Aktualności Ogłoszenia

Promocja szkolno-studencka!

Rok szkolny i akademicki rozpoczęły się na dobre. Niezależnie od tego, czy uczycie się w zaciszu domowym, w szkole czy na uczelni – z pewnością potrzebujecie sprawdzonych i rzetelnych źródeł wiedzy. My właśnie takie Wam oferujemy i to w mocno obniżonej cenie!

Do nie­dzie­li włącz­nie wszyst­kie nume­ry z lat 2017–2019 może­cie kupić za poło­wę ceny (czy­li jedy­ne 5 zło­tych za egzem­plarz), a na wyda­nia z 2020 r. daje­my Wam 10% rabatu. 

Korzy­staj­cie, bo pro­mo­cja trwa tyl­ko (lub aż!) 5 dni, a nasze zapa­sy maga­zy­no­we zaczy­na­ją top­nieć! Kto pierw­szy ten lep­szy! Zapra­sza­my do e‑sklepu  🙂

Nie zapo­mi­naj­cie też o naj­now­szym pod­ręcz­ni­ku do filo­zo­fii „Źró­dła mądro­ści” od Wydaw­nic­twa Aca­de­mi­con, któ­ry od kil­ku dni jest już dostęp­ny w ofer­cie nasze­go skle­pu.


Pro­mo­cja trwa do 11.10.2020 r. do godzi­ny 23:59 lub do wyczer­pa­nia zapasów.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy