Nagrody i wyróżnienia

Profesor Anna Brożek laureatką Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2017

Z ogromną radością informujemy, że jedna z wykładowczyń naszej 2. Letniej Szkoły Filozofuj, a zarazem wybitna młoda profesor Anna Brożek otrzymała Nagrodę Narodowego Centrum Nauki 2017. Gratulujemy!

Lau­re­atem nagro­dy NCN może zostać nauko­wiec do 40 roku życia, a wyróż­nio­ne osią­gnię­cia muszą powstać na dro­dze eks­pe­ry­men­tal­nej i teo­re­tycz­nej, pod­ję­tej dla zdo­by­cia nowej wie­dzy – bez bez­po­śred­nie­go nasta­wie­nia na cele komer­cyj­ne. W eli­mi­na­cjach bra­ne są pod uwa­gę pro­jek­ty pro­wa­dzo­ne w pol­skich jed­nost­kach nauko­wych, udo­ku­men­to­wa­ne publikacjami.

W tego­rocz­nej pią­tej edy­cji kon­kur­su wyróż­nie­ni zosta­li prof. dr hab. Anna Bro­żek, dr Szy­mon Świe­żaw­ski oraz dr hab. Adam Rycerz. Każ­dy z nich dosta­nie 50 000 zł za swo­je osią­gnię­cia naukowe.

Prof. Anna Bro­żek z Insty­tu­tu Filo­zo­fii UW otrzy­ma­ła nagro­dę w obsza­rze nauk huma­ni­stycz­nych, spo­łecz­nych i o sztu­ce za skon­stru­owa­nie ory­gi­nal­nych teo­rii funk­cji zdań pyta­ją­cych i roz­ka­zu­ją­cych oraz za uzu­peł­nie­nie histo­rii Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej (poprze­dzo­ne rze­tel­nym wer­to­wa­niem archi­wów). Jest autor­ką i redak­tor­ką licz­nych publi­ka­cji na ten temat, m.in. wyda­nej w 2016 roku (we współ­re­dak­cji z Ali­cją Chy­biń­ską) książ­ka Feno­men Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej.

Ser­decz­nie gratulujemy!

Źró­dło: Naro­do­we Cen­trum Nauki 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy