Akcje Aktualności

Promocja na Dzień Nauczyciela!

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkół! Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przychodzimy do Was z wielką obniżką cen naszego magazynu.

Oto mie­sięcz­na akcja zniż­ko­wa dedy­ko­wa­na szko­łom. Wie­my, że maga­zyn „Filo­zo­fuj!” dla wie­lu Nauczy­cie­li i Opie­ku­nów oka­zał się dosko­na­łą for­mą pomo­cy dydak­tycz­nej. Chce­my więc, by mógł tra­fić do jak naj­więk­szej licz­by pla­có­wek. Sko­ro jesień jed­no­znacz­nie koja­rzy się ze szkol­ny­mi ław­ka­mi, to może koja­rzyć się też z wiel­ką obniż­ką cen nasze­go perio­dy­ku! Co oferujemy?

Moż­li­we warianty:

OFERTA DLA SZKÓŁ #1 – pre­nu­me­ra­ta 2020 

Pre­nu­me­ra­ta maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” w cenie 45 zł (cena regu­lar­na 70 zł).

OFERTA DLA SZKÓŁ #2 – pakiet 10 sztuk

Pakiet 10 dowol­nie wybra­nych dostęp­nych nume­rów maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”  w cenie 60 zł (cena regu­lar­na 100–120 zł).

OFERTA DLA SZKÓŁ #3 – pakiet 20 sztuk

Pakiet 20 dowol­nie wybra­nych dostęp­nych nume­rów maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” w cenie 110 zł (cena regu­lar­na 200–220 zł).

OFERTA DLA SZKÓŁ #4 – pakiet max

Pakiet wszyst­kich dotych­cza­so­wych dostęp­nych nume­rów maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” w cenie 130 zł (cena regu­lar­na ok. 300 zł).

 

Ofer­ta jest waż­na do 14 listopada.

 

Pamię­taj­cie, żeby od razu przy zaku­pie wpi­sać w pole Uwa­gi do zamó­wie­nia” nume­ry, któ­re wybie­ra­cie! Jeże­li przy zamó­wie­niu zabrak­nie tej infor­ma­cji, to otrzy­ma­cie od nas loso­wy pakiet 🙂


Co jesz­cze może pomóc w edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej? Księ­gar­nia Aca­de­mi­con ma w swo­jej ofer­cie baaaaaar­dzo dużo cie­ka­wych pozy­cji, cho­ciaż­by te:

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z peł­ną ofer­tą księ­gar­ni.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy