Audycje Filozofia umysłu Popularyzacja

Redakcja „Filozofuj!” w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk

W niedzielę 21. maja gościliśmy ponownie w Radiu Gdańsk, tym razem w ramach audycji Salon Artystyczny prowadzonej przez red. Iwonę Borawską oraz red. Andrzeja Żaka. Przedstawicielami naszej redakcji byli: dr Natasza Szutta, dr Artur Szutta, Wojciech Czapkowski oraz Marcin Kloc.

Zapisz się do naszego newslettera

Posłuchaj audycji.


Głów­nym tema­tem roz­mo­wy były „mean­dry per­cep­cji” – pro­blem poru­sza­ny w naj­now­szym nume­rze nasze­go cza­so­pi­sma. Ana­li­zo­wa­li­śmy eks­pe­ry­ment myślo­wy dr. Artu­ra Szut­ty uka­zu­ją­cy czym wła­ści­wie jest per­cep­cja. Oma­wia­li­śmy temat per­cep­cji moral­nej, a tak­że „śle­po­ty moral­nej” na przy­kła­dzie losów boha­te­rów Inne­go Świa­ta Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. Zasta­na­wia­li­śmy się tak­że czy dzię­ki per­cep­cji pozna­je­my świat takim, jaki jest? Czy może pozna­je­my tyl­ko pew­ne wra­że­nia w naszych umy­słach a sam świat pozo­sta­je tajem­ni­cą? Roz­ma­wia­li­śmy tak­że o zbli­ża­ją­cej się deba­cie poświę­co­nej tema­to­wi kolej­ne­go nume­ru nasze­go cza­so­pi­sma – tajem­ni­cy ist­nie­nia, a tak­że o zbli­ża­ją­cej się o 2. Let­niej Szko­le „Filo­zo­fuj!”.

Deba­ta odbę­dzie się 22 czerw­ca o godz. 18.00 w Euro­pej­skim Cen­trum Soli­dar­no­ści. Dys­ku­to­wać będą: prof. Adam Gro­bler z Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go i prof. Jacek Woj­ty­siak z Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go. Zapra­sza­my już dziś!

Tutaj nato­miast znaj­dzie­cie pro­gram 2. Let­niej Szko­ły „Filo­zo­fuj!”. Zapi­sy tyl­ko do koń­ca maja!!!

Jeże­li jeste­ście cie­ka­wi, co może nas uchro­nić przed nihi­li­zmem etycz­nym, czy mamy wgląd w dobro i zło moral­ne, co decy­du­je o tym, że jed­ni są wraż­li­wi na zło a inni nie oraz, któ­ry zmysł jest nie­zbęd­ny dla nasze­go prze­trwa­nia, to zapra­sza­my do wysłu­cha­nia audy­cji 🙂

Roz­mo­wa z naszą redak­cją roz­po­czy­na się w min. 12:40.


radio_gdansk

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy