Ontologia Popularyzacja

Prof. Piotr Gutowski: Jak filozof wartościuje zmianę?

„Zmiana i niezmienność toczą ze sobą walkę na śmierć i życie. Wynik tej walki nie może być nam obojętny. Mamy prawo ująć te opozycyjne zjawiska w kontekście aksjologicznym” – powiedział podczas popularnego wykładu nt. wartościowaniu zmiany i niezmienności prof. Piotr Gutowski. Zachęcamy do obejrzenia zapisu wideo z odczytu. Jest on ciekawym spojrzeniem na pewien aspekt problematyki, której poświęcimy pierwszy w tym roku numer magazynu „Filozofuj!”: tożsamości osobowej.

Refe­rat pt. „Zmia­na – nie­zmien­ność – dosko­na­łość. Kil­ka uwag o war­to­ścio­wa­niu zmia­ny przez filo­zo­fów” został wygło­szo­ny pod­czas Forum inter­dy­scy­pli­nar­ne­go „Zmia­na”, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Koło Nauko­we Stu­den­tów MISH KUL w dniu 9 stycz­nia 2017 r.


Prof. dr hab. Piotr Gutow­ski jest kie­row­ni­kiem Kate­dry Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej i Współ­cze­snej KUL i prze­wod­ni­czą­cym Komi­te­tu Nauk Filo­zo­ficz­nych PAN. Autor ksią­żek m.in. Meta­fi­lo­zo­fia a meta­fi­zy­ka Char­le­sa Hart­shor­ne­’a (1993)Mię­dzy moni­zmem a plu­ra­li­zmem. Stu­dium gene­zy i pod­staw filo­zo­fii Joh­na Deweya (2003), Nauka, filo­zo­fia i życie. U pod­staw myśli Wil­lia­ma Jame­sa (2011), któ­re są opu­bli­ko­wa­ne w otwar­tym dostępne.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy