Aktualności Ogłoszenia Sprzedaż

Promocja walentynkowa 2021

Dużymi krokami zbliża się święto zakochanych, a – jak zapewne wiecie – „filozofia” i „miłość” mają ze sobą trochę wspólnego. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was specjalną walentynkową promocję, która będzie trwać od dziś do 16 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Phi­leo” ozna­cza kocham, lubię, miłu­ję, a „sophia” – mądrość, wie­dza. Z tych dwóch grec­kich słów skła­da się ter­min „filo­zo­fia” – umi­ło­wa­nie mądro­ści. Jako pierw­szy tego sło­wa użył Pita­go­ras i – według Dio­ge­ne­sa Laer­tio­sa – pierw­szy nazwał sie­bie filo­zo­fem (phi­lo­so­phos). Okre­śle­nie to mia­ło ozna­czać „tego, któ­ry mądrość miłuje”. 

Walen­tyn­ki, oprócz oka­zji do wyra­ża­nia swo­ich uczuć dru­giej oso­bie, mogą być ide­al­nym pre­tek­stem do tego, aby odkryć lub pogłę­bić w sobie pasję do filo­zo­fii. Do cze­go – mamy nadzie­ję – zachę­ci Was nasza promocja.

Od dzi­siaj do 16 lute­go (do godzi­ny 23:59) może­cie zamó­wić dostęp­ne archi­wal­ne nume­ry „Filo­zo­fuj!” w spe­cjal­nej cenie! 

Lista nume­rów pro­mo­cyj­nych wraz z wyso­ko­ścią rabatu:

nume­ry z roku 2017 – 70%

nume­ry z lat 2018–2019 – 60%

nume­ry z roku 2020 – 50%

naj­now­szy numer: 1 (37) z 2021 roku – 10% 

kom­ple­ty nume­rów z lat 2018–2020 – 70%

Zamó­wie­nia moż­na skła­dać tutaj

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy