Audycje Ontologia Popularyzacja

Redakcja Filozofuj! w Radio Gdańsk o światach możliwych

W piątek 10 lutego w Radiu Gdańsk red. Iwona Borawska do swej audycji Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk ponownie zaprosiła redakcję Filozofuj!, by porozmawiać o kolejnym numerze magazynu. Tym razem przez redaktora naczelnego naszego czasopisma Artura Szuttę, panie redaktor Nataszę Szuttę oraz Małgorzatę Szostak został poruszony problem światów możliwych – temat wybrany w ankiecie przez naszych czytelników.

Czym mogli się kie­ro­wać w swym wybo­rze respon­den­ci naszej ankie­ty doty­czą­cej wybo­ru tema­ty­ki ostat­nie­go nume­ru maga­zy­nu w minio­nym roku? Czym jest wła­ści­wie i do cze­go może słu­żyć kon­cep­cja świa­tów moż­li­wych? Dla­cze­go Leib­niz twier­dził wbrew potocz­nej intu­icji, że żyje­my w świe­cie naj­lep­szym z moż­li­wych? Czy to praw­da, że kon­cep­cja świa­tów moż­li­wych wyko­rzy­sty­wa­na jest przez pisa­rzy i fil­mow­ców? Tego wszyst­kie­go dowie­cie się z audy­cji, do któ­rej wysłu­cha­nia ser­decz­nie zapraszamy!


Audy­cję moż­na wysłu­chać tutaj:


radio_gdansk

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy