Ogłoszenia

Promocja na majówkę 2021

Ostatnie chłodne wieczory są najlepszą okazją, by przygotować się na perypatetyckie filozofowanie na majówkowych spacerach. Z tej racji mamy dla Was majówkowe ceny numerów „Filozofuj!”.

Kwiet­nio­wa pogo­da zmien­ną jest jak epo­ki lite­rac­kie. W tej sytu­acji nie pozo­sta­je nam nic inne­go, jak przy­jąć ten fakt ze sto­ic­ką poko­rą i wyko­rzy­stać oka­zję, jaką daje nam natu­ra. Dla­te­go pro­po­nu­je­my Wam wzię­cie her­ba­ty lub kawy w dłoń oraz maga­zy­nu Filo­zo­fuj!” na kola­na. W ten spo­sób na pew­no zapew­ni­cie sobie zastrzyk ory­gi­nal­nych pomy­słów, któ­re przy­da­dzą się pod­czas majów­ko­wych filo­zo­ficz­nych roz­mów na świe­żym powietrzu. 

A żeby nie być goło­słow­nym, oczy­wi­ście mamy dla Was prze­ce­ny! Poni­żej znaj­dzie­cie link do skle­pu oraz wyso­kość rabatów: 

Nie zapo­mnij­cie o doda­niu do zamó­wie­nia naj­now­sze­go Filo­zo­fuj!” 2021 nr 2 (38): Tabu

Zamówienia można składać > tutaj.

Wyprze­daż będzie trwać do 27 kwiet­nia (do godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie idealnym).

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy