Relacje i reportaże

Przemysław Gut: Dialog między optymizmem a pesymizmem

Czy optymizm i pesymizm to stanowiska filozoficzne dające się obiektywnie uzasadnić, czy też są one jedynie subiektywnymi postawami względem świata? Inaczej mówiąc, czy spór między optymizmem i pesymizmem da się prowadzić na gruncie filozofii, czy też tylko na gruncie psychologii?


Obchody XII Świa­towego Dnia Filo­zofii w Lublin­ie pt. „Filo­zofia, lit­er­atu­ra, film”, 18 listopa­da 2014 r.

Wys­tąpi­e­nie dr. hab. Prze­mysława Guta (KUL) w ramach dyskusji: Dia­log między optymizmem a pesymizmem.

Orga­ni­za­torzy: Wydzi­ał Filo­zofii i Socjologii UMCS, Wydzi­ał Filo­zofii KUL oraz Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne.

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy