Aktualności Wydarzenia

Radomski Festiwal Filozoficzny przeniósł się do sieci [relacja]

W dniach 28-30 maja odbył się XII Radomski Festiwal Filozoficzny. Choć epidemia wymusiła rezygnację z tradycyjnej formy jego organizacji, nowa odsłona – internetowa – pozwoliła miłośnikom filozofii uczestniczyć w przygotowanych wydarzeniach.

Zapisz się do naszego newslettera

Resur­sa Oby­wa­tel­ska w Rado­miu była gospo­da­rzem XII Radom­skie­go Festi­wa­lu Filo­zo­ficz­ne­go „Okna” im. Lesz­ka Koła­kow­skie­go. W tym roku, z uwa­gi na sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną, wyda­rze­nie odby­ło się onli­ne. Po raz pierw­szy w histo­rii festi­wa­lu chęt­ni nie musie­li wycho­dzić z domu, aby uczest­ni­czyć w orga­ni­zo­wa­nych even­tach. Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem obję­ła Agniesz­ka Koła­kow­ska, cór­ka wybit­ne­go filo­zo­fa, któ­re­go imię nosi festi­wal.

Trzy dni festi­wa­lu obfi­to­wa­ły w róż­ne wyda­rze­nia. Zapla­no­wa­no spo­tka­nia z dr Agniesz­ką Turoń-Kowal­ską, autor­ką mono­gra­fii pt. Histo­ria pew­ne­go złu­dze­nia. „Heglow­skie uką­sze­nie” Lesz­ka Koła­kow­skie­go, a tak­że dr. Huber­tem Czy­żew­skim, redak­to­rem zbio­ru ese­jów Koła­kow­skie­go Chrze­ści­jań­stwo. Oba spo­tka­nia odby­ły się w sie­ci. Uczest­ni­cy mie­li tak­że moż­li­wość obej­rze­nia e‑spektaklu na pod­sta­wie bajek Koła­kow­skie­go, któ­re­go sce­na­riusz przy­go­to­wa­ła Doro­ta Lewan­dow­ska, a reży­se­rem jest Robert Stęp­niew­ski.

W cza­sie festi­wa­lu roz­strzy­gnię­to tak­że kon­kurs lite­rac­ki pt. „Raport z zagro­żo­ne­go mia­sta”, któ­ry ogło­szo­no w kwiet­niu. Zain­te­re­so­wa­nie kon­kur­sem znacz­nie prze­ro­sło ocze­ki­wa­nia orga­ni­za­to­rów.

– Wie­le tek­stów ma cha­rak­ter filo­zo­ficz­ny – dla­te­go roz­strzy­gnię­cie tej lite­rac­kiej rywa­li­za­cji zna­la­zło miej­sce w pro­gra­mie „Okna” – zazna­czał Jakub Mitek z Resur­sy Oby­wa­tel­skiej.

Zamknię­cie szkół wymu­si­ło nie­ste­ty rezy­gna­cję ze zwy­cza­jo­wej deba­ty roz­po­czy­na­ją­cej festi­wal. Koro­na­wi­rus nie prze­szko­dził jed­nak w orga­ni­za­cji wysta­wy, któ­rej tytuł – „Bał­wo­chwal­stwo” – miał być pier­wot­nie nazwą całe­go tego­rocz­ne­go festi­wa­lu. W jej przy­go­to­wa­niu wziął udział Wydział Sztu­ki Uni­wer­sy­te­tu Tech­no­lo­gicz­no-Huma­ni­stycz­ne­go w Rado­miu – part­ner festi­wa­lu. Kura­to­ra­mi eks­po­zy­cji są Elż­bie­ta Racz­kow­ska i prof. Andrzej Mar­kie­wicz.

– W ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej dyk­ta­tu­ra „este­ty­ki za wszel­ką cenę” peł­ni tak waż­ną i wyjąt­ko­wą rolę, dzie­ła pre­zen­to­wa­ne na wysta­wie pod wzglę­dem kre­acji wyda­ją się być zwol­nio­ne z powyż­szych obra­mo­wań, nio­sąc po pro­stu ulgę, wyda­ją się być enkla­wa­mi wol­no­ści – pod­kre­ślał prof. Mar­kie­wicz.

Zapro­sze­nie do udzia­łu w pre­zen­ta­cji pla­stycz­nej przy­ję­ło 18 arty­stów. Łącz­nie zapre­zen­to­wa­no 31 prac z róż­nych dzie­dzin sztu­ki. Kolej­na odsło­na „Okien” za rok.

 

Źró­dło: resursa.radom.pl, radom.wyborcza.pl, radom24.pl, echodnia.eu

 

Opra­co­wał: Woj­ciech Szkół­ka

Zdję­cie: Voy­tek S, Wiki­me­dia Com­mons

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Dobre, wła­śnie! Eru­dy­ta, zawsze cie­ka­wy, gawę­dziarz, inte­li­gent­ny, nowa­tor­ski, prof. Leszek Koła­kow­ski, ate­ista, mate­ria­li­sta, czę­ścio­wo talmudysta/nihilista i neo­ma­rxi­sta przez całe swo­je inte­lek­tu­al­ne życie i jego wieczne/stałe/immanentne uką­sze­nie heglow­skie!
    Nie ma już takich, no chy­ba że prof. J. Wolen­ski =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)
    Pozdro­wie­nia dla Cór­ki!
    GW?! (…), a fe…

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy