Ontologia Popularyzacja

Prof. Piotr Gutowski: Jak filozof wartościuje zmianę?

„Zmiana i niezmienność toczą ze sobą walkę na śmierć i życie. Wynik tej walki nie może być nam obojętny. Mamy prawo ująć te opozycyjne zjawiska w kontekście aksjologicznym” – powiedział podczas popularnego wykładu nt. wartościowaniu zmiany i niezmienności prof. Piotr Gutowski. Zachęcamy do obejrzenia zapisu wideo z odczytu. Jest on ciekawym spojrzeniem na pewien aspekt problematyki, której poświęcimy pierwszy w tym roku numer magazynu „Filozofuj!”: tożsamości osobowej.

Zapisz się do naszego newslettera

Refer­at pt. „Zmi­ana – niezmi­en­ność – doskon­ałość. Kil­ka uwag o wartoś­ciowa­niu zmi­any przez filo­zofów” został wygłos­zony pod­czas Forum inter­dyscy­pli­narnego „Zmi­ana”, zor­ga­ni­zowanego przez Koło Naukowe Stu­den­tów MISH KUL w dniu 9 sty­cz­nia 2017 r.


Prof. dr hab. Piotr Gutows­ki jest kierown­ikiem Kat­edry Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej KUL i prze­wod­niczą­cym Komite­tu Nauk Filo­zoficznych PAN. Autor książek m.in. Metafilo­zofia a metafizy­ka Charlesa Hartshorne’a (1993)Między monizmem a plu­ral­izmem. Studi­um genezy i pod­staw filo­zofii Johna Deweya (2003), Nau­ka, filo­zofia i życie. U pod­staw myśli Willia­ma Jame­sa (2011), które są opub­likowane w otwartym dostęp­ne.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy