Audycje Filozofia umysłu Popularyzacja

Redakcja „Filozofuj!” w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk

W niedzielę 21. maja gościliśmy ponownie w Radiu Gdańsk, tym razem w ramach audycji Salon Artystyczny prowadzonej przez red. Iwonę Borawską oraz red. Andrzeja Żaka. Przedstawicielami naszej redakcji byli: dr Natasza Szutta, dr Artur Szutta, Wojciech Czapkowski oraz Marcin Kloc.

Zapisz się do naszego newslettera

Posłuchaj audycji.


Głównym tem­atem roz­mowy były „meandry per­cepcji” – prob­lem poruszany w najnowszym numerze naszego cza­sopis­ma. Anal­i­zowal­iśmy ekspery­ment myślowy dr. Artu­ra Szut­ty ukazu­ją­cy czym właś­ci­wie jest per­cepc­ja. Omaw­ial­iśmy tem­at per­cepcji moral­nej, a także „śle­po­ty moral­nej” na przykładzie losów bohaterów Innego Świa­ta Gustawa Her­lin­ga-Grudz­ińskiego. Zas­tanaw­ial­iśmy się także czy dzię­ki per­cepcji poz­na­je­my świat takim, jaki jest? Czy może poz­na­je­my tylko pewne wraże­nia w naszych umysłach a sam świat pozosta­je tajem­nicą? Roz­maw­ial­iśmy także o zbliża­jącej się deba­cie poświę­conej tem­atowi kole­jnego numeru naszego cza­sopis­ma – tajem­ni­cy ist­nienia, a także o zbliża­jącej się o 2. Let­niej Szkole „Filo­zo­fuj!”.

Deba­ta odbędzie się 22 czer­w­ca o godz. 18.00 w Europe­jskim Cen­trum Sol­i­darnoś­ci. Dysku­tować będą: prof. Adam Grob­ler z Uni­w­er­syte­tu Opol­skiego i prof. Jacek Woj­tysi­ak z Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego. Zaprasza­my już dziś!

Tutaj nato­mi­ast zna­jdziecie pro­gram 2. Let­niej Szkoły „Filo­zo­fuj!”. Zapisy tylko do koń­ca maja!!!

Jeżeli jesteś­cie ciekawi, co może nas uchronić przed nihilizmem ety­cznym, czy mamy wgląd w dobro i zło moralne, co decy­du­je o tym, że jed­ni są wrażli­wi na zło a inni nie oraz, który zmysł jest niezbęd­ny dla naszego przetr­wa­nia, to zaprasza­my do wysłucha­nia audy­cji 🙂

Roz­mowa z naszą redakcją rozpoczy­na się w min. 12:40.


radio_gdansk

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy