Nagrody i wyróżnienia

Profesor Anna Brożek laureatką Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2017

Z ogromną radością informujemy, że jedna z wykładowczyń naszej 2. Letniej Szkoły Filozofuj, a zarazem wybitna młoda profesor Anna Brożek otrzymała Nagrodę Narodowego Centrum Nauki 2017. Gratulujemy!

Zapisz się do naszego newslettera

Lau­re­atem nagrody NCN może zostać naukowiec do 40 roku życia, a wyróżnione osiąg­nię­cia muszą pow­stać na drodze ekspery­men­tal­nej i teo­re­ty­cznej, pod­jętej dla zdoby­cia nowej wiedzy – bez bezpośred­niego nastaw­ienia na cele komer­cyjne. W elim­i­nac­jach brane są pod uwagę pro­jek­ty prowad­zone w pol­s­kich jed­nos­tkach naukowych, udoku­men­towane pub­likac­ja­mi.

W tegorocznej piątej edy­cji konkur­su wyróżnieni zostali prof. dr hab. Anna Brożek, dr Szy­mon Świeżaws­ki oraz dr hab. Adam Ryc­erz. Każdy z nich dostanie 50 000 zł za swo­je osiąg­nię­cia naukowe.

Prof. Anna Brożek z Insty­tu­tu Filo­zofii UW otrzy­mała nagrodę w obszarze nauk human­isty­cznych, społecznych i o sztuce za skon­struowanie ory­gi­nal­nych teorii funkcji zdań pyta­ją­cych i rozkazu­ją­cych oraz za uzu­pełnie­nie his­torii Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej (poprzed­zone rzetel­nym wer­towaniem archi­wów). Jest autorką i redak­torką licznych pub­likacji na ten tem­at, m.in. wydanej w 2016 roku (we współredakcji z Alicją Chy­bińską) książ­ka Fenomen Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Źródło: Nar­o­dowe Cen­trum Nau­ki 

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy