Anegdoty Filozofia języka

Nastazja Stoch: Ciekawostki semiotyczne – #2 Przeprowadzki matki Mencjusza

Co znaczy chiński idiom „przeprowadzki matki Mencjusza”? Dowiedzcie się z kolejnego odcinka ciekawostek semiotycznych.

Zapisz się do naszego newslettera

Mencjusz (371–289) był kon­fuc­jańskim filo­zofem żyją­cym w Okre­sie Wal­czą­cych Królestw. Leg­en­da głosi, że jego mat­ka dokony­wała wszel­kich starań o odpowied­nie wychowanie swo­jego syna. Z początku mieszkali oni przy cmen­tarzu, gdzie częs­to młody Mencjusz prze­by­wał. Po cza­sie zaczął w zabaw­ie naślad­ować grabarzy oraz opłaki­wać zmarłych. Ujrza­ła to zachowanie jego mat­ka i stwierdz­iła, że nie jest to dobre miejsce dla jej dziec­ka. Zde­cy­dowała się więc przeprowadz­ić ich do mias­ta, gdzie był targ. Tam zaś Mencjusz miał częs­to okazję obser­wować hand­larzy, stąd zaczął udawać sprzedaw­cę i głośno zach­walał swo­je towary. Mat­ka Mencjusza, widząc, że i to miejsce nie jest korzystne dla dziec­ka, zde­cy­dowała się po raz kole­jny przeprowadz­ić. Tym razem zamieszkali nieopo­dal szkoły, gdzie Mencjusz obser­wował pozostałych uczniów, aż sam stał się ułożonym i ochoc­zo siadał do nau­ki. Mat­ka Mencjusza uznała to za korzystne środowisko dla edukacji dziec­ka, więc tam już osiedli. Stąd we współczes­nym języku chińskim ist­nieje idiom „przeprowadz­ki mat­ki Mencjusza” (孟母三遷 – meng­mu san­qian) odnoszą­cy się do rodz­iców, którzy poszuku­ją najlep­szych warunk­ów eduka­cyjnych i wychowaw­czych dla dziec­ka.

Idiom (idiomat, idiomatyzm) – to wyraże­nie właś­ci­we dane­mu językowi, którego znacze­nie nie jest wyz­nac­zone przez znaczenia wyrażeń skład­owych oraz reguły języ­ka. W języku pol­skim przykłada­mi idiomów są wyraże­nia: „wziąć nogi za pas” (=uciekać), „mieć związane ręce w jakiejś spraw­ie” (=być pozbaw­ionym możli­woś­ci dzi­ała­nia lub decy­dowa­nia), „kłaść się Rej­tanem” (=prze­ci­w­staw­iać się czemuś z deter­mi­nacją).


Nas­taz­ja Stoch – z wyk­sz­tałce­nia filo­zof i językoz­naw­ca, pra­cown­ik Kat­edry Sinologii KUL. Zaj­mu­je się semi­o­tyką, zagad­nieni­a­mi filo­zofii języ­ka i językoz­naw­st­wa kog­ni­ty­wnego. Poza tym już niewiele rzeczy ją intere­su­je, bo tylko ze trzy: lit­er­atu­ra pięk­na, gra w koszykówkę i na pianinie. Oprócz tego stara się prowadz­ić styl życia Less Waste i nie stosować pro­duk­tów szkodzą­cym środowisku i testowanych na zwierzę­tach.

Ilus­trac­ja: Zuzan­na Bołtryk

Po więcej cieka­wostek semi­o­ty­cznych zajrzyj do naszego dzi­ału „Semi­o­ty­ka”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy