Filozofia religii Filozofia współczesna Historia filozofii nowożytnej Patronaty Wydarzenia

Prof. Maeve Cooke: Wolność i rozum. Krytyka Kierkegaarda autorstwa Habermasa – wykład ONLINE

14 stycznia 2021 roku w godzinach 18:00-20:00 na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne zatytułowane „Wolność i rozum. Krytyka Kierkegaarda autorstwa Habermasa”. Gościem pierwszego noworocznego spotkania w cyklu „Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki oświecenia” będzie prof. Maeve Cooke, znawczyni filozofii Jürgena Habermasa, wykładowca University College Dublin.

W swo­jej naj­now­szej dwu­to­mo­wej książ­ce, kolej­nym opus magnum, zaty­tu­ło­wa­nym Auch eine Geschich­te der Phi­lo­so­phie, Jür­gen Haber­mas opi­sał roz­wój filo­zo­fii od sta­ro­żyt­no­ści i prze­ana­li­zo­wał rela­cje, w jakie wcho­dzi­ły wia­ra, wie­dza i rozum. Jed­nym z oma­wia­nych przez auto­ra myśli­cie­li jest Søren Kier­ke­ga­ard i jego poglą­dy na temat rozumu.

Kier­ke­ga­ard postrze­gał rozum wpraw­dzie jako histo­rycz­ny, ale posia­da­ją­cy zdol­ność do prze­kra­cza­nia swo­ich ogra­ni­czeń oraz inge­ren­cji w pro­ce­sy histo­rycz­ne. Zda­niem duń­skie­go filo­zo­fa to wspo­mnia­ne moż­li­wo­ści spra­wia­ją, że poje­dyn­czy czło­wiek może dzia­łać w spo­sób auto­no­micz­ny i być wol­ny w sen­sie „moż­no­ści-bycia-samym-sobą”. Haber­mas przy­zna­je Kier­ke­ga­ar­do­wi rację, jeśli cho­dzi o zdol­ność rozu­mu do prze­kra­cza­nia swo­ich gra­nic. Zga­dza się tak­że, że dzię­ki tej zdol­no­ści czło­wiek ma moż­li­wość wycho­dze­nia poza swo­ją jed­nost­ko­wość i skoń­czo­ność. Jed­no­cze­śnie jed­nak nie­miec­ki filo­zof dystan­su­je się od auto­ra Bojaź­ni i drże­nia w kwe­stii wia­ry reli­gij­nej. U Kier­ke­ga­ar­da doświad­cze­nie auten­tycz­nej praw­dy egzy­sten­cjal­nej było toż­sa­me ze zwró­ce­niem się w stro­nę oso­bo­we­go Boga, a zatem z aktem wia­ry. Haber­mas pro­po­nu­je wła­sną, świec­ką inter­pre­ta­cję tego doświad­cze­nia, pro­jek­tu­jąc dla Kie­ke­ga­ar­dow­skie­go czło­wie­ka etycz­ne­go post­me­ta­fi­zycz­ne wyzwo­le­nie zamiast reli­gij­ne­go odkupienia.

Pod­czas swo­je­go wystą­pie­nia prof. Cooke przed­sta­wi poglą­dy obu filo­zo­fów, a tak­że poda argu­men­ty za stwier­dze­niem, że w opi­sa­nym wyżej spo­rze racja nie leży ani po reli­gij­nej stro­nie Kier­ke­ga­ar­da, ani po świec­kiej Habermasa.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych spo­tka­niem z prof. Maeve Cooke zapra­sza­my do reje­stra­cji na stro­nie www.religiousrationalism.com. Zaję­cia w języ­ku angiel­skim. Zapraszamy!

Wię­cej infor­ma­cji o wyda­rze­niu > tutaj.

Zespół badaw­czy pro­jek­tu „Mię­dzy seku­la­ry­za­cją a reformą”


Prof. Maeve Cooke – wykła­dow­ca filo­zo­fii poli­tycz­nej i spo­łecz­nej na Uni­ver­si­ty Col­le­ge Dublin, znaw­czy­ni myśli Jür­ge­na Haber­ma­sa. Pro­wa­dzi­ła wykła­dy tak­że m.in. na Uni­wer­sy­te­cie Kali­for­nij­skim w Ber­ke­ley i Yale Uni­ver­si­ty. Autor­ka licz­nych arty­ku­łów, roz­dzia­łów w książ­kach z zakre­su filo­zo­fii poli­tycz­nej, a tak­że mono­gra­fii: Lan­gu­age and Reason: A Stu­dy of Habermas’s Prag­ma­tics (1994) oraz Re-Pre­sen­ting the Good Socie­ty (2006). Redak­tor tomu ese­jów Jür­ge­na Haber­ma­sa On the Prag­ma­tics of Com­mu­ni­ca­tion (1998).


Patro­nat medialny:

Filo­zo­fuj!”

: Onli­ne – Micro­soft Teams 14 stycz­nia 2021 roku, godz. 18:00–20:00 Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów Wyda­rze­nie na Facebooku

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy