Audycje Ontologia Popularyzacja

Redakcja Filozofuj! w Radio Gdańsk o światach możliwych

W piątek 10 lutego w Radiu Gdańsk red. Iwona Borawska do swej audycji Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk ponownie zaprosiła redakcję Filozofuj!, by porozmawiać o kolejnym numerze magazynu. Tym razem przez redaktora naczelnego naszego czasopisma Artura Szuttę, panie redaktor Nataszę Szuttę oraz Małgorzatę Szostak został poruszony problem światów możliwych – temat wybrany w ankiecie przez naszych czytelników.

Zapisz się do naszego newslettera

Czym mogli się kie­ro­wać w swym wybo­rze respon­den­ci naszej ankie­ty doty­czą­cej wybo­ru tema­ty­ki ostat­nie­go nume­ru maga­zy­nu w minio­nym roku? Czym jest wła­ści­wie i do cze­go może słu­żyć kon­cep­cja świa­tów moż­li­wych? Dla­cze­go Leib­niz twier­dził wbrew potocz­nej intu­icji, że żyje­my w świe­cie naj­lep­szym z moż­li­wych? Czy to praw­da, że kon­cep­cja świa­tów moż­li­wych wyko­rzy­sty­wa­na jest przez pisa­rzy i fil­mow­ców? Tego wszyst­kie­go dowie­cie się z audy­cji, do któ­rej wysłu­cha­nia ser­decz­nie zapra­sza­my!


Audy­cję moż­na wysłu­chać tutaj:


radio_gdansk

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy