w tych sło­wach wyra­ził zdu­mie­nie ist­nie­niem uni­wer­sal­nych praw przy­ro­dy, jako fak­tem – przy głęb­szym zasta­no­wie­niu – zupeł­nie nie­oczy­wi­stym. Są one z mozo­łem odkry­wa­ne przez fizy­kę i inne nauki. Wska­zu­je tak­że, że wyja­śnie­nie fak­tu ist­nie­nia tych praw, któ­re rzą­dzą orga­ni­za­cją całe­go wszech­świa­ta, wymy­ka się meto­dom badaw­czym fizy­ki i wska­zu­je na ist­nie­nie transcendencji.

Wykład trwa ok. 30 min, a ponad godzi­nę prof. Meis­sner odpo­wia­da na pytania.


Krzysz­tof Meis­sner – fizyk teo­re­tyk, pro­fe­sor nauk fizycz­nych z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w teo­rii czą­stek ele­men­tar­nych. Był dyrek­to­rem nauko­wym Insty­tu­tu Pro­ble­mów Jądro­wych im. Andrze­ja Soł­ta­na. Pra­cu­je tak­że w Naro­do­wym Cen­trum Badań Jądro­wych. Uczest­ni­czy w bada­niach Euro­pej­skiej Orga­ni­za­cji Badań Jądro­wych CERN.

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Nie­ste­ty nie! KM powta­rza bana­ly, współ­cze­sne, podob­no nie­pod­wa­rzal­ne, dogma­ty i nieprawdy/polprawdy współ­cze­snej fizy­ki, czy­li pseu­do­nau­ki, pseu­do­wie­dzy, para­nau­ki! Ary­sto­te­les, N. Tesla czy Leonar­do da Vin­ci by się tym załamali…
    Tak wła­śnie wyglą­da współ­cze­sny regres, degren­go­la­da umy­sło­wa i deka­den­cja naszej wie­dzy uni­wer­sy­tec­kiej, dorob­ku, cywi­li­za­cji… W porów­na­niu z poprzed­ni­mi cywi­li­za­cja­mi ziem­skim, jakie prze­mi­ne­ly, naszy­mi poprzed­nicz­ka­mi, robi się po pro­stu wstyd i moż­na zwat­pic w cokol­wiek, co pocho­dzi od nas.
    I jesz­cze to para­no­icz­ne i obłęd­ne, wręcz śle­po dia­bo­licz­ne pod­pie­ra­nie się podob­no wiel­kim /dogmatykiem!/ Ein­ste­inem, jego śmiesz­ny­mi teza­mi, drob­ny­mi kra­dzie­ża­mi inte­lek­tu­al­ny­mi oraz infan­tyl­ny­mi hipo­te­za­mi… Przy­kład?! Choć­by kwe­stia świa­tła i jej podob­no nie­prze­kra­czal­nej pręd­ko­ści albo fan­ta­sma­go­rycz­ne podró­że w cza­sie, tzn. cofa­nie cza­su lub cofa­nie go. To są baj­ki nie­po­par­te sen­sow­ny­mi i logicz­ny­mi wywo­da­mi, dowo­da­mi a tak­że zwy­kłym pro­stym obli­cze­niem matematyczno-fizycznym.
    Bar­dziej poważ­ni i pro­ro­czy, w swych prze­wi­dy­wa­niach i wizjach, kon­cep­cjach, są już bar­dziej pisa­rze SF /Ph.K. Dick, B. Aldiss, Arthur C. Clar­ke etc./.
    Źle

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy