Relacje i reportaże

Przemysław Gut: Dialog między optymizmem a pesymizmem

Czy optymizm i pesymizm to stanowiska filozoficzne dające się obiektywnie uzasadnić, czy też są one jedynie subiektywnymi postawami względem świata? Inaczej mówiąc, czy spór między optymizmem i pesymizmem da się prowadzić na gruncie filozofii, czy też tylko na gruncie psychologii?


Obcho­dy XII Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii w Lubli­nie pt. „Filo­zo­fia, lite­ra­tu­ra, film”, 18 listo­pa­da 2014 r.

Wystą­pie­nie dr. hab. Prze­my­sła­wa Guta (KUL) w ramach dys­ku­sji: Dia­log mię­dzy opty­mi­zmem a pesymizmem.

Orga­ni­za­to­rzy: Wydział Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS, Wydział Filo­zo­fii KUL oraz Pol­skie Towa­rzy­stwo Filozoficzne.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy