Dział marketingu Ogłoszenia

Przedwakacyjna promocja – numery „Filozofuj!” nawet do 70% taniej!

Wakacje już tuż tuż, a wraz z nimi mnóstwo wolnego czasu na spontaniczne filozofowanie. Z tej okazji mamy dla Was promocję!

Czas wol­ny i wypo­czy­nek zde­cy­do­wa­nie sprzy­ja­ją nie­tu­zin­ko­wym, filo­zo­ficz­nym pomy­słom. Dla przy­kła­du, zna­ny wszyst­kim Isa­ac New­ton pod­czas przy­mu­so­we­go odpo­czyn­ku podyk­to­wa­ne­go epi­de­mią wymy­ślił rachu­nek róż­nicz­ko­wy. Dla­te­go, aby łatwiej Wam było doko­nać więk­szych lub mniej­szych odkryć, przy­go­to­wa­li­śmy przed­wa­ka­cyj­ną pro­mo­cję. Nume­ry „Filo­zo­fuj!” z pew­no­ścią wspo­mo­gą Waszą kre­atyw­ność, bo cóż może być lep­sze­go od duma­nia nad pro­ble­mem filo­zo­ficz­nym w przy­jem­ny waka­cyj­ny wieczór! 

Od dzi­siaj, do 25 czerw­ca nume­ry „Filo­zo­fuj!” znaj­dzie­cie w naszym skle­pie nawet 70% taniej. Link do sklepu. 

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy