Audycje Popularyzacja

Nasza redakcja w Radiu Gdańsk o numerze na temat prawdy

21 października gościliśmy w Radiu Gdańsk, u jak zawsze znakomitej, Pani Redaktor Iwony Borawskiej. Rozmawialiśmy głównie na temat prawdy ale także m.in. o Letniej Szkole „Filozofuj!” i wkładzie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w dorobek światowej nauki. Posłuchajcie.

Zapisz się do naszego newslettera

Posłuchaj audycji.


W stu­diu Radia Gdańsk spo­tka­li­śmy się w skła­dzie: Woj­ciech Czap­kow­ski, Celi­na Gło­gow­ska, dr Artur Szut­ta i  dr Nata­sza Szut­ta. Gości­ła nas red. Iwo­na Boraw­ska a spo­tka­nie nagry­wał Ste­fan Kotiuk. Roz­ma­wia­li­śmy o praw­dzie, m.in o tym, czy obo­wią­zek jej mówie­nia jest bez­względ­ny a tak­że o innych pro­ble­mach poru­sza­nych na łamach nr. 9„Filozofuj!”, np. o ety­ce ezo­te­rycz­nej.

No Sli­de Found In Sli­der.

Poza tym opo­wie­dzie­li­śmy o ini­cja­ty­wach towa­rzy­szą­cych wyda­wa­niu cza­so­pi­sma i pro­wa­dze­niu por­ta­lu: o deba­tach Klu­bów „Filo­zo­fuj!”, Let­niej Szko­le „Filo­zo­fuj!”, warsz­ta­tach dla uczniów i nauczy­cie­li pod szyl­dem Lata­ją­cej Szko­ły „Filo­zo­fuj!” oraz o wolon­ta­ria­cie „Filo­zo­fuj!” — sło­wem, o wszyst­kim, co robi­my w ramach Fun­da­cji Aca­de­mi­con.
Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia audy­cji.
radio_gdansk

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy