Aktualności Konferencje Patronaty

PsychoTech – filozoficznie o technologii – konferencja w Rzeszowie

Już 20 października 2018 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się konferencja „PsychoTech. Umysł – technologia – filozofia”. Jeszcze do końca września można zgłaszać referaty. Jest to wyjątkowe wydarzenie, którego patronem medialnym został magazyn „Filozofuj!”. Zapraszamy do udziału.

Kon­fer­enc­ja, orga­ni­zowana przez cza­sopis­mo „Amor Fati” i Dyskusyjne Koło Filo­zoficzne „Eudai­mo­nia”, ma stworzyć przestrzeń do głęb­szej reflek­sji nad współczes­ny­mi proce­sa­mi związany­mi z postępem tech­no­log­icznym. Dlat­ego też orga­ni­za­torzy zaprasza­ją wszys­t­kich zain­tere­sowanych taki­mi dyscy­plina­mi i obszara­mi tem­aty­czny­mi jak m.in.: futur­olo­gia, nowe tech­nolo­gie, tran­shu­man­izm, cyber­ne­ty­ka, filo­zofia nau­ki, ale i ontolo­gia i metafizy­ka, antropolo­gia filo­zoficz­na i teo­log­icz­na oraz logi­ka.

Zgłoszenia czyn­nego udzi­ału w kon­fer­encji są przyj­mowane jeszcze do 30 wrześ­nia poprzez przesłanie na adres mailowy for­mu­la­rza zgłoszeniowego, który jest dostęp­ny na ofic­jal­nej stron­ie kon­fer­encji. Oso­by, których refer­aty zostaną zak­wal­i­fikowane, będą miały okazję zaprezen­tować je w trak­cie dwudziestomin­u­towych wys­tąpień. Poza tym, planowana jest także pub­likac­ja pokon­fer­en­cyjnej mono­grafii naukowej (nadsyłanie tek­stów do 30 listopa­da 2018).

Opła­ta kon­fer­en­cyj­na wynosi 350 zł i obe­j­mu­je mate­ri­ały kon­fer­en­cyjne, cater­ing oraz pub­likację tek­stów.


:  Wydzi­ał Socjo­log­iczno-His­to­ryczny Uni­w­er­syte­tu Rzes­zowskiego
al. Rej­tana 16C
35–959 Rzeszów
20 październi­ka 2018, godz. 9.00–19.00
Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy