Aktualności Ogłoszenia

Promocja na Światowy Dzień Logiki

14 stycznia to data, która łączy dwóch wybitnych logików. Ten dzień dwa lata temu został również ogłoszony przez UNESCO Światowym Dniem Logiki. Świętując ten dzień, przygotowaliśmy dla Was nową promocję!

W tra­dy­cji myśli zachod­niej isto­ty ludz­kie są defi­nio­wa­ne jako „zwie­rzę­ta logicz­ne” i „racjo­nal­ne”. Pod­kre­śla­jąc wagę i prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie logi­ki dla roz­wo­ju wie­dzy, tech­no­lo­gii i nauki, a tak­że to, jak czę­sto jest nie­do­ce­nia­na, UNESCO ogło­si­ło 14 stycz­nia Świa­to­wym Dniem Logiki.

A dla­cze­go wybra­no aku­rat ten dzień? UNESCO chcia­ło przez to uho­no­ro­wać dwóch wybit­nych logi­ków XX wie­ku. 14 stycz­nia przy­pa­da rocz­ni­ca śmier­ci Kur­ta Gödla (1906–1978) i rocz­ni­ca uro­dzin Alfre­da Tar­skie­go (1901–1983), któ­rych teo­rie zna­czą­co wpły­nę­ły na roz­wój logiki.

A my z racji Świa­to­we­go Dnia Logi­ki mamy dla Was spe­cjal­ną logicz­ną promocję 🙂

Do nie­dzie­li (17.01.2021) włącz­nie wszyst­kie nume­ry z lat 2017–2020 może­cie kupić za poło­wę ceny (czy­li jedy­ne 5 lub 6 zło­tych za egzem­plarz), a na naj­now­sze wyda­nie (numer 1 z 2021 r.) r. daje­my Wam 10% raba­tu.

Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia, bo pro­mo­cja trwa tyl­ko (lub aż!) 4 dni, a ilość „F!” w maga­zy­nie sys­te­ma­tycz­nie się zmniej­sza! W związ­ku z tym logicz­ne jest, że naj­po­pu­lar­niej­sze wyda­nia lada moment mogą się skoń­czyć. Nie cze­kaj­cie więc na ostat­nią chwi­lę. Kto pierw­szy ten lep­szy! Zapra­sza­my do e‑sklepu 🙂

Z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Logi­ki życzy­my Wam wie­lu owoc­nych refleksji!


Pro­mo­cja trwa do 11.10.2020 r. do godzi­ny 23:59 lub do wyczer­pa­nia zapasów.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy