Anegdoty Filozofia języka

Nastazja Stoch: Ciekawostki semiotyczne – #2 Przeprowadzki matki Mencjusza

Co znaczy chiński idiom „przeprowadzki matki Mencjusza”? Dowiedzcie się z kolejnego odcinka ciekawostek semiotycznych.

Men­cjusz (371–289) był kon­fu­cjań­skim filo­zo­fem żyją­cym w Okre­sie Wal­czą­cych Kró­lestw. Legen­da gło­si, że jego mat­ka doko­ny­wa­ła wszel­kich sta­rań o odpo­wied­nie wycho­wa­nie swo­je­go syna. Z począt­ku miesz­ka­li oni przy cmen­ta­rzu, gdzie czę­sto mło­dy Men­cjusz prze­by­wał. Po cza­sie zaczął w zaba­wie naśla­do­wać gra­ba­rzy oraz opła­ki­wać zmar­łych. Ujrza­ła to zacho­wa­nie jego mat­ka i stwier­dzi­ła, że nie jest to dobre miej­sce dla jej dziec­ka. Zde­cy­do­wa­ła się więc prze­pro­wa­dzić ich do mia­sta, gdzie był targ. Tam zaś Men­cjusz miał czę­sto oka­zję obser­wo­wać han­dla­rzy, stąd zaczął uda­wać sprze­daw­cę i gło­śno zachwa­lał swo­je towa­ry. Mat­ka Men­cju­sza, widząc, że i to miej­sce nie jest korzyst­ne dla dziec­ka, zde­cy­do­wa­ła się po raz kolej­ny prze­pro­wa­dzić. Tym razem zamiesz­ka­li nie­opo­dal szko­ły, gdzie Men­cjusz obser­wo­wał pozo­sta­łych uczniów, aż sam stał się uło­żo­nym i ocho­czo sia­dał do nauki. Mat­ka Men­cju­sza uzna­ła to za korzyst­ne śro­do­wi­sko dla edu­ka­cji dziec­ka, więc tam już osie­dli. Stąd we współ­cze­snym języ­ku chiń­skim ist­nie­je idiom „prze­pro­wadz­ki mat­ki Men­cju­sza” (孟母三遷 – meng­mu sanqian) odno­szą­cy się do rodzi­ców, któ­rzy poszu­ku­ją naj­lep­szych warun­ków edu­ka­cyj­nych i wycho­waw­czych dla dziecka.

Idiom (idio­mat, idio­ma­tyzm) – to wyra­że­nie wła­ści­we dane­mu języ­ko­wi, któ­re­go zna­cze­nie nie jest wyzna­czo­ne przez zna­cze­nia wyra­żeń skła­do­wych oraz regu­ły języ­ka. W języ­ku pol­skim przy­kła­da­mi idio­mów są wyra­że­nia: „wziąć nogi za pas” (=ucie­kać), „mieć zwią­za­ne ręce w jakiejś spra­wie” (=być pozba­wio­nym moż­li­wo­ści dzia­ła­nia lub decy­do­wa­nia), „kłaść się Rej­ta­nem” (=prze­ciw­sta­wiać się cze­muś z determinacją).


Nasta­zja Stoch – z wykształ­ce­nia filo­zof i języ­ko­znaw­ca, pra­cow­nik Kate­dry Sino­lo­gii KUL. Zaj­mu­je się semio­ty­ką, zagad­nie­nia­mi filo­zo­fii języ­ka i języ­ko­znaw­stwa kogni­tyw­ne­go. Poza tym już nie­wie­le rze­czy ją inte­re­su­je, bo tyl­ko ze trzy: lite­ra­tu­ra pięk­na, gra w koszy­ków­kę i na pia­ni­nie. Oprócz tego sta­ra się pro­wa­dzić styl życia Less Waste i nie sto­so­wać pro­duk­tów szko­dzą­cym śro­do­wi­sku i testo­wa­nych na zwierzętach.

Ilu­stra­cja: Zuzan­na Bołtryk

Po wię­cej cie­ka­wo­stek semio­tycz­nych zaj­rzyj do nasze­go dzia­łu „Semio­ty­ka”.

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy